Program Wychowawczo – Profilaktyczny

Program Wychowawczo – Profilaktyczny Zespołu Szkół Samorządowych w Targanicach na rok szkolny 2020/2021

I. Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, ( Dz. U. z 2004r. nr 256.poz 2572, z późniejszymi zmianami).

2.Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 i nr

170, poz. 1218).

3.Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego, (Dz. U. nr 111 poz.

535, z późn. zm.).

4.Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ( Dz. U. z 2002r. nr 147, poz. 1231, z późn. Zm.).

5.Ustawa z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (dz. U. z

2002r. nr 11, poz. 109, z późn. zm.).6.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. nr 179, poz. 1485, z późn. zm.).

7.Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996r. nr 10, poz. 55, z późn. zm.) .

8.Ustawa z dnia 2 9 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. nr 180, poz.

1493).

9.Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. nr 6, poz. 69).

10.Rozporządzenie MENiS z dnia 28 sierpnia 2017 r zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach , szkołach i placówkach.

11.Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 1999r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu

seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. nr 67, poz. 756, z późnzm.)

12.Rozporządzenie MEN z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i organizacji opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą.

13.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011

r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”(Dz. U. z 3 października 2011 poz. 1245).
14.Konwencja Praw Dziecka.

2

15.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz innych ustaw.

16.Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty

działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.

17.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej1) z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe.

19.Rozporządzenie MEN z dnia 22 stycznia 2018 r zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.

20.Statut szkoły.
21.Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021.

II. Wprowadzenie do programu.

Pierwszymi wychowawcami swoich dzieci są rodzice. Nauczyciele wspomagają wszechstronny i harmonijny rozwój.

Szkoła jako środowisko wychowawcze ma za zadanie kształtować postawy społeczne, umożliwić korygowanie deficytów w celu optymalizacji osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz zapobiegać zagrożeniom poprzez profilaktykę, przeciwdziałanie istniejącym zagrożeniom i wsparcie uczniów, dzieci przedszkolnych w trudnych sytuacjach.

Poprzez wspólne oddziaływania wychowawcze szkoły, rodziców chcemy tak ukształtować naszych wychowanków, aby byli wartościowymi ludźmi, umieli współpracować z innymi, chcieli i potrafili nie tylko brać, ale przede wszystkim dawać. Dążymy do wyposażenia ucznia w odpowiednia hierarchię wartości, norm społecznych i umiejętności podejmowania właściwych decyzji.

Staraliśmy się opracować taki program działań, który byłby zgodny z potrzebami uczniów, rodziców i środowiska. Uwzględniając problemy zdrowotne naszych uczniów, opracowaliśmy „Program szkoły promującej zdrowie”, który jest integralną częścią Programu Wychowawczo – Profilaktycznego.

3

Szkoła, ma być ośrodkiem wyzwolenia różnorodnej aktywności uczniów, miejscem, które dobrze przygotuje młodego człowieka do dalszej nauki, do pracy zawodowej, do odpowiedzialnego, dorosłego życia. Ma wdrażać do samodzielności, pomagać w podejmowaniu decyzji i przygotować do aktywnego udziału w życiu społecznym. Powinna również spełniać zadania zgodne z wymaganiami rozwijającej się cywilizacji, dlatego trzeba ją przekształcać i ulepszać, aby odpowiadała zmieniającej się rzeczywistości.

Pragnęlibyśmy, aby nasi uczniowie kierowali się w życiu słowami wypowiedzianymi przez wspaniałego pedagoga i opiekuna dzieci, Janusza Korczaka:

„Wyrosną z nich tacy, którzy ku gwiazdom wzlecieć zapragną, ale i tacy, którzy nie zawrócą w pół drogi, bo im dalej, tym mroczniej i chłodniej”.

Program powstał w oparciu o wyniki obserwacji, badań ankietowych, rozmów i konsultacji z rodzicami, nauczycielami i przedstawicielami Rady Samorządu Uczniowskiego oraz analizy dokumentów szkoły.

Program Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb naszego środowiska lokalnego i obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym.

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny skierowany jest do wszystkich członków społeczności szkolnej: uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz uwzględnia współpracę z organizacjami i instytucjami w środowisku lokalnym. Warunkiem jego skuteczności jest współdziałanie przy jego realizacji wszystkich wyżej wymienionych podmiotów.

Program w bieżącym roku został uzupełniony o treści regulaminów i rozporządzeń wynikającą z sytuacji pandemii COVID 19 na świecie.

III. Zadania Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego.

  1. Założenia ogólne.

Zgodnie ze wskazaniami działalność wychowawczo-profilaktyczna w naszej szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

4

• fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności

pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych;

• psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności;

• społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych;

• aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

Wychowanie – wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży.

Wychowanie jest procesem, który odbywa się w każdym momencie życia dziecka.

Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie. Profilaktyka winna wspomagać proces wychowania.

Szkoła prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Działalność ta odbywać się będzie w formie pogadanek, zajęć warsztatowych, treningów umiejętności, debat, szkoleń, spektakli teatralnych, festynów, a także w innych postaciach uwzględniających wykorzystywanie aktywnych metod pracy.

