Bezpieczeństwo uczniów

Szanowni Państwo – Rodzice uczniów Zespołu Szkół Samorządowych w Targanicach. Informujemy, że w Zespole Szkół Samorządowych w Targanicach funkcjonujądokumenty, któreregulują zasady bezpieczeństwa Państwa dzieci w szkole: Procedury zachowania bezpieczeństwa w Zespole Szkół Samorządowych w Targanicach oraz Regulamin procedur postępowania w trudnych sytuacjach wychowawczych.

Załącznik nr 1

Do Zasad Oceniania Wewnątrzszkolnego Regulamin procedur postępowania w trudnych sytuacjach wychowawczych.

Spis:

 1. TRYB POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA SPRAWIAJACEGO PROBLEMY WYCHOWAWCZE.
 2. PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I METODY WSPÓŁPRACY Z POLICJĄ W SYTUACJACH ZAGROŻENIA MŁODZIEŻY PRZESTĘPCZOŚCIĄ I DEMORALIZACJĄ.
 3. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA PRZEJAWÓW PRZEMOCY I AGRESJI WŚRÓD MŁODZIEŻY.
 4. PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ STRATEGIE DZIAŁAŃ

INTERWENCYJNYCH WOBEC MŁODZIEŻY POSIADAJĄCEJ LUB UŻYWAJĄCEJ ŚRODKI UZALEŻNIAJĄCE.

IVa. PROCEDURY POSTĘPOWANIA WOBEC MŁODZIEŻY POSIADAJĄ- CEJ LUB PALĄCEJ PAPIEROSY.

 • PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SPRAWACH SPORNYCH W SZKOLE.
 • PROCEDURA INTERWENCJI W PRZYPADKU ZAKŁÓCANIA TOKU LEKCJI PRZEZ UCZNIA.
 • PROCEDURA POSTĘPOWANIA I INTERWENCJA W SPRAWIE PODEJRZENIA O WAGARY.
 • PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA OPUSZCZAJĄCEGO BEZ UZASADNIENIA TEREN SZKOŁY.
 • PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA

NARUSZENIA GODNOŚCI NAUCZYCIELA LUB INNEGO PRACOWNIKA SZKOŁY PRZEZ UCZNIA.

 • ZASADY WYKORZYSTANIA ZAPISÓW Z MONITORINGU.
 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY MATERIALNE.
 • PROCEDURY DOTYCZĄCE STROJU UCZNIA W SZKOLE.
 • PROCEDURY KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO.
 • PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZNALEZIENIA NA TERENIE SZKOŁY BRONI, MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH, INNYCH NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI LUB PRZEDMIOTÓW
 • XV.
 1. TRYB POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA SPRAWIAJACEGO PROBLEMY WYCHOWAWCZE.
 1. Nauczyciel, wychowawca jest w stałym kontakcie z uczniem sprawiającym kłopoty wychowawcze i jego rodzicami. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do systematycznego sprawdzania efektów pracy swego dziecka nad zmianą zachowania u wychowawcy nauczyciela.
 2. Jeśli uczeń nie wykazuje woli pracy nad zmianą zachowania zostaje zwołany Zespół Wychowawców (w jego skład wchodzą wychowawcy klas, wszyscy nauczyciele uczący w danym oddziale), który wspólnie ustalają sposoby i metody dotarcia do ucznia.
 3. Jeśli podjęte działania nie przynoszą żadnych efektów, zostaje zwołany Zespół Dyscyplinujący składający się z wychowawcy, pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły i osób zainteresowanych. Na spotkaniu zespołu obecny jest uczeń wraz z rodzicami/opiekunami. Efektem pracy zespołu jest kontrakt spisany z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze. Kontrakt ma zawierać konkretne zadania, a także postanowienia, które uczeń ma wypełnić w określonym czasie. Uczeń, rodzice/opiekun i osoby obecne na spotkaniu podpisują się pod kontraktem. Rodzic zobowiązany jest do stałego kontaktu z wychowawcą, pedagogiem szkolnym i sprawdzania czy kontrakt jest wypełniany przez ucznia.
 4. Jeśli uczeń łamie postanowienia zawarte w kontrakcie, otrzymuje upomnienie od wychowawcy klasy.
 5. Jeśli uczeń nadal ignoruje wszelkie metody wspierające go w zmianie swego zachowania, otrzymuje upomnienie dyrektora szkoły.
 6. Jeśli te zabiegi nie przyniosły pożądanego skutku uczeń może zostać przeniesiony do równoległego oddziału.
 7. Jeżeli wyżej wymienione działania wychowawcze nie przynoszą rezultatów, zostają powiadomione odpowiednie służby.

