Zasady Oceniania Wewnątrzszkolnego

Ogólne Zasady Oceniania Wewnątrzszkolnego.

§ 2 Cele oceniania wewnątrzszkolnego.

§ 3 Wiadomości i umiejętności do opanowania przez ucznia.

§ 4 Ocenianie uczniów w klasach I – III szkoły podstawowej.

§ 5 Ocenianie uczniów w klasach IV – VIII szkoły podstawowej

§ 6 Kryteria ustalania ocen zachowania.

§ 7 Uprawnienia uczniów.

§ 8 Podsumowania końcowe.

§ 1
OGÓLNE ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO

 1. Ocenianie powinno brać pod uwagę specyfikę uczenia się i motywować ucznia do zdobywania wiedzy.
 2. W ocenianiu należy uwzględnić różnice pomiędzy poszczególnymi uczniami.
 3. Ocenianie i stosowanie narzędzia oceny powinny zachęcać ucznia do

zaprezentowania jego kreatywności i oryginalności.

4.Cele oceniania trzeba jasno określić. Nauczyciel i uczeń muszą wiedzieć, z jakiego powodu dokonuje się oceny i znać uzasadnienie wyboru danej formy sprawdzania.

 1. Ocenianie powinno być trafne. To oznacza, że wybrana metoda sprawdza dokładnie to, co zamierzaliśmy sprawdzić.
 2. Wszystkie formy oceniania muszą zapewnić uczniowi otrzymanie informacji zwrotnej na temat wyników jego uczenia się oraz możliwości rozwoju ucznia, wskazując mu kierunek poprawy. Uczeń powinien otrzymać informację zwrotną na temat swojej pracy, dowiedzieć się, co jest jego mocną stroną, a co wymaga powtórzenia, wskazówki są komentarzem ustnym lub pisemnym.
 3. Ocena nie jest integralną częścią planu nauczania. Nauczanie i uczenie się trzeba zaplanować razem z formami sprawdzania i oceniania tak, aby

uczniowie mogli jak najlepiej zaprezentować wyniki swojego uczenia się.

 1. Kryteria oceniania powinny być zrozumiałe, jasne i znane. Uczniowie i rodzice (prawni opiekunowie) musza wiedzieć, czego się od uczniów oczekuje.
 2. Nauczyciel ustalający ocenę powinien ja uzasadnić.
 3. Na początku każdego roku szkolnego uczeń oraz jego rodzice (prawni opiekunowie) są zapoznani z wymaganiami edukacyjnymi wynikającymi z realizowanego przez nauczyciela programu nauczania i ze sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych.
 4. Na początku każdego roku szkolnego uczeń oraz jego rodzice (prawni opiekunowie) są zapoznani z warunkami i trybem uzyskania wyższej niż

przewidywana semestralnej i rocznej oceny z zajęć edukacyjnych.

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) są informowani o ogólnych wymaganiach edukacyjnych na poszczególne oceny przez nauczycieli uczących danego przedmiotu w formie pisemnej do 30 września; jest to informacja zwrotna.
 2. Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) powinni być zapoznani z zasadami oceniania zachowania.
 3. Rodzice (prawni opiekunowie) są informowani o kryteriach oceniania zachowania na pierwszym zebraniu rodziców do 30 września.

§ 2

CELE OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO

 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie.
 2. Wdrażanie uczniów do efektywnej samooceny.
 3. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności ucznia za osobiste postępy w dziedzinie edukacji szkolnej.
 4. Wdrażanie do systematycznej pracy.
 5. Pobudzanie rozwoju umysłowego ucznia.
 6. Dostarczanie rodzicom bieżącej informacji o osiągnięciach ich dzieci.
 7. Umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

§ 3
WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI DO OPANOWANIA PRZEZ

UCZNIA

Ocenianie szkolne obejmuje wiadomości i umiejętności ucznia wynikające z programów nauczania opartych o Podstawy Programowe, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności ustalone jako priorytetowe w programie szkoły.

Umiejętności te, to:

A. Wiedza i umiejętności niezbędne do kontynuowania nauki w szkole ponadpodstawowej

B. Umiejętności komunikacyjne:

 1. Komunikacja werbalna:

a) w języku polskim,
b) w językach obcych.

 1. Zdolność poszukiwania najistotniejszych informacji.
 2. Umiejętność wykorzystywania nabytych wiadomości.
 3. Łączenie i porządkowanie rozmaitych porcji wiedzy.
 4. Umiejętność posługiwania się komputerem (korzystania z Internetu) C. Umiejętności społeczne (obywatelskie):
 5. Umiejętność współpracy:
  a) w grupie,

b) w klasie.

 1. Odpowiedzialność:

a) umiejętność organizowania i oceniania własnej pracy,
b) umiejętność ponoszenia konsekwencji.

c) umiejętność przewidywania konsekwencji swojego działania.

