Program szkoły promującej zdrowie

Szczegółowy plan pracy

Lp Opis działania Sposoby Osoby/instytucje Czas
    realizacji odpowiedzialne realizacji
1. EDUKACJA Warsztaty i prelekcje Pielegniarki I półrocze
  ZDROWOTNA. dla uczniów i szkolne, pedagog roku
    rodziców na temat szkolny, szkolnego
    prawidłowej pracy wychowawcy,  
    umysłowej oraz specjaliści PPP,  
    fizycznej, higieny WSP  w  
    uczenia się, zdrowia Andrychowie  
    psychicznego. Janusz Kierczak  
    Systematyczna Agata Porzycka  
    pomoc    
    psychologiczno –    
    pedagogiczna w celu    
    rozwiązywania    
    napięć    
    emocjonalnych    
    uczniów.    
    Dbałość o    
    poszerzanie wiedzy    
    wychowawczej    
    rodziców.    
    Apele porządkowe    
    dot. profilaktyki    
    COVID-19 i innych    
    aktualnych zagrożeń    
    zdrowotnych.    
    Przystąpienie Szkoły    
    do programu    
    Profilaktyki Chorób    
    Serca i Naczyń we    
    współpracy z    
    krakowskim    
    Szpitalem im. Jana    
    Pawła II.(program    
    realizowany w    
    klasach VIII).    
    Systematyczne Wychowawcy. Cały rok
    prowadzenie lekcji Dyrektor szkoły.  
    wychowania Cały personel  
    zdrowotnego we szkoły.  
    wszystkich    
    klasach w ramach    
    lekcji    
    wychowawczych.    
    Szczególny nacisk na    
        1
    profilaktykę    
    pandemii.    
    Prowadzenie gazetek   Cały rok
    ściennych na    
    korytarzach o    
    tematyce    
    prozdrowotnej.    
    Tablice informacyjne    
    dot COVID-19.    
    Zaznajomienie całej    
    społeczności szkolnej    
    z regulaminem    
    COVID-19.    
    Udział kadry Kadra Cały rok.
    nauczycielskiej w pedagogiczna.  
    konferencjach,    
    szkoleniach    
    dotyczących zdrowia    
    fizycznego i    
    psychicznego.    
    Szkolenie    
    nauczycieli    
    dotyczące    
    postępowania w    
    okresie pandemii    
    COVID-19.    
2. AKTYWNOŚĆ Prowadzenie Nauczyciele klas Cały rok.
  RUCHOWA PODCZAS gimnastyki szkoły  
  POBYTU W SZKOLE śródlekcyjnej. podstawowej.  
    Promowanie zajęć na    
    świeżym powietrzu.    
    Spędzanie lekcji Nauczyciele wf, Wg
    wychowania wszyscy nauczyciel możliwości.
    fizycznego i przerw    
    na świeżym    
    powietrzu.    
    Systematyczne    
    wietrzenie klas i    
    innych pomieszczeń    
    szkolnych.    
    Wycieczki Nauczyciele Cały rok.
    przedmiotowe po    
    okolicy.    
    Międzyklasowe p.Mariusz Homel VI
    turnieje sportowe w    
    piłkę ręczną, nożną i    
    siatkową –    
    propagowanie sportu    
    Propagowanie Nauczyciele Wg
    spędzania przerw dyżurujący możliwości.

2

    przez uczniów na    
    siłowni zewnętrznej    
    oraz placu zabaw.    
    Propagowania Nauczyciele wf Wg
    spędzania czasu   możliwości.
    wolnego aktywnie    
    jako gwarancji    
    zdrowia fizycznego i    
    odporności.    
3. AKTYWNOŚĆ Udział w rajdach p. R. Kierczak, J. Wg
  RUCHOWA W CZASIE turystyczno- Kierczak, ustalonych
  WOLNYM, krajoznawczych,   terminów i
  POZALEKCYJNYM.     aktualnych
  PROMOCJA     przepisów
  ZAGOSPODAROWANIA     MEN, GIS,
  WOLNEGO CZASU.     MZ
    Dbałość o rozwój Wychowawcy, Cały rok
    zainteresowań pedagog szkolny  
    uczniów jako formy    
    aktywnego spędzania    
    wolnego czasu.    
    Propagowanie ruchu Wychowawcy, Cały rok
    jako profilaktyki nauczyciele wf  
    prozdrowotnej.    
    Wycieczki po Wychowawcy Wg planów i
    najbliższej okolicy.   zgodnie z
        aktualnymi
        przepisami
        MEN, GIS,
        MZ
4. PRAWIDŁOWA Zwracanie uwagi na Nauczyciele Cały rok
  POSTAWA PODCZAS prawidłową postawę    
  POBYTU W SZKOLE uczniów podczas    
    siedzenia w ławkach,    
    pisania i czytania w    
    czasie lekcji.    
    Wyrabianie Nauczyciele Cały rok
    umiejętności    
    samokontroli    
    organizacji czasu.    
    Prowadzenie Nauczyciele, Cały rok
    gimnastyki wychowawcy  
    śródlekcyjnej dla    
    najmłodszych.    
    Dbałość o higienę    
    podczas pobytu w    
    szkole: mycie rąk,    
    maseczki, właściwy    
    dystans społeczny,    
    wietrzenie    