Na każdym etapie pracy wychowawczej z uczniem Dyrektor Szkoły może wystosować pismo do sądu rodzinnego o interwencję wychowawczą jeżeli postępowanie ucznia związane jest z jego demoralizacją.

 1. PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I METODY WSPÓŁPRACY Z POLICJĄ W SYTUACJACH ZAGROŻENIA

MŁODZIEŻY PRZESTĘPCZOŚCIĄ I DEMORALIZACJĄ

 W przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub innych środków odurzających nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:

 1. przekazać informację wychowawcy klasy,
 2. wychowawca klasy informuje dyrektora szkoły i pedagoga szkolnego,
 3. wychowawca klasy wzywa rodziców/opiekunów i przeprowadza rozmowę z nimi i uczniem oraz jeżeli informacja się potwierdza zobowiązuje ucznia do zaniechania postępowania a rodziców do nadzoru nad uczniem (propozycja skierowania ucznia do poradni specjalistycznej),
 4. w przypadku braku zainteresowania i współpracy z rodziną lub gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne środki oddziaływań i podjęte kroki nie przynoszą pożądanych rezultatów, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia sąd rodzinny lub policję; dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.

 W przypadku gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące kroki:

 1. powiadamia o przypuszczeniach wychowawcę klasy,
 2. izolacja ucznia od reszty klasy (nie zostawia go samego),
 3. zawiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców w celu odebrania ucznia ze szkoły, gdy rodzice odmówią o dalszym jego losie decyduje lekarz,
 4. dyrektor szkoły zawiadamia policję, gdy rodzice ucznia odmówią przyjścia do szkoły
 5. jeżeli przypadki się powtarzają dyrektor szkoły powiadamia policję lub sąd rodzinny.

 W przypadku gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki:

 1. nauczyciel zabezpiecza substancję i próbuje ustalić do kogo ona należy,
 2. powiadamia dyrektora szkoły i wzywa policję,
 3. przekazuje zabezpieczoną substancję policji.

W przypadku gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancje przypominające narkotyk powinni podjąć następujące kroki:

 1. w obecności innej osoby ma prawo żądać aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby oraz kieszeni; nie ma prawa samodzielnie

przeszukać ucznia – czynność tę może wykonać tylko policja,

 • o spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz wzywa rodziców/opiekunów,
 • w przypadku gdy uczeń mimo wezwania odmawia nauczycielowi np. przekazania substancji czy pokazania teczki, dyrektor wzywa policję,
 • jeżeli uczeń wyda substancję nauczycielowi, ten po zabezpieczeniu przekazuje jednostce policji,
 • nauczyciel sporządza notatkę o zdarzeniu.

Postępowanie wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa:

 1. powiadomienie dyrektora szkoły, pedagoga
 2. ustalenie okoliczności czynu i świadków
 3. przekazanie sprawcy dyrektorowi szkoły lub pedagogowi szkolnemu,
 4. powiadomienie rodziców ucznia,
 5. powiadomienie policji gdy sprawa jest poważna lub sprawca nie jest uczniem szkoły,
 6. zabezpieczenie dowodów przestępstwa i przekazanie ich policji.

Postępowanie  nauczyciela  wobec   ucznia,   który  stał   się   ofiarą  czynu karalnego:

 1. udzielenie pierwszej pomocy lub wezwanie lekarza,
 2. powiadomienie dyrektora szkoły,
 3. powiadomienie rodziców ucznia, informacja nt. ewentualnego wsparcia psychologicznego,
 4. wezwanie policji gdy sprawa jest poważna, 5)ustalenie okoliczności i świadków zdarzenia.
 1. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA

PRZEJAWÓW PRZEMOCY I AGRESJI WŚRÓD MŁODZIEŻY.

