Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2022/2023

Jak dostać sie do szkoły ponadpodstawowej

Adres logowania

malopolska.edu.com.pl/kandydat

Instrukcja dla uczniów, którzy uczą się w szkołach, które przekazują dane do systemu rekrutacji elektronicznej

  1. W szkole, do której uczęszczasz, otrzymasz login (identyfikator) i hasło do swojego osobistego konta. Zaloguj się do systemu na stronie internetowej malopolska.edu.com.pl/kandydat

Sprawdź, czy Twoje dane osobowe są poprawne, uzupełnij wymagane informacje i zmień hasło dostępu.

Możesz to zrobić od 16 maja 2022.                                                                                                 

2. Przejrzyj ofertę szkół. Wybierz oddziały, do których chcesz kandydować. Wydrukuj wniosek, daj do podpisu rodzicom (opiekunom prawnym) i zanieś go do szkoły ponadpodstawowej, w której jest oddział wybrany przez Ciebie jako pierwszy.

Będzie to Twoja szkoła pierwszego wyboru. Zrób to od 16 maja do 20 czerwca 2022, do godziny 15:00.

Pamiętaj! Możesz wybrać dowolną liczbę oddziałów w maksymalnie trzech szkołach. Ustal kolejność oddziałów, w jakiej chciałbyś się do nich dostać

3. Po otrzymaniu świadectwa ze szkoły zaloguj się ponownie do systemu i zweryfikuj

poprawność danych wprowadzonych przez Twoją szkołę macierzystą.

Pamiętaj! Zanieś kopię świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty do szkoły pierwszego wyboru.

 Zrób to od 24 czerwca do 12 lipca 2022, godziny 15:00.

4. Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi, w przypadku złożenia przez niego wniosku rekrutacyjnego do klasy I szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe / kształcenie w zawodzie.

od 16 maja do 21 lipca 2022 r.

5. 26  lipiec  2022, od godz. 12:00 po zalogowaniu się do systemu będziesz mógł sprawdzić, do której szkoły zostałeś zakwalifikowany. Publikacja list

6. Aby potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostałeś zakwalifikowany, dostarcz do tej szkoły oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych.

Powinieneś to zrobić od  19 lipca do 25 lipca do godziny 15:00.

7. Publikacja list przyjętych/nieprzyjętych  26 lipiec 2022,

Pamiętaj! Nie czekaj z wykonaniem zadań do ostatniej chwili!

Na skróty

16.05.2022 08:0020.06.2022 15:00Rejestracja i składanie wniosków o przyjęcie

Rejestracja i składanie wniosków o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych
24.06.2022 08:0012.07.2022 15:00Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia

Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty (poprzez dostarczenie ich do szkoły I wyboru)
24.06.2022 08:0012.07.2022 15:00Możliwość złożenia nowego wniosku oraz możliwość zmiany wniosku, z uwagi na zmianę decyzji dotyczącej wyboru szkół i oddziałów

Złożenie nowego wniosku o przyjęcie oraz możliwość zmiany przez kandydata wniosku zaakceptowanego z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje. Opcja zmiany wniosku możliwa wyłącznie po wycofaniu wniosku w szkole I wyboru. W takim przypadku należy udać się do szkoły I wyboru z jednym z rodziców/opiekunów prawnych w celu anulowania zaakceptowanego wniosku. Następnie wprowadzić w systemie nowe informacje i ponownie dostarczyć wniosek do szkoły I wyboru albo w wersji papierowej albo elektronicznej podpisanej Profilem Zaufanym
19.07.2022 12:00 Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia
16.05.202221.07.2022Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie
19.07.2022 12:0025.07.2022 15:00Potwierdzanie woli podjęcia nauki

Kandydaci, potwierdzają wole podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani, poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia wyniku egzaminu zewnętrznego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
26.07.2022 12:00 Publikacja list przyjętych