Regulamin samorządu

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W TARGANICACH

wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Samorząd Uczniowski tj. 13.01.2004 r.

§ 1

Samorząd Uczniowski szkoły jest organem działającym zgodnie z Ustawą o systemie oświaty i Statutem Szkoły. W skład Samorządu Uczniowskiego Szkoły wchodzi:

 1. Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Targanicach.

§ 2

Do zadań i celów Samorządu Uczniowskiego należy:

 • integrowanie społeczności uczniowskiej z poszczególnych klas i całej szkoły,
 • propagowanie prawidłowych wzorców kulturalnego zachowania całej społeczności szkolnej,
 • wpływanie na polepszenie wyników kształcenia w procesie dydaktycznym przez mobilizowanie do nauki i pomoc koleżeńską uczniom mającym problemy z opanowaniem materiału,
 • organizowanie różnego typu współzawodnictwa społeczności uczniowskiej,
 • organizowanie różnych zajęć kulturalno – rozrywkowych, sportowych i turystycznych,
 • współpraca z innymi organami szkoły,
 • dbanie o estetyczny wygląd klas, innych pomieszczeń i terenów szkoły,
 • prowadzenie propagandy wizualnej w formie gazetek klasowych i szkolnych,
 • prowadzenie gazetki szkolnej.

§ 3

Samorząd Uczniowski Szkoły ma prawo wyrazić swoją opinię przy wystawianiu oceny z zachowania, nagradzaniu lub karaniu uczniów zgodnie z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego oraz Ustawą o systemie oświaty.

§ 4

Organami Samorządu Uczniowskiego Szkoły są:

 1. Walne zebranie Rady Samorządu Uczniowskiego.
 2. Rada Samorządu Uczniowskiego (w skład, której wchodzą):

· przewodniczący R.S.U.Sz.,

· zastępca przewodniczącego R.S.U.Sz.,

· skarbnik R.S.U.Sz.,

· dwóch członków R.S.U.Sz.

 1. Rada Samorządu Klasowego (w skład, której wchodzą):

· przewodniczący R.S.K.,

· zastępca przewodniczącego R.S.K.,

· skarbnik R.S.K.

 1. Wybory do Rady Samorządu Klasowego odbywają się do 15 września, a do Rady Samorządu Uczniowskiego do 30 września każdego roku szkolnego.

5. Wybory do Rady Samorządu Klasowego odbywają się przez głosowanie jawne lub nie jawne, a do Rady Samorządu Uczniowskiego przez głosowanie tajne.

§ 5

Fundusze Samorządu Uczniowskiego Szkoły:

1. Samorząd Uczniowski Szkoły ma prawo do gromadzenia funduszy pieniężnych na swoją działalność.

2. Sposób gromadzenia funduszy i ich przeznaczenie zatwierdza Walne Zebranie Samorządów Klasowych we wrześniu każdego roku.

3. Zgromadzonymi funduszami zajmuje się Rada Samorządu Uczniowskiego Szkoły zgodnie z postanowieniami Walnego Zebrania.

4. Kontrolę nad wydatkami funduszy sprawuje opiekun Samorządu Uczniowskiego Szkoły wybrany przez uczniów.

5. Rada Samorządu Uczniowskiego przedstawia finansowe sprawozdanie roczne na Walnym Zebraniu w terminie od 1 do 15 czerwca każdego roku.

§ 6

Prawa i obowiązki ucznia:

1. Uczeń ma prawo:

· uczyć się w sposób ciekawy i mądry,

· prosić o wytłumaczenie, jeżeli czegoś nie rozumie,

· mówić, co myśli i czuje, pamiętając o tym, by nie obrazić innych,

· wiedzieć, czego będzie się uczył, w jakim celu, w jaki sposób,

· wiedzieć, jakie wymagania będzie stawiał nauczyciel,

· wiedzieć, jaką dostanie ocenę i dlaczego,

· co musi zrobić, by poprawić lub uzyskać lepszą ocenę,

· uczestniczyć po lekcjach w zajęciach, które go interesują,

· zwrócić się o pomoc, gdy jej potrzebuje,

· działać w samorządzie uczniowskim i wydawać szkolną gazetkę,

· korzystać po zajęciach lekcyjnych z: biblioteki szkolnej, świetlicy, stołówki, sal lekcyjnych, boiska i pomocy dydaktycznych,

· reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach,

· do odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych oraz w sobotę i niedzielę (nie zadaje się prac domowych)

· do odpoczynku na czas wakacji, ferii zimowych i świąt ( na czas świąt nie zadaje się prac domowych),

· powiadamianiu o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów oraz klasówek z 5 – cio dniowym wyprzedzeniem (sprawdzian jest to każde pisemne sprawdzenie wiadomości powyżej 5- u minut, oceniane i obejmujące materiał nie tylko z ostatniej lekcji),

· w tygodniu nie może być więcej jak: dwa sprawdziany w szkole podstawowej i cztery sprawdziany w gimnazjum,

· w ciągu dnia może być tylko jeden sprawdzian,

· sprawdziany nie mogą odbywać się w poniedziałki, chyba, że jest to jedyny dzień, w którym jest dany przedmiot,