Obowiązkiem wszystkich pracowników szkoły jest natychmiastowe reagowanie na wszystkie nieprawidłowe zachowania uczniów.

Postępowanie wobec sprawcy przemocy

 1. Rozmowa wychowawcy klasy z uczniem przejawiającym agresję lub przemoc
 2. ustalenie okoliczności czynu i świadków.
 3. Przekazanie sprawy dyrektorowi szkoły i pedagogowi szkolnemu
 4. rozmowa wychowawcza,
 5. informowanie o konsekwencjach prawnych czynu.
 6. Powiadomienie rodziców/opiekunów ucznia.
 7. Powiadomienie policji, gdy sprawa jest poważna.
 8. Osoba przejawiająca agresję lub przemoc, zostaje objęta szczególną opieką

wychowawczą   przez    pedagoga    szkolnego,    sprawa    zostaje    przekazana    do   Zespołu Dyscyplinującego.

Postępowanie wobec osoby doznającej przemocy (przemoc rówieśnicza)

 1. Udzielenie w razie konieczności pierwszej pomocy.
 2. Powiadomienie dyrektora szkoły.
 3. Powiadomienie rodziców/ opiekunów.
 4. Ustalenie okoliczności czynu i świadków.
 5. Wezwanie policji, gdy sprawa jest poważna.
 6. Uczniowie doznający przemocy zostają objęci opieką psychologiczną.
 1. PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ STRATEGIE DZIAŁAŃ INTERWENCYJNYCH

WOBEC MŁODZIEŻY POSIADAJĄCEJ LUB UŻYWAJĄCEJ ŚRODKI UZALEŻNIAJĄCE.

 1. Zabezpieczenie dowodów przy świadkach.
 2. Wezwanie rodziców/ prawnych opiekunów ucznia i wyjaśnienie im zaistniałej sytuacji.
 3. Wezwanie policji w celu zabezpieczenia narkotyku.
 4. Zobowiązanie rodziców, opiekunów do konsultacji ze specjalistą do spraw uzależnień z najbliższej poradni:
 5. ustalenie zasad dotyczących współpracy,
 6. opracowanie kontraktu zawierającego zasady zachowania dziecka w domu

i w szkole (uczeń musi wiedzieć, jakie konsekwencje grożą mu w razie zerwania kontraktu)

 • stworzenie „trójkąta opiekuńczego” SZKOŁA – SPECJALISTA –
 • RODZICE.

IVa.     PROCEDURY     POSTĘPOWANIA     WOBEC     MŁODZIEŻY POSIADAJĄCEJ LUB PALĄCEJ PAPIEROSY.

 1. Nauczyciel, pracownik szkoły zgłasza ucznia palącego lub posiadającego papierosy wychowawcy klasy, a w przypadku jego nieobecności informuje pedagoga szkolnego.
 2. Wychowawca jest zobowiązany do przeprowadzenia rozmowy wychowawczej i wpisania uwagi do dziennika elektronicznego. Powiadomienie ucznia o konsekwencjach zdrowotnych i prawnych palenia przez osoby niepełnoletnie.
 3. Wychowawca powiadamia o fakcie rodziców/ opiekunów, dyrekcję szkoły i pedagoga.
 4. Jeżeli sytuacja powtórzy się zostaje powołany Zespół Dyscyplinujący.

6. Jeżeli powyższe środki nie przyniosą oczekiwanych rezultatów i uczeń nadal pali papierosy, otrzymuje upomnienie dyrektora szkoły.

 • PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SPRAWACH SPORNYCH W SZKOLE.

Procedura dotyczy sporów uczeń – nauczyciel, nauczyciel – rodzic.

W kwestiach spornych organizuje się spotkania zainteresowanych stron a w dalszej konsekwencji (braku oczekiwanego porozumienia) spotkania stron w obecności dyrekcji, pedagoga szkolnego. Ze spotkań sporządza się notatkę z podpisami stron.

