Program Wychowawczo – Profilaktyczny

Program Wychowawczo – Profilaktyczny Zespołu Szkół Samorządowych w Targanicach na rok szkolny 2022/2023

Program Wychowawczo –  Profilaktyczny Zespołu Szkół Samorządowych w Targanicach na rok szkolny 2022/2023

I. Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, ( Dz. U. z 2004r. nr 256.poz 2572, z późniejszymi zmianami).

2.Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 i nr 170, poz. 1218).

3.Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego, (Dz. U. nr 111 poz. 535, z późn. zm.).

4.Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ( Dz. U. z 2002r. nr 147, poz. 1231, z późn. Zm.).

5.Ustawa z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (dz. U. z 2002r. nr 11, poz. 109, z późn. zm.).6.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. nr 179, poz. 1485, z późn. zm.).

7.Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996r. nr 10, poz. 55, z późn. zm.) .

8.Ustawa z dnia 2 9 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. nr 180, poz. 1493).

9.Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. nr 6, poz. 69).

10.Rozporządzenie MENiS z dnia 28 sierpnia 2017 r zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach , szkołach i placówkach.

11.Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 1999r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu

seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. nr 67, poz. 756, z późnzm.)

12.Rozporządzenie MEN z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i organizacji opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą.

13.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011

r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy

„Niebieska Karta”(Dz. U. z 3 października 2011 poz. 1245).

14.Konwencja Praw Dziecka.

15.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy

o przeciwdziałaniu narkomanii oraz innych ustaw.

16.Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty

działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.

17.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej1) z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

18. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe.

19.Rozporządzenie MEN z dnia 22 stycznia 2018 r zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.

20.Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach

21.Statut szkoły.

22.Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023.

II. Wprowadzenie  do programu.

Pierwszymi wychowawcami swoich dzieci są rodzice. Nauczyciele wspomagają wszechstronny i harmonijny rozwój.

Szkoła jako środowisko wychowawcze ma za zadanie kształtować postawy społeczne, umożliwić korygowanie deficytów w celu optymalizacji osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz zapobiegać zagrożeniom poprzez profilaktykę, przeciwdziałanie istniejącym zagrożeniom i wsparcie uczniów, dzieci przedszkolnych w trudnych sytuacjach.

Poprzez wspólne oddziaływania wychowawcze szkoły, rodziców chcemy tak ukształtować naszych wychowanków, aby byli wartościowymi ludźmi, umieli współpracować z innymi, chcieli i potrafili nie tylko brać, ale przede wszystkim dawać. Dążymy do wyposażenia ucznia w odpowiednia hierarchię wartości, norm społecznych i umiejętności podejmowania właściwych decyzji.

Staraliśmy się opracować taki program działań, który byłby zgodny z potrzebami uczniów, rodziców i środowiska. Uwzględniając problemy zdrowotne naszych uczniów, opracowaliśmy „Program szkoły promującej zdrowie”, który jest integralną częścią Programu Wychowawczo – Profilaktycznego.

Szkoła, ma być ośrodkiem wyzwolenia różnorodnej aktywności uczniów, miejscem, które dobrze przygotuje młodego człowieka do dalszej nauki, do pracy zawodowej, do odpowiedzialnego, dorosłego życia. Ma wdrażać do samodzielności, pomagać w podejmowaniu decyzji i przygotować do aktywnego udziału w życiu społecznym. Powinna również spełniać zadania zgodne z wymaganiami rozwijającej się cywilizacji, dlatego trzeba ją przekształcać i ulepszać, aby odpowiadała zmieniającej się rzeczywistości.

Pragnęlibyśmy, aby nasi uczniowie kierowali się w życiu słowami wypowiedzianymi przez wspaniałego pedagoga i opiekuna dzieci, Janusza Korczaka:

„Wyrosną z nich tacy, którzy ku gwiazdom wzlecieć zapragną,
ale i tacy, którzy nie zawrócą w pół drogi,
bo im dalej, tym mroczniej i chłodniej”.

Program powstał w oparciu o wyniki obserwacji, badań ankietowych, rozmów i  konsultacji z rodzicami, nauczycielami i przedstawicielami Rady Samorządu  Uczniowskiego oraz analizy dokumentów szkoły.

Program Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb naszego środowiska lokalnego i obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym.

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny skierowany jest do wszystkich członków społeczności szkolnej: uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz uwzględnia współpracę z organizacjami i instytucjami w środowisku lokalnym. Warunkiem jego skuteczności jest współdziałanie przy jego realizacji wszystkich  wyżej wymienionych podmiotów.

Program w bieżącym roku został uzupełniony o treści regulaminów i rozporządzeń wynikającą z sytuacji pandemii COVID 19 na świecie.

III. Zadania Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego.

 1. Założenia ogólne.

Zgodnie ze wskazaniami działalność wychowawczo-profilaktyczna w naszej szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

 • fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności pozwalających na  prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych;
 • psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw  sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi  zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności;
 • społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych;
 • aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie  znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

Wychowanie – wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i

młodzieży.

Wychowanie jest procesem, który odbywa się w każdym momencie życia dziecka.

Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie.

Profilaktyka winna wspomagać proces wychowania.


Szkoła prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Działalność ta odbywać się będzie w formie pogadanek, zajęć warsztatowych, treningów umiejętności, debat, szkoleń, spektakli teatralnych, festynów, a także w innych postaciach uwzględniających wykorzystywanie aktywnych metod pracy.

 • Cele wychowania i profilaktyki:
 • budowanie postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia;
 • kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, efektywnej współpracy, komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi. Wdrażanie do życia w społeczności szkolnej i grupie rówieśniczej, społeczności lokalnej,
 • kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości w życiu,
 • rozwijanie i wspieranie działalności wolontarystycznej;
 • wspieranie rozwoju intelektualnego, przygotowanie do odbioru dóbr kultury, upowszechnianie czytelnictwa, szanowanie dorobku narodowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości europejskie.
 • Model absolwenta.

Absolwent jest:

 • aktywny: posiada zainteresowania, pasje jest twórczy, wykazuje się samodzielnością, ciekawy świata,  korzysta z różnych źródeł informacji, wykorzystuje zdobytą wiedzę;
 • odpowiedzialny: umie samodzielnie rozwiązywać problemy, podejmuje działania i przewiduje ich konsekwencje,
 • otwarty: potrafi uważnie słuchać, rozmawiaćumie współpracować w grupie, prezentuje swój punkt widzenia i szanuje poglądy innych;
 • optymistą: pozytywnie patrzy na świat, lubi siebie i innych;
 • tolerancyjny: szanuje inne rasy i nacje oraz ich poglądy, jest wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka,
 • świadomy swoich praw i praw innych ludzi: zna swoją wartość, swoje prawa, zna i respektuje prawa innych.

IV. Kryteria efektywności.

 • Wszyscy  uczniowie naszej szkoły są poddani oddziaływaniom tego programu.
 • Wszyscy nauczyciele realizują Program Wychowawczo – Profilaktyczny, a w szczególności nauczyciele  wychowawcy uwzględniają jego treści podczas planowania i realizacji klasowych planów pracy.
 • Rodzice uczniów naszej szkoły znają i akceptują program oraz czynnie współpracują przy jego realizacji.

V. Zadania i obowiązki podmiotów realizujących program.

Dyrektor szkoły:

 1. dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, o kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole,
 2. wspiera finansowo i organizacyjnie  działania profilaktyczne w środowisku szkolnym,
 3. stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia  tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej,
 4. kontroluje  wypełnianie  przez uczniów obowiązku szkolnego,
 5. organizuje szkolenia dla nauczycieli,
 6. dba o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły;

Pedagog szkolny, psycholog, pedagog specjalny:

 1. ma obowiązek niesienia wszechstronnej pomocy dzieciom poprzez zajęcia w klasach, konsultacje, terapię
 2. ma obowiązek ścisłej współpracy z Policją, sądem dla nieletnich,
 3. diagnozuje problemy wychowawcze,
 4. poprzez działania wychowawcze kształtuje wśród uczniów i rodziców świadomość prawną w zakresie ponoszenia konsekwencji za popełniony czyn,
 5. doskonali swoje kompetencje w zakresie wychowania i profilaktyki;
 6. jest realizatorem programów profilaktycznych
 7. dba o wszechstronny rozwój uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym, niepełnosprawnych, przejawiających problemy emocjonalne
 8. dba o pedagogizację rodziców/opiekunów.

