Organizacja pracy

ŚWIETLICA SZKOLNA

Godziny pracy świetlicy ZSS w Targanicach

7.00– 16.00 od poniedziałku do piątku

Kierownik świetlicy: mgr Anna Holcman

Wychowawcy świetlicy:

mgr Renata Jierczak

mgr inż. Janusz Kierczak

mgr Hailna Wojewodzic

mgr Marta Skrzyńska

mgr Agnieszka Cholewka

mgr inż. Jerzy MAciejczyk

Dzienny rozkład zajęć z grupą świetlicową

8.00 – 9.00 Pomoc uczniom w przygotowaniu się do zajęć lekcyjnych.

Gry i zabawy stolikowe.

9.00 – 10.30 Zajęcia ruchowe.

Praca w kołach zainteresowań.

Gry i zabawy dydaktyczne.

10.30 – 11.30 Quizy i konkursy umysłowe.

Wyjścia w teren, wycieczki piesze.

Zabawy sportowe.

11.30 – 12.30 Gry i zabawy tematyczne.

Zajęcia plastyczno-techniczne.

Pogadanki na różne tematy.

13.30 – 14.30 Pomoc uczniom w odrabianiu zadań domowych.

14.30 – 15.00 Nauka własna uczniów.

15.00 – 16.00 Gry i zabawy stolikowe.

Relaksacja.

W świetlicy organizowane są :

Zajęcia świetlicowe :

„ Obserwator Przyrody” – zajęcia poznawczo – plastyczne , poniedziałek 10.00 – pani Renata Kierczak

„Fizyka i matematyka w zabawie. Eksperymenty dla małych

 i dużych” – poniedziałek 14.00 – pani Halina Wojewodzic

„Bawmy się matematyką” – piątek 8.00- pani Agnieszka Cholewka

„ Gry i zabawy matematyczne” – środa 8.00, pani Anna Holcman

„Zajęcia sportowe” – wtorek 12.50 – 13.35,

 czwartek 14.00 – 15.30 – pani Marta Skrzyńska,

„Zajęcia biologiczno – chemiczne” – piątek 15.00 – pan Janusz Kierczak

Cele i zadania świetlicy szkolnej

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opiekiwychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.

Zadaniem świetlicy jest realizowanie zadań wynikających ze Statutu Szkoły oraz prowadzenie planowej pracy zmierzającej do pełnej realizacji celów dydaktyczno-wychowawczych oraz opiekuńczych szkoły.

Reguły zachowania w świetlicy:

Obowiązuje nienaganne i należyte zachowanie się w czasie zajęć i po zajęciach w stosunku do wychowawców i kolegów.

Uczeń ma prawo korzystać z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu audiowizualnego będącego na wyposażeniu świetlicy.

Uczniowie korzystający ze świetlicy odpowiadają za jej sprzęt, czystość i estetyke pomieszczenia.

W świetlicy należy mówić szeptem.

Ekwipunek szkolny pozostawiamy w wyznaczonym miejscu.

Informujemy o każdym wyjściu ze świetlicy oraz ze szkoły.

Jesteśmy kulturalni, szanujemy nauczycieli i kolegów.

Aktywnie uczestniczymy w niesieniu pomocy młodszym i słabszym kolegom.

Dbamy o piękny polski język.

Obowiązki znamy i nie lekceważymy ich, uczymy się samodzielności.

Absolutnie nie ruszamy cudzych rzeczy.

Nie śmiejemy się z wypowiedzi kolegów i koleżanek. Każdy uczeń obowiązany jest zaznajomić się z regulaminem świetlicy i przestrzegać go.

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W TARGANICACH

 1. Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 16.00 
 2. Świetlica jest dostępna dla uczniów szkoły podstawowej 
 3. Do świetlicy przychodzą te dzieci, które są zapisane, które mają zastępstwo oraz uczniowie przed lub po lekcjach/uczeń czeka na zajęcia/.
 4. Poza godzinami otwarcia świetlicy odpowiedzialność za dziecko ponoszą rodzice/opiekunowie.
 5. Dokumentację pedagogiczną świetlicy stanowi dziennik zajęć świetlicy szkolnej.

Świetlica zapewnia uczniom:

 1. Opiekę wychowawczą przed i po lekcjach.
 2. Pomoc w przygotowaniu się do zajęć lekcyjnych i odrabianiu zadań domowych.
 3. Rozwijanie zainteresowań poprzez gry, zabawy i różnorodne zajęcia.
 4. Rozwijanie samodzielności, samorządności oraz aktywności społecznej uczniów.
 5. W wyjątkowych sytuacjach zajęcia prowadzone są w Sali świetlicy w ramach zastępstw doraźnych/liczba wychowanków nie może przekroczyć ilości uczniów jednej klasy.

Uczniowie korzystający ze świetlicy mają prawo do:

 1. Opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa.
 2. Życzliwego, podmiotowego traktowania.
 3. Poszanowania godności osobistej.
 4. Korzystania z gier, sprzętu świetlicowego, pomocy naukowych.

Uczniowie korzystający ze świetlicy zobowiązani są do:

 1. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania się oraz zasad BHP.
 2. Dbałość o wspólne dobro, ład i porządek/w tym do prac porządkowych wskazanych przez wychowawcę.
 3. Pomaganie słabszym.
 4. Ponoszenie odpowiedzialności za swe zachowanie.
 5. Aktywnego uczestnictwa w zajęciach świetlicowych organizowanych przez wychowawcę.

Uczniom korzystającym ze świetlicy zabrania się:

 1. Niszczenia wyposażenia świetlicy/ewentualne szkody pokrywają rodzice.
 2. Samodzielnego opuszczania świetlicy bez powiadomienia wychowawcy.
 3. Przebywania na świetlicy bez obuwia zamiennego.
 4. Korzystania z telefonów komórkowych.