 • PROCEDURA INTERWENCJI W PRZYPADKU ZAKŁÓCANIA TOKU LEKCJI PRZEZ UCZNIA.

Definicja

Poprzez     zakłócanie     toku    lekcji     rozumieć     należy     wszystkie     działania     uczniów uniemożliwiające normalną realizację jednostki dydaktycznej lub wychowawczej.

Zakłócenie toku lekcji może być także wynikiem zagrożenia powstałego w sali bądź

poza nią, niezwiązanego bezpośrednio z zachowaniem i działaniami uczniów przebywających w sali.

Procedura

 1. Jeżeli zachowanie pojedynczego lub kilku uczniów nie pozwala na normalną realizację zajęć nauczyciel wpisuje uwagę do dziennika elektronicznego

Jeśli to działanie nie przynosi rezultatu wówczas nauczyciel:

 1. Dokonuje zapisu o zaistniałym zakłóceniu, i przekazuje informację o ww. wychowawcy klasy.
  1. Po uzyskaniu 3 wpisów do dziennika elektronicznego sprawa zostaje rozważona w Zespole Dyscyplinującym.
 2. Wychowawca, pedagog szkolny przeprowadza z uczniem (uczniami) rozmowę dyscyplinującą i ustala konsekwencje zachowania, w zależności od popełnionego czynu.
 3. Po interwencji uczeń ma obowiązek być przygotowany na następną lekcję.
 4. Jeżeli czyn ucznia był poważnym naruszeniem szkolnych zasad, wychowawca na wniosek pedagoga powiadamia rodziców ucznia o jego zachowaniu.
 5. Jeżeli uczeń rażąco złamał zasady, pedagog powiadamia dyrektora szkoły i wzywa rodziców do natychmiastowego przybycia do szkoły.
 6. Jeżeli przyczyną zakłócenia toku zajęć były czyny określone w innych procedurach,

procedury te stosuje się odpowiednio.

 • W przypadku gdy zachowanie ucznia zagraża bezpieczeństwu innych uczniów lub samemu uczniowi, należy agresywnego ucznia odseparować od klasy.

Podczas wypełniania niniejszej procedury nie należy zakłócać toku lekcji innym nauczycielom (np. wychowawcom, których uczniowie dopuścili się wykroczenia).

 • PROCEDURA POSTĘPOWANIA I INTERWENCJA W SPRAWIE PODEJRZENIA O WAGARY.

1.Powiadomienie rodziców o powtarzających się nieobecnościach ucznia. 2.Wezwanie rodziców ucznia w celu ustalenia przyczyn opuszczania zajęć szkolnych przez dziecko.

3.Poinformowanie, że za obowiązek szkolny swojego dziecka odpowiadają rodzice. 4.Rozmowy motywująco- wychowawcze z uczniem.

Jeżeli postępowanie w sprawie opuszczania lekcji szkolnych na płaszczyźnie:

SZKOŁA – RODZIC – UCZEŃ okaże się nieskuteczne sprawa zostaje skierowana do:

 1. Zespołu Dyscyplinującego
 2. Organu Prowadzącego i Nadzorującego.
 3. Policji.
 4. Sądu.

Realizacja obowiązku szkolnego to ważny element przy ustalaniu oceny zachowania.

 • PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA OPUSZCZAJĄCEGO BEZ UZASADNIENIA TEREN SZKOŁY.

W przypadku zauważenia ucznia opuszczającego teren szkoły w trakcie zajęć lekcyjnych należy wezwać ucznia do powrotu.

Jeżeli uczeń nie reaguje na upomnienie należy sporządzić notatkę w dzienniku lekcyjnym (z datą, godziną wyjścia). Wychowawca w tym dniu ma obowiązek telefonicznego powiadomienia rodzica ucznia o sytuacji oraz przeprowadzenia rozmowy wychowawczej z uczniem.

Jeżeli sytuacja się powtarza zostaje uruchomiony „tryb postępowania wobec ucznia sprawiającego kłopoty wychowawcze”.