Nauczyciel:

 1. ma obowiązek reagowania na przejawy u dzieci niedostosowania społecznego,
 2. wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów,
 3. udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń  szkolnych, w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów,
 4. odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i poza jej terenem
 5. świadczy pomoc psychologiczno – pedagogiczną w bieżącej pracy z uczniem;

Wychowawca klasy:

 1. prowadzi we współdziałaniu z pedagogiem szkolnym szkolenia i konsultacje dla rodziców,
 2. dąży w  swojej pracy do integracji zespołu  klasowego, sprawuje opiekę wychowawczą nad powierzonymi mu uczniami szkoły poprzez tworzenie warunków wspomagających ich rozwój i  przygotowują uczniów do życia w rodzinie i w społeczeństwie,
 3. poznają warunki życia i nauki swoich wychowanków,
 4. uczą pozytywnego myślenia i sta wiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia własnej wartości,
 5. realizują  w toku pracy wychowawczej treści i cele programowe programu wychowawczo-profilaktycznego  szkoły,
 6. koordynują pomoc psychologiczno – pedagogiczną w swojej klasie;

Rodzice:

 1. współdziałają z nauczycielami i wychowawcą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci,
 2. dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego swoich dzieci.

VI. Ewaluacja programu

Przebieg programu będzie na bieżąco analizowany pod względem efektywności oraz zgodności przebiegu z założeniami. Do analizy posłużą ankiety, obserwacja, analiza bieżących problemów wnioski Zespołu Wychowawców. Pod koniec roku szkolnego będzie prowadzona pisemna ewaluacja programu.

Uzyskane informacje będą służyły modyfikacji programu.

VII. Diagnoza w zakresie występujących w środowisku szkolnym czynników chroniacych i czynników ryzyka w ZSS w Targanicach w roku szkolnym 2022/23.

Diagnoza przeprowadzona we wrześniu 2022 r., stanowi podstawę ewaluacji programu i przystosowania go do bieżących potrzeb uczniów (załącznik do programu).

VIII. Zespół opracowujący Program Wychowawczo – Profilaktyczny:

Agata Porzycka – pedagog, psycholog

Honorata Ogórek – pedagog specjalny

Halina Wojewodzic

Jolanta Rokowska

Monika Pająk

Jerzy Maciejczyk

Marta Skrzyńska

Agnieszka Cholewka

Jadwiga Hyzińska

Agata Bizoń

SZCZEGÓŁOWY PLAN PRACY

 1. RELACJE

Dla realizacji tego obszaru co roku opracowuje się program „Jesień z profilaktyką” – realizacja zależna od bieżącej sytuacji epidemiologicznej i zaleceń MEiN, GIS, MZ.

Klasy I-III

ZagadnienieOpis działaniaSposoby realizacjiOsoby/instytucje odpowiedzialneCzas realizacji
Relacje – kształtowanie postaw społecznych• kształtowanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych, umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów
 • rozwijanie umiejętności formułowania prostych wniosków na podstawie obserwacji i własnych doświadczeń;
• kształtowanie umiejętności przestrzegania obowiązujących reguł;
• kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej współpracy z innymi, z zachowaniem obowiązujących norm i reguł kultury osobistej;    
• przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego oceniania zachowania własnego i innych ludzi;  bieżąca praca nad emocjami uczniów, poszerzanie wiedzy o emocjach uczniów    
• zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia oraz członka szkolnej społeczności, rodziny i kraju;
 • rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań mających na celu pomoc słabszym i potrzebującym.  
  Zajęcia warsztatowe, pogadanki,       Wdrażanie do właściwego pełnienia funkcji dyżurnego i przewodniczącego klasy.    Wybory samorządu klasowego   Wdrażanie do samopomocy koleżeńskiej –
i odpowiedzialności – “jeden za wszystkich wszyscy za jednego”.   Kulturalne zachowanie w różnych sytuacjach (język, ubiór, styl bycia – w klasie, na przerwie, w stołówce, różnego typu imprezach). Realizacja regulaminu dotyczącego niekorzystania z telefonów komórkowych w trakcie zajęć szkolnych. Wdrażanie i przestrzeganie przepisów regulaminu dotyczącego profilaktyki zdrowia psychicznego i fizycznego. Wspólna zabawa i praca – “moja klasa świadczy o mnie”               Zajęcia z wychowawcą, pogadanki szczególnie dotyczące prewencji zdrowotnej.  

