Rodo

Szanowni Rodzice, chronimy Państwa dane osobowe.

Zespół Szkół Samorządowych w Targanicach od wielu lat wdraża politykę bezpieczeństwa w zakresie ochrony Państwa danych osobowych. Określa ona zasady przetwarzania tych danych.

Ceniąc sobie współpracę z Wami chcemy poinformować, że zabezpieczamy Wasze dane i Waszych pociech zgodnie z wymogami RODO. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby sprostać postawionym nam wymaganiom w zakresie ochrony danych osobowych.

Wprowadziliśmy polityki i instrukcje minimalizujące ryzyka naruszenia praw i wolności wynikających z przetwarzania danych osobowych przetwarzanych w naszej szkole. Zostały wprowadzone w życie procedury gwarantujące identyfikację osób, którym są przekazywane informacje o uczniach – dzieciach.

Pracownicy przetwarzający dane osobowe zostali:

– przeszkoleni z obowiązujących zasad przetwarzania danych,

– zostali upoważnieni do przetwarzania danych osobowych,

– zostali zobowiązani do zachowania w poufności danych osobowych z którymi mają do czynienia. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Samorządowy Zespół Szkół w Targanicach,
ul. Beskidzka 46 34- 120 Andrychów, numer telefonu – 33 875 12 24, kontakt mailowy zsstarganice@iap.pl

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych, pana Dariusza Kopacza: e-mail: zsstarganice@iap.pl

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:

a. niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a przede wszystkim ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;

b. niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c. w innych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych do realizacji celów opisanych w pkt. 3, mogą one być przekazywane odbiorcom danych:

a. organom Władzy Państwowej i Samorządowej w zakresie wymaganym przepisami prawa wynikającym z zadań statutowych Administratora danych np. do Systemu Informacji Oświatowej na podstawie art. 14 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o Systemie Informacji Oświatowej;

b. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np. policja, sąd, prokuratura, Urząd Skarbowy.

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

6. Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Państwa dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

7. W zakresie, w jakim udzieliliście Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych w tym profilowania.