 1. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA NARUSZENIA GODNOŚCI NAUCZYCIELA LUB INNEGO

PRACOWNIKA SZKOŁY PRZEZ UCZNIA.

Podstawa prawna.

Obowiązujące akty prawne

Definicja

Za naruszenie godności osobistej nauczyciela lub pracownika niepedagogicznego szkoły uznaje się:

 1. Lekceważące i obraźliwe zachowanie wobec ww. wyrażone w słowach lub gestach;
 2. Prowokacje pod adresem ww. wyrażone w słowach lub gestach;
 3. Nagrywanie lub fotografowanie ww. osób bez ich wiedzy i zgody;
 4. Naruszenie ich prywatności i własności prywatnej;
 5. Użycie wobec nich przemocy fizycznej i psychicznej;
 6. Pomówienia i oszczerstwa wobec ww. pracowników; 7.Naruszenie ich nietykalności osobistej.

Procedura

1.Nauczyciel lub niepedagogiczny pracownik szkoły ma obowiązek zgłoszenia dyrektorowi szkoły, a w przypadku jego nieobecności wicedyrektorowi lub pedagogowi szkolnemu, podejrzenia naruszenia godności ww. osób przez ucznia.

2.W obecności osób wymienionych w pkt 1 procedury uczeń odbywa rozmowę

wstępną. Jeżeli podczas tej rozmowy zachodzi podejrzenie, że jest on pod wpływem środków odurzających niezwłocznie wzywani są rodzice lub prawni opiekunowie ucznia i zostaje wdrożona dalsza procedura.

 • Jeżeli uczeń nie znajduje się pod wpływem żadnych substancji, rodzice są wzywani do szkoły.
 • Dalsza procedura po zawiadomieniu lub wezwaniu rodziców przebiega następująco:

 jeżeli zdarzenie dotyczy pkt 1 – 2 definicji i ma miejsce po raz pierwszy:

-uczeń otrzymuje upomnienie wychowawcy klasy,

 • rodzice i uczeń podpisują ze szkołą kontrakt indywidualny, zawierający dalsze zasady współpracy stron,
 • jeżeli uczeń ma kuratora sądowego, zostaje on powiadomiony o zaistniałej sytuacji,

jeżeli zdarzenie dotyczy pkt 1 – 2 definicji i ma miejsce po raz kolejny:

 • uczeń otrzymuje upomnienie dyrektora szkoły,
 • uczniowi zostaje obniżona ocena zachowania co najmniej o jeden stopień,
 • rodzice i uczeń podpisują ze szkołą kontrakt indywidualny, zawierający dalsze zasady współpracy stron,
 • zostaje sporządzona notatka służbowa z przeprowadzonych przez szkołę czynności, która podpisywana jest również przez rodziców ucznia,
 • szkoła kieruje sprawę do sądu rodzinnego celem podjęcia dalszego postępowania,
 • jeżeli uczeń ma kuratora sądowego, zostaje on powiadomiony o zaistniałej sytuacji,

jeżeli zachowanie ucznia dotyczy pkt 3 – 7 definicji:

 • niezwłocznie wzywana jest policja,
 • uczeń otrzymuje upomnienie dyrektora szkoły, uczniowi zostaje obniżona ocena zachowania co najmniej o jeden stopień,
 • rodzice i uczeń podpisują ze szkołą kontrakt indywidualny, zawierający dalsze zasady współpracy stron,
 • zostaje sporządzona notatka służbowa z przeprowadzonych przez szkołę czynności, która podpisywana jest również przez rodziców ucznia,
 • osoba poszkodowana zgłasza na policję zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i wnosi o ściganie jego sprawców,
 • jeżeli uczeń ma kuratora sądowego, zostaje on powiadomiony o zaistniałej sytuacji.

Jeżeli zdarzenie powtarza się, szkoła występuje do sądu rodzinnego o zaostrzenie kary.

Uczniowi i jego rodzicom przysługuje prawo odwołania od wymierzonej kary w

terminie 14 dni od jej ogłoszenia. Odwołanie w formie pisemnej powinno być złożone w sekretariacie szkoły. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni od daty wpłynięcia i informuje rodziców o podjętej decyzji w formie pisemnej.