Udział w Akcji „Góra Grosza”   Koleżeńskie korepetycje na świetlicy szkolnej i podczas zajęć szkolnych.   Pomoc nowo zapisanym do szkoły uczniom, uczniom z Ukrainy.   Udział uczniów w akcjach poszerzających uczestnictwo w wolontariacie oraz wiedzę o dzieciach potrzebujących szczególnego wsparcia (choroby, niepełnosprawność, trudna sytuacja życiowa).  
  Pedagog szkolny Wychowawcy     Wychowawcy     Wychowawcy   Wychowawcy Nauczyciele Pedagog szkolny   Wychowawcy Nauczyciele Pedagog szkolny     Wychowawcy, nauczyciele, pedagog szkolny     Wychowawcy Pedagog, psycholog               Dyrektor Pedagog szkolny         Wychowawcy Rada Rodziców Opiekunowie RSU Bibliotekarka Pedagog, psycholog, pedagog specjalny            Cały rok szkolny       Cały rok szkolny     Wrzesień   Cały rok szkolny       Cały rok szkolny         Cały rok szkolny     Cały rok szkolny       Cały rok szkolny                         Zgodnie z kalendarzem imprez          
Klasy IV-VIII
Relacje – kształtowanie postaw społecznych     Klasa IVKształtowanie umiejętności właściwej komunikacji, stanowiącej podstawę współdziałania.   Kształtowanie umiejętności asertywnego wyrażania własnych potrzeb.       Rozwijanie wrażliwości na potrzeby i trudności innych ludzi              Kształtowanie postawy szacunku i zrozumienia wobec innych osób.          Rozwijanie zdolności do inicjowania i podtrzymywania znaczących głębszych relacji.       Budowanie atmosfery wzajemnego szacunku w społeczności szkolnej         Bieżąca praca nad emocjami uczniów, poszerzanie wiedzy o emocjach uczniów.                 Informacja o możliwościach pomocy w sytuacjach trudnych      Tworzenie pozytywnych więzi w klasach. Uwrażliwianie na potrzeby innych osób. Wzajemny szacunek i poszanowanie praw kolegów i koleżanek.         Wybory samorządu klasowego.   Wdrażanie do właściwego pełnienia funkcji dyżurnego i przewodniczącego klasy   Zajęcia warsztatowe, zajęcia z wychowawcą, pogadanki         Akcje wolontariacie. Zajęcia świetlicowe – współpraca koleżeńska Pomoc i wsparcie uczniom z Ukrainy Pomoc i wsparcie uczniom niepełnosprawnym, chorym         Zajęcia warsztatowe  dotyczące tolerancji;   Integracja z osobami niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi w ramach zespołów klasowych     Wycieczki szkolne i akcje klasowe. Realizacji regulaminu dotyczącego niekorzystania z telefonów komórkowych w trakcie zajęć szkolnych.   Wzajemna troska o siebie nawzajem i przestrzeganie zasad epidemicznych(higiena, noszenie maseczek, dystans). Apele porządkowe. Warsztaty psychologiczne.     Warsztaty psychologiczne. Bieżąca pomoc psychologiczno – pedagogiczna. Opieka nad uczniami odrzuconymi, nieradzącymi sobie z emocjami, z problemami rodzinnymi. Dostępność pedagoga w formie stacjonarnej mimo ewentualnej nauki zdalnej, poradnictwo psychologiczne, opieka pedagoga specjalnego. Troska o stabilność psychiczną swoją i innych.         Apele porządkowe. zajęcia z wychowawcą, pogadanki na zajęciach szkolnych. Realizacja programu integracyjnego
”PUZZLE KLASOWE” Pomoc kolegom z Ukrainy   Zajęcia z wychowawcą, pogadanki   Zajęcia pozalekcyjne, pomoc koleżeńska.
Wychowawcy   Wychowawcy Nauczyciele   Wychowawcy Dyrektor szkoły Pedagog szkolny, psycholog, pedagog specjalny   Wychowawcy Wychowawcy świetlicy Pedagog szkolny Nauczyciele Pedagog specjalny Psycholog     Pedagog szkolny Pedagog specjalny Psycholog Pracownicy dydaktyczni Personel szkolny   Wychowawcy Opiekunowie RSU       Dyrektor szkoły Pedagog szkolny Nauczyciele Wychowawcy Psycholog Pedagog specjalny   Wychowawcy. Pedagog szkolny Wychowawcy OPS Nauczyciele Pedagog szkolny Pedagog specjalny Psycholog       Nauczyciele Pedagog szkolny Psycholog Pedagog specjalnyWrzesień   Cały rok szkolny     Cały rok szkolny           Cały rok szkolny           Cały rok szkolny                   Cały rok szkolny             Cały rok szkolny             Cały rok szkolny                   Cały rok szkolny  
Klasa V – VIIRozwijanie umiejętności rozumienia innych, która sprzyja efektywnej współpracy. Wychowanie ku wartościom.   Wyzwalanie chęci do działania na rzecz innych osób w celu poprawy ich sytuacji (wolontariat).          Rozwijanie poczucia przynależności do grupy (samorząd uczniowski, klub, drużyna, wspólnota).               Kształtowanie otwartości na doświadczenia innych ludzi, ich sposobów rozwiązywania problemów, na nową wiedzę.   Rozwijanie świadomości dotyczącej roli osób znaczących i autorytetów.     Poszerzanie wiedzy o emocjonalności uczniów, nauka radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.Praca w grupach na zajęciach szkolnych. Praca na lekcjach wychowawczych, warsztaty psychologiczne, pomoc psychologiczno – pedagogiczna.       Udział w Akcji „Góra Grosza” Udział w akcjach pomocowych Wsparcie uczniów z Ukrainy         Wdrażanie do uczestnictwa w pracach samorządu klasowego i Rady Samorządu Uczniowskiego. Odpowiedzialność za siebie i innych w sytuacji pandemii. Znajomość i przestrzeganie obowiązujących regulaminów.    Udział w wyborach do Rady Samorządu Uczniowskiego.   Udział w wycieczkach szkolnych.       Wycieczki           Poszerzanie wiedzy o lokalnych autorytetach oraz wiedzy historycznej.     Zajęcia z wychowania do życia w rodzinie.   Warsztaty umiejętności społecznych. Zajęcia z wychowawcą, pogadanki, warsztaty. Pomoc uczniom w problemach emocjonalnych. Przestrzeganie regulaminów wewnętrznych  Nauczyciele   Wychowawcy         Bibliotekarka Wychowawcy Pedagog szkolny, psycholog, pedagog specjalny         Opiekunowie RSU Wychowawcy     Opiekunowie RSU     Opiekunowie grup           Wychowawcy Nauczyciele         Nauczyciel WDŻ       Wychowawcy Pedagog szkolny Psycholog Pedagog specjalny    Cały rok szkolny             Grudzień Cały rok szkolny           Cały rok szkolny       Cały rok szkolny     Zgodnie z kalendarzem imprez i zgodnie z przepisami MEN, GIS, MZ         Cały rok szkolny         Cały rok szkolny              
Kształtowanie umiejętności współpracy w dążeniu do osiągnięcia celu.         Uwrażliwianie na różne obszary ludzkich problemów i potrzeb poprzez krzewienie potrzeby udzielania pomocy (wolontariat). Rozwijanie odpowiedzialności za siebie i innych   Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: wyrażanie własnych opinii, przekonań i poglądów.   Rozwijanie świadomości roli i wartości rodziny w życiu człowieka.     Bieżąca praca nad emocjami uczniów, poszerzanie wiedzy o emocjach uczniówBieżąca pomoc psychologiczno – pedagogiczna.  Praca metodą projektów na zajęciach szkolnych.   Stosowanie metod aktywizujących na zajęciach szkolnych oraz metod online.     Samopomoc koleżeńska. Akcje charytatywne. Wzajemna troska o siebie nawzajem. Apele porządkowe. Warsztaty psychologiczne. Pomoc uczniom wymagającym wsparcia.       Warsztaty, lekcje wychowawcze, bieżąca praca pedagogiczna nad wzmacnianiem poczucia wartości.     Zajęcia szkolne     Zajęcia z wychowania do życia w rodzinie. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna. Pomoc koleżeńska.          Nauczyciele     Nauczyciele       Wychowawcy Wychowawcy świetlicy               Nauczyciele Wychowawcy       Nauczyciel WDŻ         Wychowawcy Pedagog szkolny Nauczyciele Psycholog Pedagog specjalnyCały rok szkolny             Cały rok szkolny   Wg zaleceń MEiN, GIS, MZ             Cały rok szkolny         Cały rok szkolny         Cały rok szkolny
Kształtowanie umiejętności wchodzenia w interakcje z ludźmi w sposób zapewniający zadowolenie obydwu stron.   Kształtowanie umiejętności szukania inspiracji, rozwijanie własnej kreatywności.    Wycieczki szkolne, spotkania klasowe.           Zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania.  Nauczyciele           Nauczyciele          Zgodnie z kalendarzem imprez i przepisami MEiN, GIS, MZ       Cały rok szkolny      
Klasa VIIIRozwijanie umiejętności poszukiwania takich rozwiązań, które stwarzają korzyści dla obydwu stron.       Rozwijanie umiejętności dostrzegania pozytywnych aspektów działania zespołowego poprzez docenienie różnic zdań i wiedzy, doświadczeń, specjalizacji, kompetencji.   Rozwijanie potrzeby ciągłego doskonalenia siebie jako jednostki, członka rodziny i społeczeństwa.   Poznanie siebie samego, nauka radzenia sobie z emocjami   Praca nad asertywnością i poczuciem własnej wartości.   Poszerzanie wiedzy o realnych skutkach zażywania substancji psychoaktywnych, alkoholu, palenia papierosów, edukacja prawna, edukacja zdrowotna.Zajęcia z wychowawcą, zajęcia warsztatowe               Udział w konkursach e-lerningowych         Zajęcia z wychowawcą, pogadanki           Zajęcia z wychowawcą, pogadanki Indywidualna pomoc psychologiczna     Zajęcia z wychowawcą, warsztaty       Realizacja regulaminu dotyczącego niekorzystania z telefonów komórkowych w trakcie zajęć szkolnych oraz regulaminów.Wychowawcy Pedagog szkolny Nauczyciele Psycholog Pedagog specjalny         Wychowawcy   Opiekun LOP                 Wychowawcy Pedagog szkolny     Wychowawcy Pedagog szkolny, psycholog   Wychowawcy Pedagog szkolny, psycholog  Cały rok szkolny               Cały rok wg harmonogramu               Cały rok       Cały rok szkolny       Cały rok szkolny        

II. KULTURA

KLASY I – III

  Zagadnienie         Opis działania             Sposoby realizacjiOsoby/ instytucje odpowiedzialne  Czas realizacji
Kultura – wartości, normy i wzory zachowań  -Kształtowanie umiejętności właściwego komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych, dbałość o język i kulturę wypowiadania się.   -Kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka, podtrzymywanie cie­kawości poznawczej, rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości oraz brania odpowiedzialności za swoje decyzje i działania.      – wdrażanie do uważnego słuchania, rozmawiania, na lekcjach i po lekcjach – zwracanie uwagi na kulturę osobistą, w tym kulturę języka na każdym kroku – kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, wrażliwości na potrzeby innych, uczciwości, efektywnej współpracy, komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi – poszanowanie odmienności innych w sferze wiary, poglądów, upodobań i zainteresowań, wyglądu zewnętrznego, sytuacji materialnej – zwrócenie uwagi na różnice kulturowe uczniów z Ukrainy – promowanie osiągnięć uczniów na forum klasy i szkoły oraz na stronie internetowej naszej szkoły – włączanie rodziców w życie klasy i szkoły – poszukiwanie rozwiązań, stawianie pytań – rozmowa na temat “kieszonkowego” i sposobów oszczędzania – propozycje do pracy w małym samorządzie klasowy – wykorzystywanie prezentacji multimedialnych na lekcjach i rozmowa na temat obejrzanego materiału      nauczyciele wychowawcy     pedagog, psycholog szkolny    – cały rok i wg planu pracy wych.- dydaktycznej
 -Kształtowanie umiejętności analizy prostych sytuacji wychowawczych, odróżniania dobra od zła.         -Kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji w różnych for­mach ekspresji.     – przekazanie uczniom informacji na temat konieczności poszanowania cudzych dóbr materialnych i osobistych oraz mienia szkoły – przeciwdziałanie hałasowi w szkole- uświadamianie znaczenia ciszy i odpowiednich warunków do nauki i zabawy (apele porządkowe, pogadanki w klasie) -znajomość i przestrzeganie przepisów dot. zdrowia, dbałość o zdrowie swoje i innych, – zawieranie kompromisów – rozumie potrzebę mówienia prawdy – “Kultura osobista na co dzień”-dążenie do uzyskania wysokiego poziomu kultury osobistej – ćwiczenie z uczniami prawidłowej reakcji w sytuacjach konfliktowych – zrozumienie, że starannie wykonana praca może być źródłem radości i satysfakcji – rozmowy na temat rozsądnego korzystania z komputera i telewizji – uświadomienie dzieciom, że każdy może popełnić błąd- przyznanie się i poprawa jest drogą do bycia lepszym człowiekiem – praca na rzecz innej osoby, klasy, szkoły – wybory do samorządu klasowego- uczenie zasad demokracji – organizowanie uroczystości klasowych – organizowanie urodzin dzieci w klasie – zawieranie kontraktów klasowych, rozmowy, psychodramy, filmy    nauczyciele wychowawcy   dyrektor szkoły       pedagog, psycholog szkolny              – cały rok i wg planu pracy wych.- dydaktycznej, zgodnie z przepisami MEN, GIS, MZ
   -Kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także poszanowania innych kultur i tradycji, określanie swojej przynależności kulturowej poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i tradycją w środowisku rodzin­nym, szkolnym i lokalnym, uczestniczenie w życiu kulturalnym środowiska rodzinnego, szkolnego, lokalnego oraz wydarzeniach organizowanych przez najbliższą społeczność.     Kształtowanie postaw wyrażających szacunek do symboli i trady­cji narodowych, wychowanie ku wartościom oraz tradycji związanych z rodziną, szkołą i społecznością lokalną.    – zajęcia biblioteczne – powierzanie uczniom zadań zespołowych wynikających z bieżących potrzeb procesu dydaktycznego – przygotowanie przedstawień z okazji uroczystości klasowych, świąt – budowanie otwartości na różnice kulturowe – wprowadzanie uczniów z Ukrainy w sprawy lokalnego środowiska – zapoznanie uczniów ze środowiskiem lokalnym, instytucjami publicznymi, rodzajami i sposobami spraw załatwianych w tych instytucjach – święta rocznicowe- państwowe – Święto Patrona Szkoły – konkursy plastyczne – Jasełka – Wigilijki klasowe – apele i gazetki rocznicowe – poszanowanie symboli narodowych – poznanie miejsc pamięci narodowej – poznanie historii naszej szkoły – poznanie historii Targanic – śpiewanie hymnu Polski z zachowaniem właściwej postawy – nauka tańców regionalnych i narodowych i wykorzystanie ich podczas uroczystości    bibliotekarka   nauczyciele wychowawcy   pedagog, psycholog szkolny                             katecheta              – wg planu pracy wych.- dydaktycznej     – wg planu pracy szkoły i możliwości wynikających z obowiązujących aktualnie przepisów związanych z COVID 19
   -Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami literac­kimi i wytworami kultury, zapoznanie z wybranymi dziełami architektury i sztuk plastycznych należących do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury, wyzwalanie potrzeby kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci.    – promowanie książki, muzyki, kontaktu ze sztuką jako formy spędzania czasu wolnego i zdobywania wiedzy o świecie i sobie samym – organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania czytelnicze- lektura szkolna – zajęcia biblioteczne – konkursy czytelnicze w klasie i szkole — prezentacja prac plastycznych dzieci na gazetkach szkolnych – poznawanie wybranych dzieł architektury i sztuk plastycznych polskich na lekcjach – poznawanie dzieł architektury i sztuk plastycznych z innych krajów – poznanie  twórczości i sylwetek sławnych Polaków (muzyka, plastyka, literatura) – edukacja międzykulturowa – udział dzieci w klasowych, szkolnych, gminnych, ogólnopolskich konkursach plastycznych              nauczyciele wychowawcy   nauczyciel muzyki   bibliotekarka     współpraca z WDK    – wg planu pracy wych.- dydaktycznej
   -Kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, niezależnie od religii, statusu materialnego, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju intelektu­alnego i fizycznego oraz respektowanie ich praw, podejmowanie działań w celu zapobiegania dyskryminacji.   -Kształtowanie świadomości odmienności osób niepełnosprawnych, innej narodowości, wyznania, tradycji kulturowej oraz ich praw.    – wpajanie szacunku i tolerancji do odmiennych poglądów, ludzi, religii – pogadanki i rozmowy: jak być dobrym kolegą (tolerancja), pomagamy słabszym – rozmowa na temat obowiązków domowych dzieci- pomaganie rodzicom w pracach domowych – poznanie obowiązujących zasad w kontaktach z innymi – uświadamianie dzieciom, że złośliwe zachowania powodują konflikty – uświadomienie, że należy pomagać innym (sposoby pomocy), otwartość na uczniów z Ukrainy – zachowanie wobec osób niepełnosprawnych – rozmowa na temat dystansu do reklam              nauczyciele wychowawcy pedagog, psycholog, pedagog specjalny    katecheta    – wg planu pracy wych.- dydaktycznej
     -Inspirowanie do podejmowania aktywności i inicjatyw oraz pracy zespo­łowej, wspomaganie działań służących kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia.   – Przygotowanie do podejmowania działań mających na celu identyfikowa­nie i rozwijanie własnych zainteresowań.              – współpraca i praca zespołowa na lekcjach – proponowanie prze dzieci działań do wspólnego wykonania – scenki dramowe, pantomima – rozmowa na temat ambicji ucznia – rozwiązywanie zadania problemowego- “Jak cie widzą, tak cie piszą” – zapoznanie z prawami i obowiązkami zawartymi w Statucie Szkoły – zapobieganie niepowodzeniom szkolnym i umożliwianie optymalnego rozwoju uczniom zdolnym – zajęcia z uczniem potrzebującym pomocy – zajęcia z uczniem zdolnym: przygotowanie do konkursów szkolnych, międzyszkolnych: Kangur Matematyczny, konkurs ortograficzny – rozwijanie zainteresowań i organizowanie zajęć dodatkowych – reprezentowanie klasy, szkoły podczas konkursów przedmiotowych – pomoc w odkrywaniu własnych możliwości, predyspozycji, talentów.      nauczyciele wychowawcy  – wg planu pracy wych. – dydaktycznej