3

    pomieszczeń.    
         
5. AKTYWNOŚĆ Zapoznanie się i    
  PROZDROWOTNA realizacja regulaminu    
  NAUCZYCIELI I COVID – 19.    
  RODZICÓW Dbałość o zdrowie    
    własne i uczniów.    
    Akcje informacyjne    
    dla rodziców w celu    
    zpobiegania    
    rozprzestrzeniania się    
    COVID- 19.    
    Akcje profilaktyczne    
    dotyczące zdrowia    
    psychicznego w    
    okresie pandemii.    
    Propagowanie picia Wychowawcy Cały rok
    zdrowej wody    
6. WDRAŻANIE DO Wdrażanie do Nauczyciele, Cały rok
  PRAWIDŁOWEGO zdrowego wychowawcy  
  ODŻYWIANIA odżywiania: zdrowe    
    napoje, przerwa z    
    owocami.    
    Program „Owoce w Dyrekcja, Cały rok
    szkole” ,”Szklanka nauczyciele  
    mleka”.    
    Udział szkoły w Pedagog szkolny, Cały rok
    programie p. J. Kierczak,  
    edukacyjnym „Żyj wychowawcy  
    smacznie i zdrowo”,    
    organizacja lekcji w    
    klasach    
    gimnazjalnych i VI    
    SP z użyciem    
    materiałów    
    edukacyjnych    
    kampanii.    
    Akcje edukacyjne Pedagog szkolny, Cały rok
    wśród rodziców. wychowawcy  
    Zapewnienie Pedagog szkolny, Cały rok
    dostępu do obiadów intendentka  
    dla potrzebujących    
    dzieci całej szkoły.    
    Lekcje Wychowawcy, Cały rok
    wychowawcze i pedagog szkolny  
    warsztaty na temat    
    zdrowego    
    odżywiania.    
7. DBAŁOŚĆ O ZDROWIE Walka z hałasem w Nauczyciele Cały rok
  PSYCHICZNE szkole. dyżurujący  

4

    Walka ze stresem; Wychowawcy, Cały rok
    warsztaty, pedagog szkolny  
    pogadanki,    
    wycieczki.    
    Ochrona sfery Pedagog szkolny, Cały rok
    psychicznej poprzez wychowawcy,  
    wsparcie uczniów i pracownicy szkoły,  
    ich rodzin, zwłaszcza instytucje  
    znajdujących się w pomocowe,  
    trudnych kuratorzy  
    kryzysowych.    
    sytuacjach.    
    Pomoc    
    psychologiczno –    
    pedagogiczna dla    
    potrzebujących    
    uczniów.    
    Wsparcie    
    wychowawcze    
    rodziców.    
    Propagowanie Pedagog szkolny, Cały rok
    rozwiązywania wychowawcy,  
    napięć nauczyciele  
    wewnętrznych,    
    międzyrówieśniczych    
    poprzez mediacje,    
    rozmowę, prośbę o    
    radę.    
    Udostępnienie i Pedagog szkolny, Cały rok
    propagowanie instytucje  
    instytucji i osób pomocowe  
    niosących pomoc    
    psychologiczną.    
    Przeciwdziałanie Pedagog szkolny, Cały rok
    przemocy i agresji – wychowawcy,  
    rozmowy, nauczyciele  
    propagowanie    
    sposobów radzenia    
    sobie z napięciem.    
    Propagowanie Pedagog szkolny, Cały rok
    metody warsztatowej wychowawcy  
    w rozwiązywaniu    
    problemów    
    klasowych,    
    nabywaniu    
    umiejętności    
    społecznych.    
    Kierowanie uczniów Pedagog szkolny, Cały rok
    z problemami na wychowawcy, PPP,  
    badania OWR, OPS w  