· każda praca pisemna winna być sprawdzona i oddana w ciągu dwóch tygodni,

· sprawdzian winien być okazany uczniowi do wglądu,

· uczeń ma prawo do pełnej informacji dotyczącej kryteriów zastosowanych przy ocenianiu wszystkich form sprawdzania wiedzy,

· w ciągu jednego semestru uczeń ma prawo zgłosić 1 nieprzygotowanie do lekcji przy 1 godzinie tygodniowo z danego przedmiotu oraz 2 nieprzygotowania do lekcji przy 2 godzinach tygodniowo i powyżej z danego przedmiotu

· uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania na zapowiedzianej lekcji powtórzeniowej i na dwóch kolejnych lekcjach z danego przedmiotu,

· w pierwszym dniu po dłuższej nieobecności uczeń ma prawo zgłosić, że jest nieprzygotowany do lekcji,

· jeżeli uczeń chce odpowiadać, powinien być odpytany w pierwszej kolejności,

· może prosić o dodatkową pomoc nauczyciela, zwłaszcza wtedy, gdy nie radzi sobie z opanowaniem materiału i powtórne sprawdzenie wiedzy i umiejętności w uzgodnionym terminie,

· uczeń ma prawo na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, która stwierdzi u niego specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostaniu wymogom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania do obniżenia wymagań edukacyjnych w stosunku do niego,

· uczeń ma prawo na tydzień przed semestralnym i końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej do informacji przez poszczególnych nauczycieli o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych (informacja ta ma formę ustną i jest przekazywana na zajęciach edukacyjnych),

· uczeń ma prawo wiedzieć o przewidywanym dla siebie stopniu niedostatecznym semestralnym i rocznym na miesiąc przed zakończeniem semestralnych i rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych informacja ta ma ustną formę dla ucznia i pisemną dla rodzica),

· uczeń ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki w czasie pobytu w szkole, jak również podczas zajęć obowiązkowych i nieobowiązkowych organizowanych przez szkołę poza jej terenem.

2. Uczeń ma obowiązek:

· zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny Polaka,

· postępowania zgodnie z dobrem szkolnej społeczności dbania o honor i tradycje szkoły,

· podporządkowania zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom samorządu szkolnego,

· godnego i kulturalnego zachowania się względem każdego nauczyciela i pracownika szkoły,

· godnego i kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, dbania o piękno mowy ojczystej,

· wykorzystywania w pełni czasu przeznaczonego na naukę, na rzetelną pracę nad poszerzeniem swej wiedzy i umiejętności,

· przestrzegania zasad współżycia społecznego,

· okazywania szacunku dorosłym i kolegom,

· przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności,

· szanowania poglądów innych ludzi,

· poszanowania wolności i godności osobistej drugiego człowieka,

· zachowania w tajemnicy korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych, powierzonych w zaufaniu,

· naprawiania wyrządzonej przez siebie szkody,

· dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych uczniów,

· troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd,

· utrzymywania porządku i czystości na terenie szkoły i poza nią,

· usprawiedliwiania nieobecności w szkole.

§ 7

Nagrody i kary.

a) Społeczność szkolna nagradza ucznia za:

· rzetelną naukę, pracę społeczną i wzorowa frekwencję,

· wzorową postawę,

· wybitne osiągnięcia,

· dzielność i odwagę.

b) Rodzaje nagród:

· pochwała przez nauczyciela wobec całej klasy,

· pochwała przez p. dyrektora wobec całej klasy lub na apelu,

· wysłanie listu pochwalnego do rodziców,

· uwidocznione osiągnięcia na gazetce samorządu,

· wręczenie dyplomu,

· wręczenie nagrody materialnej w postaci książki lub upominku,

· wpisanie ucznia do kroniki szkoły, umieszczenie na stronie internetowej szkoły,

· szczególnie wyróżniający się uczniowie otrzymują nagrody i wyróżnienia przyznawane przez władze oświatowe oraz instytucje i organizacje wg odrębnych zasad.

c) Społeczność szkolna karze ucznia za nieprzestrzeganie regulaminu szkoły:

· upomnieniem wychowawcy klasy,

· upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły,

· upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły udzielonym publicznie wobec uczniów i nauczycieli,

· przeniesieniem do równoległej klasy w swojej szkole,

· przeniesieniem do innej szkoły,

· usunięciem ze szkoły, jeżeli uczeń nie podlega obowiązkowi szkolnemu.

d) Uczeń ma prawo do odwołania się po otrzymaniu kary, do:

· samorządu uczniowskiego,

· wychowawcy klasy,

· dyrektora szkoły, Rady Szkoły i Rady Rodziców

§ 8

Postanowienia końcowe.

1. Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Wychowawców klas i Nauczycieli z Samorządem Uczniowskim i Radą Rodziców winny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.

2. Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani.

3. Dyrektor Szkoły wspólnie z Samorządem Szkoły organizuje, co najmniej raz w semestrze spotkanie z uczniami w celu wymiany opinii, uwag i spostrzeżeń dotyczących życia szkoły.

4. Rada Samorządu może wnieść o zwołanie dodatkowego spotkania.

5. Regulamin ucznia stosuje się wraz z innymi przepisami dotyczącymi Samorządu Szkolnego i innych organizacji działających szkole.