Klasy IV – VIII

ZagadnienieOpis działaniaSposoby realizacjiOsoby/instytucje odpowiedzialneCzas realizacji
KLASA IV Kultura – wartości, normy i wzory zachowań  -Zapoznanie z rolą zainteresowań w    życiu człowieka – Uwrażliwianie na kwestie moralne, np. mówienia prawdy, sprawiedliwego traktowania. -Kształtowanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia. – Kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze, upowszechnianie czytelnictwa.  Rozbudzanie zainteresowań poprzez zachęcanie do udziału w konkursach. Organizowanie kół zainteresowań   Zapoznanie z fragmentami aktów prawnych, Statutu Szkoły Umożliwienie uczniom przedstawienia własnego zdania, własnych sądów i obrony       Stworzenie planu pracy, uwzględniającego konkretny czas na naukę i wypoczynek. Analiza losów osób, postaci literackich, którzy odnieśli sukces       Lekcje poświęcone popularyzacji uczestnictwa w szeroko pojętej kulturze.Wychowawca Nauczyciele poszczególnych przedmiotów       Wychowawca Nauczyciele przedmiotów             Wychowawcy       nauczyciele przedmiotowi     nauczyciele plastyki, muzyki poloniści, wychowawcy  Cały rok         IX, X   Cały rok           Cały rok szkolny       Cały rok szkolny     Według harmonogramu
  Klasa V– Rozwijanie zainteresowań   i pasji uczniów – Budowanie samoświadomości dotyczącej praw, wartości, wpływów oraz postaw. -Rozwijanie umiejętności wyrażania własnych emocji. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z problemami okresu dorastania. -Rozwijanie umiejętności właściwego zachowania się z uwzględnieniem sytuacji i miejsca.Zachęcanie do udziału w projektach, podejmowania inicjatywy na rzecz klasy i szkoły, stworzenie warunków do realizowania działań wynikających z zainteresowań, promowanie czytelnictwa jako sposobu spędzania wolnego czasu.   Inspirowanie uczniów do poznawania siebie i własnych możliwości(lekcje wychowawcze, lekcje przedmiotowe)     Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach
i podejmowania właściwych decyzji Kształtowanie poczucia sprawstwa i wpływu na swój los. Promowanie twórczości artystycznej i rozwijania pasji.     Poznanie samego siebie, nauka radzenia sobie z emocjami, poszerzenie wiedzy o emocjach               Kulturalne zachowanie w różnych sytuacjach (język, ubiór, styl bycia – w klasie, na przerwie, w stołówce, różnego typu imprezach, uroczystościach państwowych, religijnych itp).  
Wychowawcy, nauczyciele przedmiotów             Wychowawcy Nauczyciele przedmiotów Pedagog, psycholog           Wychowawcy Pedagog, psycholog       Nauczyciele przedmiotowi, wychowawcy   Wychowawcy, pedagog, psycholog nauczyciele przedmiotów                   nauczyciele, wszyscy pracownicy szkoły    Cały rok           Cały rok               Cały rok               Cały rok               Cały rok
Klasa VI– Rozwój zainteresowań, poszerzenie autonomii i samodzielności. – Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia w kontekście analizy wpływów rówieśników i mediów na zachowanie. Przeciwdziałanie nadużywaniu nowych mediów -Dokonywanie analizy postaw, wartości, norm społecznych, przekonań i czynników które na nie wpływają. Wychowanie do wartości. -Rozwijanie szacunku dla kultury i dorobku narodowego. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z problemami okresu dorastania.Stworzenie warunków do realizowania działań wynikających z zainteresowań   Odpowiedzialne korzystanie z mediów, technologii komputerowej – lekcje wychowawcze. Warsztaty i pogadanki w klasach na tematy związane z zagospodarowaniem czasu wolnego, koleżeństwa, przeciwdziałania przemocy i agresji, cyberprzemocy, tolerancji Konsekwentne stosowanie instrukcji co do korzystania z mediów w szkole. Monitorowanie używania nowych mediów przez uczniów. Dalsza edukacja co do korzystania z nowych mediów. Edukacja rodziców co do zagrożeń medialnych. Propagowanie pozytywnych stron korzystania z mediów: udział w kulturze, informacja, nauka.             Projekcje filmów promujących wartości. Biblioterapia – analiza postaw życiowych. Kształtowanie właściwych postaw na przykładzie patrona szkoły Święto Patrona Szkoły. Kształtowanie postaw patriotycznych poprzez lekcje wychowawcze, apele okolicznościowe, gazetki poszanowanie symboli narodowych (lekcje wychowawcze, apele okolicznościowe, gazetki) poznawanie miejsc Pamięci Narodowej,obchodzenie rocznic i świat państwowych. Uwzględnianie w trakcie wycieczek miejsc pamięci narodowej.               Poznanie samego siebie, nauka radzenia sobie z emocjami, poszerzenie wiedzy o emocjach  Wychowawcy Nauczyciele przedmiotów     Wychowawcy     Wychowawcy, pedagog, psycholog, pedagog specjalny         Wszyscy nauczyciele         wychowawca   pedagog, psycholog, wychowawca                 Wychowawcy       Bibliotekarz, pedagog, psycholog   Wychowawcy   katecheci Wychowawcy         Wychowawcy         Wychowawcy                 Wychowawcy, pedagog, psycholog, nauczyciele przedmiotów  Cały rok         Według planu     Według planu       Cały rok         Według planu               Według planu           Według planu     Według planu         Według planu         Według kalendarz świąt i wycieczek                               Cały rok
Klasa VII-Popularyzowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego. – Rozwijanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia i samokształcenia, zaangażowania w zdobywanie wiedzy i umiejętności. – Rozwijanie takich cech jak: pracowitość, odpowiedzialność, prawdomówność, rzetelność i wytrwałość. – Umacnianie więzi ze społecznością lokalną.Promocja zdrowego stylu życia, przestrzeganie zasad higieny.       Wdrażanie do samopomocy koleżeńskiej(wolontariat)  Zajęcia świetlicowe – współpraca koleżeńska.   Pogłębianie i poszerzanie wiedzy o wielkim rodaku Realizacja programu wspierającego rozwój empatii u dzieci i młodzieży szkolnej- ” Jan Paweł II – autorytet w wychowaniu do wartości” Kształtowanie osobowości ucznia zgodnie z wartościami humanistycznymi i chrześcijańskimi Poznawanie roli Kościoła w wymiarze religijno – moralnym i społeczno – politycznym     Organizacja tradycyjnych imprez szkolnych przez RSU: Andrzejki, Mikołaj, Walentynki, I Dzień Wiosny.      RSU           Wychowawcy Nauczyciele świetlicy     Wychowawcy Katecheci                 Poloniści         Nauczyciel muzyki   RSU Nauczyciele przedmiotowi  Według planu i przepisów MEN, GIS, MZ           Cały rok               Cały rok                 Cały rok wg możliwości i aktualnej sytuacji epidemicznej            
Klasa VIII– Popularyzowanie wiedzy i rozwijanie świadomości na temat zasad humanitaryzmu.     – Rozwijanie poczucia odpowiedzialności społecznej poprzez podejmowanie działań na rzecz lokalnej społeczności. Przeciwdziałanie zachowaniom destrukcyjnym u rówieśników.Analiza tekstów literatury, filmów zapoznających uczniów z różnicami kulturowymi. Lekcje wychowawcze na temat tolerancji Uwrażliwienie na potrzeby osób z krajów objętych konfliktami zbrojnymi.       Włączenie się do akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Pola Nadziei. Zapoznanie uczniów z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami niosącymi pomoc. Przypominanie o potrzebie tolerancji wobec innych, praca nad otwartością wobec innych.       Organizacja tradycyjnych imprez szkolnych przez RSU: Andrzejki, Mikołaj, Walentynki, I Dzień Wiosny. Propagowanie konstruktywnych form spędzania wolnego czasu. Praca nad konstruktywnymi postawami uczniów. Propagowanie etycznych i wartościowych postaw ludzkich. Przestrzeganie zasad regulaminów wewnętrznych..          wychowawcy Poloniści, bibliotekarz.     Wychowawcy     Pedagog, psycholog Wychowawcy klas       Katecheci             Wychowawcy, pedagog, psycholog, nauczyciele przedmiotowi.         Poloniści   Pedagog, psycholog, wychowawcy.   RSU    Według harmonogramu         Cały rok                       Według harmonogramu i przepisów MEN, GIS, MZ     Cały rok Według harmonogramu