 • ZASADY WYKORZYSTANIA ZAPISÓW Z MONITORINGU.
 1. Kontrola osób wchodzących na teren szkoły.
 2. Skuteczna pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych pojawiających się na terenie placówki.
 3. Ochrona mienia szkolnego przed dewastacją.
 4. Kontrola osób przebywających na boisku szkolnym.

Monitoring składa się z 5 kamer.

Nagrania archiwizowane są na dysku twardym przez 30 dni. Nadzór nad

monitoringiem sprawuje dyrektor szkoły. Ponadto każdy nauczyciel ma prawo w razie potrzeby przeglądania historii nagrania.

W przypadku kiedy zapis monitoringu jest dowodem w sprawie, następuje

archiwizowanie danego fragmentu nagrania na nośnik zewnętrzny (płytka DVD lub dysk wewnętrzny).

Dzięki kontroli obrazu rejestrowanego przez kamery, możliwe jest podjęcie natychmiastowej interwencji w razie wystąpienia zdarzenia problematycznego.

ROLĄ MONITORINGU JEST ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA WSZYSTKIM TYM, KTÓRZY PRZEBYWAJĄ NA TERENIE SZKOŁY.

 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY MATERIALNE.

Za szkody materialne wyrządzone przez ucznia odpowiada rodzic lub jego prawny opiekunem.

 • STRÓJ SZKOLNY

W ZSS w Targanicach uczniowie, zgodnie ze Statutem Szkoły, mają obowiązek noszenia estetycznego, schludnego stroju odpowiedniego do szkoły, który spełnia następujące warunki:

 1. Jest czysty, wyprasowany, schludny i estetyczny;
 2. Nie przedstawia niestosownych ilustracji i napisów, nie propaguje treści zabronionych prawem;
 3. Do szkoły nie należy farbować włosów, nakładać makijażu, malować paznokci( dopuszczalny lakier bezbarwny) nosić biżuterii(zwłaszcza niebezpiecznej -duże kolczyki, naszyjniki  lub kosztownej )
 4. Góra i dół stroju szkolnego muszą tworzyć całość zakrywając ramiona, dekolt brzuch i biodra)

Opisany ubiór szkolny obowiązuje na wszystkie zajęcia szkolne w budynku Szkoły i poza nią z wyjątkiem:

 1. Zajęć wychowania fizycznego, na które obowiązuje strój sportowy,
 2. Uroczystości szkolnych takich jak: rozpoczęcia i zakończenie roku szkolnego. Dzień Edukacji Narodowej, egzaminy i konkursy, na których obowiązuje strój galowy,
 3. Popołudniowych zajęć szkolnych, na których dopuszczalny jest strój dowolny, niełamiący przyjętych zasad obyczajowych,
 • Wyjazdów na wycieczki, z zastrzeżeniem, że na wniosek wychowawcy, uczniów lub rodziców uczniowie mogą zostać zobligowani do zabrania stroju galowego, jeżeli program wyjazdu przewiduje uroczyste spotkania oficjalne, na których uczniowie reprezentują Szkołę.

Strój galowy obowiązujący na uroczystościach szkolnych składa się z:

 1. Dla chłopców: białej koszuli i ciemnych długich spodni lub garnituru
 2. Dla dziewcząt: białej bluzki koszulowej zakrywającej ramiona i brzuch, ciemnej eleganckiej spódnicy lub ciemnych eleganckich spodni.

Odpowiedniego obuwia.

Strój sportowy obowiązujący na zajęciach wychowania fizycznego składa się z bawełnianej koszulki i spodenek gimnastycznych lub elementów dresu sportowego oraz obuwia( zmiennego, niepozostawiającego śladów na parkiecie hali) a także zmiennych skarpetek.

Kolorystykę stroju sportowego ustalają nauczyciele wychowania fizycznego na pierwszych lekcjach w danym roku szkolnym.

Stroje do wychowania fizycznego wolno nosić jedynie w trakcje tych zajęć i podczas zawodów sportowych.