5

    psychologiczne i Andrychowie,  
    pedagogiczne, terapia OIK w Radoczy,  
    indywidualna dzieci i PCPR w  
    ich rodzin, po pomoc Wadowicach  
    psychologiczną i inną    
    specjalistyczną.    
    Kierowanie rodziców Pedagog szkolny, Cały rok
    po pomoc wychowawcy, PPP,  
    psychologiczną i inną OWR, OPS w  
    specjalistyczną. Andrychowie,  
      OIK w Radoczy,  
      PCPR w  
      Wadowicach  
8. TROSKA O INNE Profilaktyka Pedagog szkolny, Cały rok
  DZIEDZINY uzależnień; wychowawcy  
  WYCHOWANIA warsztaty, spotkania,    
  ZDROWOTNEGO pogadanki, akcje    
    profilaktyczne.    
    Edukacja rodziców Pedagog szkolny, Cały rok
    uczniów na temat wychowawcy,  
    higieny psychicznej specjaliści instytucji  
    dzieci, wychowania, pomocowych  
    znaczenia dbałości o    
    dobre relacje    
    rodzinne.    
    Lekcje Pielęgniarka Cały rok
    wychowawcze na szkolna.  
    temat higieny wychowawcy  
    osobistej.    
    Reagowanie na    
    bieżące problemy    
    wynikające z braku    
    właściwych postaw    
    higienicznych    
    Przestrzeganie    
    procedur COVID-19.    
    Propagowanie Pielęgniarki Cały rok
    higieny szkolne,  
    stomatologicznej. wychowawcy I-III  
9. TROSKA O Prowadzenie zbiórek p. J. Kierczak Cały rok
  ŚRODOWISKO makulatury.    
    Działalność p. J. Kierczak Cały rok
    szkolnego koła Ligii    
    Ochrony Przyrody –    
    propagowanie    
    dbałości o    
    środowisko.    
    Sprzątanie świata, Wychowawcy IV
    obchody Dnia Ziemi.    
    Prowadzenie Nauczyciele Cały rok

6

    selektywnej zbiórki dyżurujący.  
    odpadów na terenie    
    szkoły.    
    Konkursy Nauczyciele Cały rok
    przyrodnicze i przyrody, biologii  
    ekologiczne.    
10. BEZPIECZEŃSTWO Bezpieczeństwo w p. J. Maciejczyk Cały rok
  WŁASNE I INNYCH ruchu drogowym:    
    nauka zasad BRD,    
    egzamin na kartę    
    rowerową.    
    Propagowanie akcji Pedagog szkolny, X/XI
    No promil – no wychowawcy.  
    problem – przeciwko    
    nietrzeźwym    
    kierowcom.    
    Przypominanie zasad Dyrekcja, kadra Cały rok
    BHP w szkole i poza pedagogiczna  
    nią.    
    Rzetelne    
    przestrzeganie    
    regulaminu COVID-    
    19.    
    Apele porządkowe. Wicedyrektor, Cały rok
    Podkreślanie pedagog szkolny,  
    odpowiedzialności za cały personel  
    zdrowie własne i szkolny.  
    innych.    
    Zajęcia na temat Wychowawcy Cały rok
    bezpiecznego    
    zachowania się na    
    drodze, w domu i w    
    kontaktach z    
    nieznajomymi oraz    
    bezpiecznego    
    spędzania czasu    
    wolnego –    
    współpraca z policją    
    i Strażą Miejską.    
    Konkursy OSP Targanice, p. J. Cały rok
    pożarnicze, Maciejczyk.  
    promowanie    
    aktywności uczniów    
    w OSP Targanice.    
    Zabezpieczenie Wicedyrektor Cały rok
    dyżurów nauczycieli    
    w trakcie przerw.    
    Monitoring. Dyrekcja. Cały rok
    Troska o Wychowawcy,  
    bezpieczeństwo w nauczyciele  

7

    sieci. informatyki.  
    Troska o Wychowawcy Cały rok
    bezpieczeństwo    
    wypoczynku –    
    pogadanki. Udział w    
    konkursach.    

Opracowanie: Mgr Agata Porzycka

8