  1. Cele wychowania i profilaktyki:

• budowanie postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia;

• kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, efektywnej współpracy, komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi. Wdrażanie do życia w społeczności szkolnej i grupie rówieśniczej, społeczności lokalnej,

• kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości w życiu,

• rozwijanie i wspieranie działalności wolontarystycznej;

5

• wspieranie rozwoju intelektualnego, przygotowanie do odbioru dóbr kultury, upowszechnianie czytelnictwa, szanowanie dorobku narodowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości europejskie.

  1. Model absolwenta.

Absolwent jest:

• aktywny: posiada zainteresowania, pasje jest twórczy, wykazuje się samodzielnością, ciekawy świata, korzysta z różnych źródeł informacji, wykorzystuje zdobytą wiedzę;

• odpowiedzialny: umie samodzielnie rozwiązywać problemy, podejmuje działania i przewiduje ich konsekwencje,

• otwarty: potrafi uważnie słuchać, rozmawiać umie współpracować w grupie, prezentuje swój punkt widzenia i szanuje poglądy innych;

• optymistą: pozytywnie patrzy na świat, lubi siebie i innych;

• tolerancyjny: szanuje inne rasy i nacje oraz ich poglądy, jest wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka,

• świadomy swoich praw i praw innych ludzi: zna swoją wartość, swoje prawa, zna i respektuje prawa innych.

IV. Kryteria efektywności.

• Wszyscy uczniowie naszej szkoły są poddani oddziaływaniom tego programu.

• Wszyscy nauczyciele realizują Program Wychowawczo – Profilaktyczny, a w szczególności nauczyciele wychowawcy uwzględniają jego treści podczas planowania i realizacji klasowych planów pracy.

• Rodzice uczniów naszej szkoły znają i akceptują program oraz czynnie współpracują przy jego realizacji.

V. Zadania i obowiązki podmiotów realizujących program.

Dyrektor szkoły:

a) dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, o kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole,

b) wspiera finansowo i organizacyjnie działania profilaktyczne w środowisku szkolnym,

c) stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej,

d) kontroluje wypełnianie przez uczniów obowiązku szkolnego,

e) organizuje szkolenia dla nauczycieli,

f) dba o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły;

6

Pedagog szkolny:

a) ma obowiązek niesienia wszechstronnej pomocy dzieciom,

b) ma obowiązek ścisłej współpracy z Policją, sądem dla nieletnich,

c) diagnozuje problemy wychowawcze,

d) poprzez działania wychowawcze kształtuje wśród uczniów i rodziców świadomość prawną w zakresie ponoszenia konsekwencji za popełniony czyn,

e) doskonali swoje kompetencje w zakresie wychowania i profilaktyki;

Nauczyciel:

a) ma obowiązek reagowania na przejawy u dzieci niedostosowania społecznego,

b) wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów,

c) udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów,

d) odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i poza jej terenem

e) świadczy pomoc psychologiczno – pedagogiczną w bieżącej pracy z uczniem;

Wychowawca klasy:

a) prowadzi we współdziałaniu z pedagogiem szkolnym szkolenia i konsultacje dla rodziców,

b) dąży w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, sprawuje opiekę wychowawczą nad powierzonymi mu uczniami szkoły poprzez tworzenie warunków wspomagających ich rozwój i przygotowują uczniów do życia w rodzinie i w społeczeństwie,

c) poznają warunki życia i nauki swoich wychowanków,

d) uczą pozytywnego myślenia i sta wiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia własnej

wartości,

e) realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programowe programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,

f) koordynują pomoc psychologiczno – pedagogiczną w swojej klasie;

Rodzice:

a) współdziałają z nauczycielami i wychowawcą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci,

b) dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego swoich dzieci.

VI. Ewaluacja programu

7

Przebieg programu będzie na bieżąco analizowany pod względem efektywności oraz

zgodności przebiegu z założeniami. Do analizy posłużą ankiety, obserwacja, analiza

bieżących problemów wnioski Zespołu Wychowawców. Pod koniec roku szkolnego będzie

prowadzona pisemna ewaluacja programu.

Uzyskane informacje będą służyły modyfikacji programu.

VII. Diagnoza w zakresie występujących w środowisku szkolnym czynników chroniacych i czynników ryzyka w ZSS w Targanicach w roku szkolnym 2020/21.

Diagnoza przeprowadzona we wrześniu 2019 r., stanowi podstawę ewaluacji programu i przystosowania go do bieżących potrzeb uczniów (załącznik do programu).
VIII. Zespół opracowujący Program Wychowawczo – Profilaktyczny:

Agata Porzycka
Halina Wojewodzic
Jolanta Rokowska
Monika Pająk
Jerzy Maciejczyk
Marta Skrzyńska
Anna Hajost
Agnieszka Cholewka
Jadwiga Hyzińska
Mariusz Homel
Agata Bizoń

8

9