Niedopuszczalne jest noszenie jakiejkolwiek biżuterii na zajęciach wychowania fizycznego.

Obowiązek wywiązywania się uczniów ZSS w Targanicach z noszenia regulaminowego jednolitego stroju ma wpływ na ocenę zachowana.

Niestosowanie się do przepisów dotyczących stroju skutkuje rozmową z rodzicami, a następnie karami statutowymi.

 • PROCEDURY KORZYSTANIA Z TELEFONÓW

KOMÓRKOWYCH I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W TARGANICACH

Podstawa prawna:

 1. Artykuł 99 ust. 4 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) nakłada na szkołę konieczność określenia w swoim statucie obowiązków uczniów w zakresie przestrzegania warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie placówki
 2. Statut ZSS w Targanicach

Procedura:

 1. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt elektroniczny na własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców.
 • Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu. przynoszonego przez uczniów.
 • Podczas pobytu w szkole i zajęć edukacyjnych obowiązuje bezwzględny i całkowity zakaz używania telefonów komórkowych. Posiadane telefony powinny być wyłączone i schowane.
 • Zasady korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas wycieczek szkolnych określają regulaminy wycieczek.
 • Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu, dyktafonu, odtwarzacza MP czy aparatu fotograficznego jest zakazane i możliwe jedynie za zgodą nauczyciela w celach dydaktycznych.
 • Obowiązuje zakaz korzystania z Internetu za pośrednictwem telefonu komórkowego.
 • Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie szkoły powoduje zabranie urządzenia przez nauczyciela na czas zajęć lekcyjnych, a następnie przekazanie go do depozytu u dyrektora szkoły – aparat zostaje wyłączony w obecności ucznia. Przypadek ten zostaje odnotowany przez prowadzącego lekcję w uwagach ucznia.
 • Po odbiór telefonu zgłaszają się rodzice lub prawni opiekunowie ucznia. Zostają oni zapoznani z sytuacją i pouczeni o konsekwencjach

(w tym konsekwencjach prawnych związanych z naruszeniem prywatności uczniów lub pracowników szkoły).

 1. W przypadku, gdy sytuacja powtarza się po raz trzeci, uczeń ma zakaz przynoszenia telefonu do szkoły.
 1. W przypadku kolejnego łamania zasad uczeń ma obniżoną ocenę zachowania o jeden stopień. Każde trzy następne wykroczenia powodują obniżenie oceny do nagannej

Uczniowie zostają poinformowani, że pilny kontakt z rodzicami, opiekunami możliwy jest w sekretariacie szkoły.

W przypadkach szczególnych: sytuacje zdrowotne i inne, zasady korzystania z telefonu w szkole zostają osobiście ustalone przez rodziców, opiekunów z Dyrekcją szkoły.

 • PROCEDURA: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU UJAWNIENIA CYBERPRZEMOCY (PRZEMOC Z UŻYCIEM INTERNETU LUB

TELEFONU KOMÓRKOWEGO)

 1. Nauczyciel, któremu zgłoszony został przypadek cyberprzemocy powinien powiadomić tym fakcie wychowawcę ucznia, pedagoga i dyrektora szkoły.
 2. Wychowawca, pedagog przeprowadza rozmowę z ofiarą cyberprzemocy udzielając jej wsparcia i porady..
 3. Wychowawca/pedagog powiadamia rodziców poszkodowanego ucznia o zdarzeniu, działaniach szkoły, udziela im porady.
 4. Wobec sprawcy uruchomione są procedury odpowiednie do sprawy( Zespół dyscyplinujący, upomnienie)
 5. Osoba poszkodowana otoczona zostaje pomocą psychologiczno -pedagogicznną i wsparciem.
 6. W razie konieczności, zawiadamiana jest policja i/lub sąd rodzinny.
 • PROCEDURA POSTĘPOWANIE W SYTUACJI POSIADANIA PRZEZ UCZNIÓW NARZĘDZI, PRZEDMIOTÓW I SUBSTANCJI

NIEBEZPIECZNYCH .