III.BEZPIECZEŃSTWO

Klasy I – III

ZagadnienieOpis działaniaSposoby realizacjiOsoby/instytucje odpowiedzialneCzas realizacji
BezpieczeństwoZapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych, kształtowanie właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz sytuacjach nadzwyczajnych;Zajęcia na temat bezpieczeństwa w szkole i poza nią. Zajęcia na temat technik obrony przed psem i innymi zwierzętami. Apele porządkowe Zajęcia lekcyjne Spotkania i pogadanki ze strażnikiem miejskim, strażakiem i policjantem. Spotkanie z pielęgniarką szkolną. Monitoring w szkole. Przypominanie o zasadach BHP oraz zapoznanie z regulaminami. Udział w próbnej ewakuacji szkoły. Znajomość i stosowanie regulaminu związanego z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19.  Wychowawcy Nauczyciele Policja, Straż Pożarna Pedagog,psycholog, wicedyrektor Straż Miejska Pielęgniarka SZPZ DyrektorCały rok
Kształtowanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, kształtowanie świadomości negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie i kontakty społeczne oraz niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów, respektowanie ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu i multimediów;Zajęcia – edukacja informatyczna i zajęcia komputerowe. Zajęcia z wykorzystaniem komputerów. Filmy, czytanie bieżących artykułów nt. kształtowania świadomego wyboru korzystania z Internetu i technologii komunikacyjnej. Spotkanie z rodzicami. Przerwy śródlekcyjne. Pogadanki i zajęcia warsztatowe dla uczniów na temat przyczyn powstawania i sposobów zapobiegania wadom postawy, sprawności fizycznej. Przeprowadzenie lekcji nt. „Jak się uczyć?”. Zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo w sieci w trakcie ewentualnego zdalnego nauczania, przypominanie zasad etykiety w trakcie korzystania z nowych mediów.      Wychowawcy, nauczyciele, Policja, Pedagog, psycholog, wicedyrektor, nauczyciele informatykiCały rok
Przygotowanie do bezpiecznego i rozsądnego korzystania z narzędzi i urządzeń technicznych, bezpiecznego organizowania zajęć ruchowych i poruszania się po drogach;Dyżury nauczycielskie w salach oraz na korytarzach gdzie przebywają podopieczni.   Lekcje na temat ruchu drogowego.   Przygotowanie do konkursu – “Bezpieczna droga”. Konkursy klasowe w rozpoznawaniu znaków drogowych oraz przepisów.   Nauka i przestrzeganie „Kodeksu pieszych i rowerzystów”.  Wychowawcy, nauczyciele     Policja    Cały rok
Przygotowanie do bezpiecznego korzystania ze środków komunikacji, zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom problemowym;Apele porządkowe. Spotkanie z rodzicami poświęcone bezpieczeństwu dzieci w otoczeniu i w drodze do i ze szkoły. Spotkanie z policjantem, ze strażnikiem miejskim. Pogadanki. Zajęcia dydaktyczne.  Prowadzenie gazetek ściennych. Realizacja nowego regulaminu min rezygnacji korzystania z telefonów komórkowych w trakcie pobytu w szkole. Kontynuacja akcji „No promil, no problem”.Wicedyrektor, pedagog, psycholog wychowawcy, Strażnik Miejski PolicjantCały rok
Kształtowanie umiejętności utrzymywania ładu i porządku wokół siebie, w miejscu nauki i zabawy.Pogadanki, rozmowy na zajęciach edukacyjnych, udział w akcji „Sprzątanie świata”. Udział w gminnym konkursie „Czysty świat wokół nas” oraz w gminnym konkursie ekologicznym i przyrodniczym.Pedagog szkolny, wicedyrektor, wychowawcy klas, nauczycieleCały rok
 Klasy IV – VIII   
 Redukowanie agresywnych zachowań poprzez uczenie sposobów rozwiązywania problemów.– systematyczne rozmowy z uczniami o sytuacjach stresowych – warsztaty na temat radzenia sobie ze stresem, – natychmiastowe podejmowanie działań mających na celu zredukowanie zachowań agresywnych – zwiększenie dostępności pomocy psychologicznej – wprowadzenie elementów mediacji jako formy rozwiązywania problemów.Wychowawcy, nauczyciele biologii i chemii   psycholog     Wicedyrektor, pedagog, wychowawcyCały rok
Budowanie atmosfery otwartości i przyzwolenia na dyskusję.– zajęcia z psychologami z instytucji współpracującymi ze szkołą – warsztaty profilaktyczne – wycieczki klasowePedagog, psycholog Wychowawcy  Cały rok
Uświadamianie zagrożeń wynikających z korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych.Pogadanki na godzinach wychowawczych, informatyce i zajęciach komputerowych Realizacja regulaminu rezygnacji korzystania z telefonów komórkowych w trakcie pobytu w szkole. Bezpieczeństwo w Internecie, lekcje, pogadanki, wsparcie uczniów w razie zgłaszanych problemów.Wychowawcy Nauczyciele PedagogCały rok
 Zwiększanie wiedzy na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych.Życie bez nałogu: – pogadanki szkodliwości nałogów – realizacja programu edukacyjnego promującego zdrowy styl życia – “Szkoła promująca zdrowie”, – realizacja programu -“Mleko i owoce w szkole”, – profilaktyka p/alkoholowa -warsztaty, – zajęcia biologii i chemii – lekcje wychowawcze na temat profilaktyki uzależnień, – warsztaty profilaktyczne – kontakty z placówkami zajmującymi się problematyką uzależnień (OPS w Andrychowie, Wojewódzki Szpital Psychiatryczny, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
i Komenda Policji, Stowarzyszenia Abstynenckie w gminie Andrychów).
Wychowawcy Nauczyciele biologii, przyrody Pedagog, psycholog Pielęgniarka szkolnaCały rok
Rozwijanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi.Warsztaty na temat bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego uczniów. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w sytuacjach problemowych. Praca z uczniami nad emocjami. Zwiększenie dostępności pomocy psychologicznej. Pomoc psychologiczna uczniom z Ukrainy, wsparcie psychologiczne.Wychowawcy Pedagog, psychologCały rok
Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu – podstawy negocjacji i mediacji.Zajęcia kształtujące umiejętność rozmowy w każdej sytuacji konfliktowej – godziny wychowawcze, warsztaty profilaktyczne.Wychowawcy, Pedagog, psycholog, pedagog specjalnyCały rok
Rozwijanie poczucia osobistej odpowiedzialności, zachęcanie do angażowania się w prawidłowe i zdrowe zachowania.– Angażowanie uczniów do organizacji akcji szkolnych . – Motywowanie wychowanków do udziału w konkursach – Kulturalne zachowanie w różnych sytuacjach (język, ubiór, styl bycia – w klasie, na przerwie, w stołówce, różnego typu imprezach). – Dbałość o przestrzeganie zasad profilaktyki zdrowotnej.Nauczyciele wszystkich przedmiotów Wychowawcy Pedagog, psychologCały rok
Doskonalenie umiejętności rozpoznawania symptomów uzależnienia od komputera i Internetu.– Odpowiedzialne korzystanie z mediów – lekcje wychowawcze – Rozmowy na zajęciach komputerowych i informatyce  Wychowawcy Nauczyciele informatyki  Cały rok
Dostarczanie wiedzy na temat osób i instytucji świadczących pomoc w trudnych sytuacjach.Kontakty indywidualne z rodzicami – doradztwo w sprawach wychowawczych, pomoc rodzinie (informacyjna o instytucjach wspierających rodzinę – PPP, OPS,
P. P./Alkoholowa, Sąd Rejonowy – Wydział Rodziny i Nieletnich)
Pedagog, psycholog, pedagog specjalny Wychowawcy  Cały rok
Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z własnymi negatywnymi emocjami oraz z zachowaniami agresywnymi.Warsztaty i   – Pogadanki w klasach na tematy związane z zagospodarowaniem czasu wolnego, koleżeństwa, przeciwdziałania przemocy i agresji, cyberprzemocy, – Projekcje filmów dydaktycznych na tematy związane z uzależnieniami, agresją i przemocą.Psycholog, pedagog, Instytucje współpracująceCały rok
Rozwijanie świadomości dotyczącej prawa do prywatności, w tym do ochrony danych osobowych oraz ograniczonego zaufania do osób poznanych w sieci.– Odpowiedzialne korzystanie z mediów – lekcje wychowawcze, – Warsztaty na temat bezpiecznego korzystania z Internetu zwłaszcza w dobie pandemiiNauczyciele informatyki  Listopad/ grudzień
Rozwijanie postaw opartych na odpowiedzialności za dokonywane wybory i postępowanie.– Udział w wyborach do Rady Samorządu Uczniowskiego. – Organizacja tradycyjnych imprez szkolnych. – Udział RSU w życiu szkoły.  Opiekunowie Rady Samorządu UczniowskiegoCały rok
Dostarczenie wiedzy z zakresu prawa dotyczącego postępowania w sprawach nieletnich.  – Pogadanki na godzinach wychowawczychWychowawcy Policja, pedagogMarzec ?
Przeciwdziałanie ryzykownym zachowaniom seksualnym. Kształtowanie pozytywnego stosunku do płciowości.– Pogadanki na godzinach wychowawczych – Lekcje WDZ – pogadanki pielęgniarki szkolnej.Wychowawcy Pielęgniarka szkolna Pedagog Nauczyciel WDZ  Cały rok
Rozwijanie umiejętności reagowania w sytuacjach kryzysowych, niesienia pomocy dotkniętym nimi osobom oraz minimalizowania ich negatywnych skutków.– Pomoc koleżeńska, – wolontariat – Włączenie się do akcji WOŚP, Góra Grosza – Dbałość o bezpieczeństwo swoje i innych w ramach prewencji zachorowań. – pomoc uczniom z UkrainyOpiekun wolontariatu – p. Agata Bizoń, p. Jolanta Rokowska Pedagog, psycholog  Cały rok
Rozwijanie umiejętności lepszego rozumienia siebie poprzez poszukiwanie i udzielanie odpowiedzi na pytania: Kim jestem? Jakie są moje cele i zadania życiowe?– Doradztwo zawodowe – zajęcia, warsztaty – Rozmowy na godzinach wychowawczych na temat predyspozycji i zamierzeń uczniów – wsparcie w wyborze dalszej drogi kształceniaDoradca zawodowy – p. AlinaTupaj Wychowawcy Pedagog, psycholog, pedagog specjalny  Cały rok
  
