Regulamin wypożyczalni

Regulamin wypożyczalni

1. Z biblioteki mogą korzystać:

· uczniowie na podstawie zapisu w dzienniku lekcyjnym;

· nauczyciele;

· inni pracownicy szkoły;

· rodzice na podstawie kart czytelniczych uczniów;

2. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki.

3. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany jest do niezwłocznego odkupienia takiej samej książki lub innej wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza.

4. Książki wolno wypożyczać tylko na kartę ze swoim nazwiskiem i nie wolno ich przekazywać innym osobom.

5. Wypożyczeń dla nauczycieli dokonuje się na podstawie karty bibliotecznej nauczyciela.

6. Uczeń może posiadać na swoim kącie wiele książek, w tym najwyżej 2 lektury. O ilości pozostałych książek decyduje nauczyciel bibliotekarz.

7. Maksymalny czas wypożyczeń książki to 3 tygodnie, lektury 2 tygodnie. Za zgodą bibliotekarza można książkę prolongować(z wyjątkiem lektur)na kolejny okres.

8. Nie ogranicza się ilości wypożyczonych książek nauczycielom oraz uczniom przygotowującym się do olimpiad lub konkursów.

9. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

10. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały.