Organizacja pracy

ŚWIETLICA SZKOLNA

Godziny pracy świetlicy ZSS w Targanicach

7.15 – 15.15 od poniedziałku do piątku

Kierownik świetlicy: mgr Jolanta Rokowska

Wychowawcy świetlicy:

mgr Dorota Kowalczyk

mgr Andrzej Rupik

mgr Marta Skrzyńska

mgr Renata Kierczak

Dzienny rozkład zajęć z grupą świetlicową

7.15 – 8.30 Pomoc uczniom w przygotowaniu się do zajęć lekcyjnych.

Gry i zabawy stolikowe.

8.30 – 9.30 Zajęcia ruchowe.

Praca w kołach zainteresowań.

Gry i zabawy dydaktyczne.

9.30 – 10.30 Zajęcia z bajką, z czasopismem, z książką.

Gry i zabawy zręcznościowe.

10.30 – 11.30 Quizy i konkursy umysłowe.

Wyjścia w teren, wycieczki piesze.

Zabawy sportowe.

11.30 – 12.30 Gry i zabawy tematyczne.

Zajęcia plastyczno-techniczne.

12.30 – 13.30 Zajęcia umuzykalniające.

Pogadanki na różne tematy.

Spotkania z książką.

13.30 – 14.30 Pomoc uczniom w odrabianiu zadań domowych.

Ciekawostki przyrodnicze.

14.30 – 15.00 Nauka własna uczniów.

Gry i zabawy stolikowe.

Relaksacja.

W świetlicy organizowane są :

Warsztaty plastyczno-techniczne (wtorki, piątki)

Ortografia na wesoło i na serio (poniedziałki, wtorki)

Warsztaty redakcyjne (czwartki)

Warsztaty czytelnicze (środy, piątki)

Cele i zadania świetlicy szkolnej

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opiekiwychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.

Zadaniem świetlicy jest realizowanie zadań wynikających ze Statutu Szkoły oraz prowadzenie planowej pracy zmierzającej do pełnej realizacji celów dydaktyczno-wychowawczych oraz opiekuńczych szkoły.

Reguły zachowania w świetlicy:

Obowiązuje nienaganne i należyte zachowanie się w czasie zajęć i po zajęciach w stosunku do wychowawców i kolegów.

Uczeń ma prawo korzystać z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu audiowizualnego będącego na wyposażeniu świetlicy.

Uczniowie korzystający ze świetlicy odpowiadają za jej sprzęt, czystość i estetyke pomieszczenia.

W świetlicy należy mówić szeptem.

Ekwipunek szkolny pozostawiamy w wyznaczonym miejscu.

Informujemy o każdym wyjściu ze świetlicy oraz ze szkoły.

Jesteśmy kulturalni, szanujemy nauczycieli i kolegów.

Aktywnie uczestniczymy w niesieniu pomocy młodszym i słabszym kolegom.

Dbamy o piękny polski język.

Obowiązki znamy i nie lekceważymy ich, uczymy się samodzielności.

Absolutnie nie ruszamy cudzych rzeczy.

Nie śmiejemy się z wypowiedzi kolegów i koleżanek. Każdy uczeń obowiązany jest zaznajomić się z regulaminem świetlicy i przestrzegać go.

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W TARGANICACH

 1. Świetlica czynna jest od poniedziałku do czwartku od godziny 7.30 do 15.30 i w piątki od godziny 7.30 do 15.00.
 2. Świetlica jest dostępna dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.
 3. Do świetlicy przychodzą te dzieci, które są zapisane, które mają zastępstwo oraz uczniowie przed lub po lekcjach/uczeń czeka na zajęcia/.
 4. Poza godzinami otwarcia świetlicy odpowiedzialność za dziecko ponoszą rodzice/opiekunowie.
 5. Dokumentację pedagogiczną świetlicy stanowi dziennik zajęć świetlicy szkolnej.

Świetlica zapewnia uczniom:

 1. Opiekę wychowawczą przed i po lekcjach.
 2. Pomoc w przygotowaniu się do zajęć lekcyjnych i odrabianiu zadań domowych.
 3. Rozwijanie zainteresowań poprzez gry, zabawy i różnorodne zajęcia.
 4. Rozwijanie samodzielności, samorządności oraz aktywności społecznej uczniów.
 5. W wyjątkowych sytuacjach zajęcia prowadzone są w Sali świetlicy w ramach zastępstw doraźnych/liczba wychowanków nie może przekroczyć ilości uczniów jednej klasy/.

Uczniowie korzystający ze świetlicy mają prawo do:

 1. Opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa.
 2. Życzliwego, podmiotowego traktowania.
 3. Poszanowania godności osobistej.
 4. Korzystania z gier, sprzętu świetlicowego, pomocy naukowych.

Uczniowie korzystający ze świetlicy zobowiązani są do:

 1. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania się oraz zasad BHP.
 2. Dbałość o wspólne dobro, ład i porządek/w tym do prac porządkowych wskazanych przez wychowawcę/.
 3. Pomaganie słabszym.
 4. Ponoszenie odpowiedzialności za swe zachowanie.
 5. Aktywnego uczestnictwa w zajęciach świetlicowych organizowanych przez wychowawcę.

Uczniom korzystającym ze świetlicy zabrania się:

 1. Niszczenia wyposażenia świetlicy/ewentualne szkody pokrywają rodzice/.
 2. Samodzielnego opuszczania świetlicy bez powiadomienia wychowawcy.
 3. Przebywania na świetlicy bez obuwia zamiennego.
 4. Korzystania z telefonów komórkowych.