 Kształtowanie postaw zgodnych z kryteriami kultury ruchu drogowego – umiejętne korzystanie z zasad ruchu drogowego.Lekcje wychowania komunikacyjnego oraz: zdobywanie Karty Rowerowej (od 10 lat)Przygotowanie do konkursu rowerowego – „BRD”  Nauczyciel techniki i EDBMaj/czerwiec
 Kształcenie umiejętności postępowania w czasie wypadku drogowego – pomoc.Lekcje z Edukacji dla bezpieczeństwa  Nauczyciel techniki i EDBCały rok
 Wdrażanie do odpowiedzialności za młodszych kolegów – zwrócenie uwagi na zachowanie się uczniów klas. młodszych w ruchu drogowym.Akcja informacyjna dla rodziców poświęcona bezpieczeństwu dzieci w otoczeniu oraz w drodze do i ze szkoły. Apele porządkowe.  Wychowawcy, nauczyciel techniki pedagogCały rok
 Kształcenie umiejętności korzystania z usług policji, pogotowia i straży pożarnej.Umiejętność wzywanie pomocy, numery alarmowe  Wychowawcy, nauczyciele techniki, biologii, chemii, przyrodyCały rok
 Kształtowanie zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowegoPrzygotowanie do konkursu pod hasłem Młodzież zapobiega pożarom Współpraca z OSP Targanice Górne Współpraca z PSP w Andrychowie.  Nauczyciel techniki i EDBCały rok, wrzesień
 Kształtowanie współodpowiedzialności za bezpieczeństwo w szkole i poza nią.Lekcje na temat bezpieczeństwa w życiu codziennym. Apele porządkowe. Akcje informacyjne nt zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID 19. Rozmowy z uczniami na temat dbałości o zdrowie własne i odpowiedzialności za innych.Wszyscy nauczycieleCały rok
 Zagrożenia społeczne i fizyczne związane z użytkowaniem komputera i InternetuKształtowanie świadomości negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie i kontakty społeczne oraz niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów,Nauczyciele informatyki orz przyrody i biolgiiCały rok
 Nie chcę być samotny z mediami – telewizor, komputer, Internet.Kształtowanie zasad korzystania z telewizora, i komputera. – Potrafi krytycznie spojrzeć na szkodliwość niektórych programów TV i gier komputerowych. Dokonuje dobrego wyboru, planowania swojego wolnego czasu.  Wychowawcy, nauczyciele wszystkich przedmiotów Pedagog, psychologCały rok
 Ochrona przed szkodliwym oprogramowaniemPogadanka na temat znaczenia ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem. Omówienie zasad jak być bezpiecznym w sieci. Umiejętność stosowania i korzystania sieci kom. Zastanów się, zanim klikniesz Zachowuje ostrożność, podczas otwierania załączników Nie ufaj wyskakującym okienkom z prośbami o pobranie oprogramowaniaStosuje programy antywirusowe  Nauczyciele informatykiCały rok
 Dbanie o własny wizerunek w sieciPogadanka na tematy: Wyrażania się w sieci, czy piszesz zgodnie z zasadami poprawnej polszczyzny, czy przeklinasz, jak dużym zasobem słownictwa się posługujesz; Profile na portalach społecznościowych, zdjęcia, na których jesteś i które udostępniasz, informacje „o mnie”, nasze komentarze pod artykułami i wypowiedzi na forach, forma adresu mailowego i sposób pisania mailiWychowawcy, nauczyciele informatykiCały rok
 Prawa autorskiePogadanka na tematy:  Prawa autorskich w Polsce. Korzyści z użytkowania legalnego oprogramowania; Zachowania będące przejawem piractwa komputerowego; Określa prawa i obowiązki użytkownika szkolnej pracowni komputerowej  Nauczyciele wszystkich przedmiotów, zwłaszcza informatykiCały rok
 CyberprzemocZwrócenie uwagi na zjawisko cyberprzemocy oraz uwrażliwienie ich na specyfikę problemu, związaną przede wszystkim z możliwymi konsekwencjami tego typu działań, zarówno dla ich ofiar, jak i sprawców. Zna konsekwencje przemocy w sieci dla sprawców tego typu działań, jak powinna zachować się ofiara cyberprzemocy i gdzie może szukać pomocy, jak powinni zachować się świadkowie cyberprzemocy, jak zachowywać się, by zmniejszyć ryzyko bycia ofiarą cyberprzemocy  Nauczyciele informatyki Wszyscy wychowawcy i nauczycieleCały rok
 Bezpieczeństwo finansów w sieci.Pogadanki na godzinach wychowawczych, informatyce i zajęciach komputerowychNauczyciele informatykiczerwiec

IV.ZDROWIE

Treści tej części programu znajdują się w programie „Szkoła promująca zdrowie”(w załączeniu).