Za przedmioty niebezpieczne uważa się: scyzoryki i noże, duże metalowe sygnety, łańcuchy, szpikulce, kije, lasery, gaz, straszaki broni, pałki gumowe lub plastikowe oraz inne niebezpieczne przedmioty, substancje chemiczne łatwopalne, wybuchowe i żrące.

 1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który jest świadkiem posiadania przez ucznia niedozwolonego narzędzia albo substancji, nakłania go do oddania niebezpiecznego przedmiotu i podejmuje działanie zmierzające do jego zabezpieczenia ( zachowując środki ostrożności, deponuje w sekretariacie lub zabezpiecza pomieszczenie, w którym znajduje się przedmiot przed dostępem innych uczniów).
 2. Jeżeli uczeń nie chce oddać przedmiotu lub substancji, nauczyciel interweniujący

natychmiast powiadamia wychowawcę, pedagoga szkolnego a w uzasadnionych sytuacjach dyrektora szkoły. Wychowawca informuje o zdarzeniu rodziców/ opiekunów prawnych ucznia, wzywa ich do szkoły i jeżeli jest to prawnie możliwe, oddaje przedmiot oraz sporządza notatkę w dzienniku lekcyjnym.

 • Wychowawca lub pedagog szkolny odbiera niebezpieczny przedmiot, przeprowadza rozmowę z uczniem wyjaśniając przyczyny przyniesienia tego przedmiotu, pouczając o grożącym niebezpieczeństwie oraz informując o sposobie ukarania, zawiadamia rodziców, którzy zobligowani są do odebrania przedmiotów ze szkoły.

5. W przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że jest to, substancja lub przedmiot zagrażający zdrowiu i życiu dyrektor szkoły lub interweniujący nauczyciel wzywa policję.

 • PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ATAKU TERRORYSTYCZNEGO.
 1. Decyzję o ogłoszeniu alarmu podejmuje dyrektor, jego zastępca lub każdy przeszkolony pracownik po otrzymaniu informacji o zagrożeniu.
  1. Dyrektor bądź wyznaczony pracownik powiadamia Policję i odpowiednie służby
  1. Do czasu przybycia policji akcją kieruje dyrektor szkoły lub osoba przez niego wyznaczona.
  1. Należy bezwzględnie stosować się do wytycznych dyrektora.
  1. Po przybyciu policji na miejsce incydentu , przejmuje ona dalsze kierowanie akcją.

XVI. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU OTRZYMANIA INFORMACJI O SAMOOKALECZANIU SIĘ UCZNIA

 1. Osoba posiadająca informację, że uczeń samookalecza się zgłasza fakt wychowawcy/pedagogowi
 2. Pedagog, wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem, w miarę możliwości ogląda okaleczenia. Gdy sytuacja jest nagła i zagraża życiu ucznia zostaje wezwane pogotowie.
 3. Pedagog, wychowawca wzywają w trybie pilnym do szkoły rodzica ucznia, opiekuna prawnego i przeprowadzają rozmowę z rodzicem. Uczeń zostaje przekazany pod opiekę rodzica/opiekuna prawnego.
 4. Osoba przeprowadzająca rozmowę zobowiązuje rodzica/opiekuna prawnego do konieczności kontaktu z poradnią specjalistyczną (konsultacja psychiatryczna, terapia

psychologiczna), zgłaszania szkole niepokojących sygnałów, wzywanie pogotowia ratunkowego w razie dalszego okaleczania się przez dziecko.

 • Zachowanie i funkcjonowanie ucznia jest na bieżąco monitorowane przez wychowawcę i pedagoga szkolnego przy udziale rodziców.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii

Dz.U. 2015 poz. 1249

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. Dz.U. 1982 nr 35 poz. 228
  • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1485
  • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230
  • Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym Dz.U. 2007 nr 89 poz. 590
  • Konwencja o prawach dziecka Dz.U.1991.120.526
1999.09.02zm.Dz.U.2000.2.11ogólne
2012.12.15zm.wyn.zDz.U.2012.1333art. 1
2013.03.04zm.wyn.zDz.U.2013.677ogólne