Szczegółowy plan pracy

PROGRAM SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

LpOpis działaniaSposoby realizacjiOsoby/instytucje odpowiedzialneCzas realizacji
1.EDUKACJA ZDROWOTNA.Warsztaty i prelekcje dla uczniów i rodziców na temat prawidłowej pracy umysłowej oraz fizycznej, higieny uczenia się, zdrowia psychicznego. Systematyczna pomoc psychologiczno – pedagogiczna w celu rozwiązywania napięć emocjonalnych uczniów. Dbałość o poszerzanie wiedzy wychowawczej rodziców. Apele porządkowe dot. profilaktyki COVID-19 i innych aktualnych zagrożeń zdrowotnych.  Pielegniarki szkolne, pedagog szkolny, wychowawcy, specjaliści PPP, WSP  w Andrychowie Janusz Kierczak Agata PorzyckaCały rok szkolny
  Systematyczne prowadzenie lekcji wychowania zdrowotnego we wszystkich klasach w ramach lekcji wychowawczych. Szczególny nacisk na profilaktykę pandemii.Wychowawcy. Dyrektor szkoły. Cały personel szkoły.Cały rok
  Prowadzenie gazetek ściennych na korytarzach o tematyce prozdrowotnej. Tablice informacyjne dot COVID-19. Zaznajomienie całej społeczności szkolnej z regulaminem COVID-19. Cały rok
  Udział kadry nauczycielskiej w konferencjach, szkoleniach dotyczących zdrowia fizycznego i psychicznego.  Kadra pedagogiczna.Cały rok.
2.AKTYWNOŚĆ RUCHOWA PODCZAS POBYTU W SZKOLEProwadzenie gimnastyki śródlekcyjnej. Promowanie zajęć na świeżym powietrzu. Dbałość o atrakcyjność przerw na świeżym powietrzu: plac zabaw, siłownia, tereny zieloneKadra pedagogicznaCały rok.
  Spędzanie lekcji wychowania fizycznego i przerw na świeżym powietrzu. Systematyczne wietrzenie klas i innych pomieszczeń szkolnych.Nauczyciele wf, wszyscy nauczycielWg możliwości.
  Wycieczki przedmiotowe po okolicy.NauczycieleCały rok.
  Międzyklasowe turnieje sportowe w piłkę ręczną, nożną i siatkową – propagowanie sportup.Mariusz HomelVI
  Propagowanie spędzania przerw przez uczniów na siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw.Nauczyciele dyżurującyWg możliwości.
  Propagowania spędzania czasu wolnego aktywnie jako gwarancji zdrowia fizycznego i odporności.Nauczyciele wfWg możliwości.
3.AKTYWNOŚĆ RUCHOWA W CZASIE WOLNYM, POZALEKCYJNYM. PROMOCJA ZAGOSPODAROWANIA WOLNEGO CZASU.Udział w rajdach turystyczno-krajoznawczych,p. R. Kierczak, J. Kierczak,Wg ustalonych terminów i aktualnych przepisów MEN, GIS, MZ
  Dbałość o rozwój zainteresowań uczniów jako formy aktywnego spędzania wolnego czasu.Wychowawcy, pedagog szkolnyCały rok
  Propagowanie ruchu jako profilaktyki prozdrowotnej.Wychowawcy, nauczyciele wfCały rok
  Wycieczki po najbliższej okolicy.WychowawcyWg planów i zgodnie z aktualnymi przepisami MEN, GIS, MZ
4.PRAWIDŁOWA POSTAWA PODCZAS POBYTU W SZKOLEZwracanie uwagi na prawidłową postawę uczniów podczas siedzenia w ławkach, pisania i czytania w czasie lekcji.NauczycieleCały rok
  Wyrabianie umiejętności samokontroli organizacji czasu.NauczycieleCały rok
  Prowadzenie gimnastyki śródlekcyjnej dla najmłodszych. Dbałość o higienę podczas pobytu w szkole: mycie rąk, maseczki, właściwy dystans społeczny, wietrzenie pomieszczeń.  Nauczyciele, wychowawcyCały rok
5.AKTYWNOŚĆ PROZDROWOTNA NAUCZYCIELI I RODZICÓWDbałość o zdrowie własne i uczniów. Akcje informacyjne dla rodziców w celu zpobiegania rozprzestrzeniania się COVID- 19. Akcje profilaktyczne dotyczące zdrowia psychicznego w okresie pandemii.  
 Propagowanie picia zdrowej wodyWychowawcyCały rok
6.WDRAŻANIE DO PRAWIDŁOWEGO ODŻYWIANIAWdrażanie do zdrowego odżywiania: zdrowe napoje, przerwa z owocami.Nauczyciele, wychowawcyCały rok
 Program „Owoce w szkole” ,”Szklanka mleka”.Dyrekcja, nauczycieleCały rok
 Udział szkoły w programie edukacyjnym „Żyj smacznie i zdrowo”, organizacja lekcji w klasach gimnazjalnych i VI SP z użyciem materiałów edukacyjnych kampanii.Pedagog szkolny,   p. J. Kierczak, wychowawcyCały rok
 Akcje edukacyjne wśród rodziców.Pedagog szkolny, wychowawcyCały rok
 Zapewnienie  dostępu do obiadów dla potrzebujących dzieci całej szkoły.Pedagog szkolny, intendentkaCały rok
 Lekcje wychowawcze i warsztaty na temat zdrowego odżywiania.Wychowawcy, pedagog szkolnyCały rok
7.DBAŁOŚĆ O ZDROWIE PSYCHICZNEWalka z hałasem w szkole.Nauczyciele dyżurującyCały rok
 Walka ze stresem; warsztaty, pogadanki, wycieczki.Wychowawcy, pedagog szkolny, psychologCały rok
 Ochrona sfery psychicznej poprzez wsparcie uczniów i ich rodzin, zwłaszcza znajdujących się w trudnych kryzysowych. Sytuacjach, uczniów z Ukrainy Pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla potrzebujących uczniów. Wsparcie wychowawcze rodziców.Pedagog szkolny, psycholog,wychowawcy, pracownicy szkoły, instytucje pomocowe, kuratorzyCały rok
 Propagowanie rozwiązywania napięć wewnętrznych, międzyrówieśniczych poprzez mediacje, rozmowę, prośbę o radę.Pedagog szkolny, Psycholog, pedagog specjalny,wychowawcy, nauczycieleCały rok
 Udostępnienie i propagowanie instytucji i osób niosących pomoc psychologiczną.Pedagog szkolny, Psycholog, instytucje pomocoweCały rok
 Przeciwdziałanie przemocy i agresji – rozmowy, propagowanie sposobów radzenia sobie z napięciem.Pedagog szkolny, wychowawcy, psycholog, nauczycieleCały rok
 Propagowanie metody warsztatowej w rozwiązywaniu problemów klasowych, nabywaniu umiejętności społecznych.Pedagog szkolny, Psycholog, pedagog specjalny,wychowawcyCały rok
 Kierowanie uczniów z problemami na badania psychologiczne  i pedagogiczne, terapia indywidualna dzieci i ich rodzin, po pomoc psychologiczną i inną specjalistyczną.            Pedagog szkolny,psycholog, pedagog specjalny, wychowawcy, PPP, OWR, OPS w Andrychowie, OIK w Radoczy, PCPR w WadowicachCały rok
 Kierowanie rodziców po pomoc psychologiczną i inną specjalistyczną.Pedagog szkolny, psycholog,wychowawcy, PPP, OWR, OPS w Andrychowie, OIK w Radoczy, PCPR w WadowicachCały rok
8.TROSKA O INNE DZIEDZINY WYCHOWANIA ZDROWOTNEGOProfilaktyka uzależnień; warsztaty, spotkania, pogadanki, akcje profilaktyczne.Pedagog szkolny, wychowawcyCały rok
 Edukacja rodziców uczniów na temat higieny psychicznej dzieci, wychowania, znaczenia dbałości o dobre relacje rodzinne.Pedagog szkolny, Psycholog, pedagog specjalny, wychowawcy, specjaliści instytucji pomocowychCały rok
 Lekcje wychowawcze na temat higieny osobistej. Reagowanie na bieżące problemy wynikające z braku właściwych postaw higienicznych Przestrzeganie procedur COVID-19.Pielęgniarka szkolna. wychowawcyCały rok
 Propagowanie higieny stomatologicznej.Pielęgniarki szkolne, wychowawcy I-III n-l przyrodyCały rok
9.TROSKA O ŚRODOWISKOProwadzenie zbiórek makulatury.p. J. KierczakCały rok
 Działalność szkolnego koła Ligii Ochrony Przyrody – propagowanie dbałości o środowisko.p. J. KierczakCały rok
 Sprzątanie świata, obchody Dnia Ziemi.WychowawcyIV
 Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów na terenie szkoły.Nauczyciele dyżurujący.Cały rok
 Konkursy przyrodnicze i ekologiczne.Nauczyciele przyrody, biologiiCały rok
10.BEZPIECZEŃSTWO WŁASNE I INNYCHBezpieczeństwo w ruchu drogowym: nauka zasad BRD, egzamin na kartę rowerową.p. J. MaciejczykCały rok
 Propagowanie akcji No promil – no problem – przeciwko nietrzeźwym kierowcom.Pedagog szkolny, wychowawcy.X/XI
 Przypominanie zasad BHP w szkole i poza nią. Rzetelne przestrzeganie regulaminu COVID-19.Dyrekcja, kadra pedagogicznaCały rok
 Apele porządkowe. Podkreślanie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych.Wicedyrektor, pedagog szkolny, cały personel szkolny.Cały rok
 Zajęcia na temat bezpiecznego zachowania się na drodze, w domu i w kontaktach z nieznajomymi oraz bezpiecznego spędzania czasu wolnego – współpraca z policją i Strażą Miejską.Wychowawcy , pedagogCały rok
 Konkursy pożarnicze, promowanie aktywności uczniów w OSP Targanice.OSP Targanice, p. J. Maciejczyk.Cały rok
 Zabezpieczenie dyżurów nauczycieli w trakcie przerw.WicedyrektorCały rok
 Monitoring. Troska o bezpieczeństwo w sieci.Dyrekcja. Wychowawcy, nauczyciele informatyki.Cały rok
 Troska o bezpieczeństwo wypoczynku – pogadanki. Udział w konkursach.Wychowawcy, pedagogCały rok