 1. Komunikacja interpersonalna:

a) wyrażanie własnych opinii oraz umiejętność zgłaszania (przekazywania) swoich wniosków związanych z organizacją pracy szkoły.

b) umiejętność wysłuchiwania innych i branie pod uwagę ich punktów widzenia.

c) umiejętność dostrzegania pozytywnych i negatywnych aspektów

zachowania kolegów i wyrażania aprobaty lub dezaprobaty dla ich zachowań.

D. Umiejętności i dyspozycje psychologiczne:

 • tworzenie systemu wartości,
 • poczucie własnej wartości,
 • samoświadomość,
 • samodyscyplina,
 • motywacja,
 • elastyczność: radzenie sobie w trudnych i problemowych sytuacjach.

§ 4
OCENIANIE UCZNIÓW W KLASACH I – III

 1. W klasach I-III szkoły podstawowej ocena bieżąca, śródroczna i na koniec roku szkolnego oraz ocena z zachowania jest oceną opisową, która obejmuje opis postaw i osiągnięć edukacyjnych ucznia w zakresie:

a) zachowania,
b) mówienia i słuchania,

c) pisania,
d) czytania,

e)rachowania,
f) obserwowania i doświadczania,

g) odtwarzania i tworzenia,
h) działania na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa,

i) rozwoju społeczno – emocjonalnego,
j) organizacji własnej pracy,

k) osobistych osiągnięć ucznia.

oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

2.Rejestracja postępów ucznia w klasie dokonywana jest w odpowiednich rubrykach dziennika zajęć edukacji wczesnoszkolnej wg następującej skali

stopniowej: celujący (6), bardzo dobry (5), dobry (4), dostateczny (3), dopuszczający (2), niedostateczny (1),

 1. Nauczyciele klas I – III mogą również stosować inne formy ocen bieżących np. pochwały, gratulacje, komentarze, itp. oraz prowadzić inną dokumentację postępów edukacyjnych ucznia.
 2. Oceny bieżące zapisane w dzienniku są dokumentacją postępów ucznia, obrazem jego rozwoju i podstawą sformułowania oceny opisowej śródrocznej i na koniec roku szkolnego.
 3. Nauczyciel na spotkaniu z rodzicami:

a) wyjaśnia znaczenia sformułowań używanych przez nauczyciela do ocen wiedzy i umiejętności uczniów,

b) zapoznaje z formą i zadaniami oceny opisowej,

c) przedstawia osiągnięcia uczniów po każdym semestrze pracy i 3-letnim cyklu kształcenia,

6.Nauczyciele wg indywidualnego uznania stosują różne formy motywacji w postaci np. stokrotek, słoneczek, serduszek lub krótkich sformułowań skierowanych bezpośrednio do ucznia.

 1. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej tworzą zespół i wspólnie ustalają szczegółowe zasady ocen opisowych (klasyfikacyjnej, zachowania) oraz informują o nich uczniów i rodziców na początku każdego roku szkolnego.

§ 5

OCENIANIE UCZNIÓW W KLASACH IV – VIII SZKOŁY
PODSTAWOWEJ

 1. Ocenianie uczniów polega na:

a) systematycznym obserwowaniu i dokumentowaniu postępów ucznia w nauce,

b) określaniu poziomu jego osiągnięć w odniesieniu do rozpoznawanych możliwości i wymagań edukacyjnych,

c)) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w formie pisemnej lub ustnej.

 1. Ocenianie ucznia odbywa się na bieżąco, a dwa razy w roku szkolnym wystawiana jest ocena podsumowująca jego pracę (ocena semestralna

i roczna):

a) w stopniach szkolnych, określonych w Rozporządzeniu MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania

promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

W Zespole Szkół Samorządowych w Targanicach obowiązuje sześciostopniowa skala ocen: celujący (6), bardzo dobry (5), dobry (4), dostateczny (3), dopuszczający (2), niedostateczny (1),
b) w formie informacji zwrotnych udzielanych uczniom i rodzicom,
c) skala ocen bieżących może być przez nauczyciela rozszerzona do stopnia

 • lub – .

d) na wniosek nauczyciela można wprowadzić, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej bieżącą oraz śródroczną i roczną ocenę opisową dla wszystkich albo wybranych zajęć edukacyjnych.

 1. Jedną z form oceniania umiejętności jest w szkole podstawowej egzamin ósmoklasisty.
 2. Kryteria ocen w klasach IV – VIII szkoły podstawowej
  1) USTALA SIĘ NASTĘPUJĄCE OGÓLNE KRYTERIA STOPNI:

a) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

 • posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
 • biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania

danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy, lub -osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,

w zawodach sportowych i innych, klasyfikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

b) Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

 • opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie, oraz
 • sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

c) Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

 • opanował wiadomości określone programem na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej, ale nie opanował ich w pełni,
 • poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.
  d) Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
 • opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych,
 • rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności.

e) Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

 • ma braki w opanowaniu podstawy programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, oraz
 • rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne
  o niewielkim stopniu trudności przy pomocy nauczyciela.

f) Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

 • nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,
 • nie jest w stanie rozwiązywać (wykonywać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności,
 • wykazuje lekceważący stosunek do nauki;

2) Określa się następujące zasady ogólne dokonywania oceny wiedzy

i umiejętności uczniów w ramach poszczególnych przedmiotów:

a) wystawione w każdym okresie oceny bieżące z poszczególnych przedmiotów powinny w stałych proporcjach dotyczyć wiadomości
i umiejętności uczniów,

b) ocena stopnia opanowania wiedzy i umiejętności przedmiotowych powinna być dokonywana w oparciu o przedstawione przez nauczyciela szczegółowe wymagania edukacyjne,

c) wymagania edukacyjne powinny zostać przedstawione zespołowi nauczycielskiemu i przekazane uczniom,

e) przy ustalaniu stopnia z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki, zajęć technicznych i zajęć artystycznych – jeżeli nie są one przedmiotami wiodącymi – należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia z wywiązywania się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych przedmiotów,

f) cena końcowa (śródroczna i roczna) uwzględnia oceny bieżące wystawione uczniom za:

 • udział w rozmaitych formach sprawdzianów wiedzy i umiejętności,
 • pracę nad projektami
 • inne aktywności w klasie w ramach pracy domowej i za czynny udział w lekcji,

g) ocena końcowa nie jest średnią ocen bieżących,

h) ocena końcowo roczna (śródroczna) może być wystawiona

z co najmniej trzech ocen bieżących , roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły,

i) uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen wlicza się także oceny uzyskane z tych zajęć.

Zapis dotyczy zarówno świadectwa promocyjnego jak i świadectwa ukończenia szkoły.

§ 6
ZASADY USTALANIA OCEN ZACHOWANIA

1.Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

 1. Ocena zachowania ucznia wyraża opinię wychowawcy, nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów o spełnianiu przez ucznia zasad respektowania norm społecznych i etycznych.

3 Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania. Uczniowie informowani są na lekcji wychowawczej – wpis do dziennika lekcyjnego. Rodzice informowani są na pierwszym w roku szkolnym zebraniu rodzicielskim.

4.Śródrocznai roczna ocena klasyfikacyjna zachowania powinna uwzględniać:
a) funkcjonowanie ucznia w środowisku lokalnym,

b) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych,

c) wywiązywanie się z obowiązków ucznia
d) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

e) dbałość o honor i tradycje szkoły,
f) dbałość o piękno mowy ojczystej,
g) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

h) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
i) okazywanie szacunku innym osobom.

5.Sródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:

a) wzorowe,

b) bardzo dobre,

c) dobre,
d) poprawne,

e) nieodpowiednie,
f) naganne.

W klasach I – III szkoły podstawowej ocena zachowania jest oceną opisową.

6.Ocena klasyfikacyjna zachowania nie może mieć wpływu na :

oceny z zajęć edukacyjnych; promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 1. Ustala się następujące kryteria dla uzyskania ocen zachowania:

7.1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia poniższe kryteria:

a) wypełnia wszystkie postanowienia regulaminu szkolnego, jest wzorem dla innych;

b) wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły

i kolegów oraz prezentuje taką postawę na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę i poza nią;

c)dba o kulturę słowa, stosuje formy grzecznościowe wobec dorosłych i kolegów;

d) jest koleżeński i życzliwy wobec innych (z własnej inicjatywy pomaga kolegom np. w nauce, uzupełnianiu zaległości);

e) okazuje szacunek osobom starszym;
d)rozumie potrzeby osób niepełnosprawnych;

f) jest tolerancyjny wobec innych kultur, religii, narodowości; jest uczciwy;

g)jest zawsze przygotowany do zajęć (nosi niezbędne przybory szkolne);

h) jest inicjatorem działań na rzecz klasy, szkoły, środowiska;

i) reprezentuje szkołę poprzez aktywny udział w konkursach przedmiotowych, zawodach, projektach, akcjach;

j) wzorowo pełni dyżury klasowe, sumiennie wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków;

k) wyróżnia się troską o mienie szkoły, klasy, kolegów;

l) przestrzega zasad higieny osobistej;

ł) do szkoły nosi estetyczny, stosowny i schludny ubiór, na uroczystości szkolne przychodzi w stroju galowym;

m) dba o zdrowie swoje i innych, nie pali papierosów, nie zażywa środków odurzających i innych używek;

n) bezwzględnie przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią;

o) systematycznie uczęszcza na zajęcia edukacyjne, nie ma nieusprawiedliwionych spóźnień i nieobecności;

p) bierze udział w akcjach charytatywnych i innych organizowanych

przez szkołę lub inne organizacje, uczestniczy w zbiórkach surowców wtórnych i akcjach ekologicznych;

7.2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

a) wypełnia wszystkie obowiązki wynikające z regulaminu szkolnego;
b) chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska,

c) bardzo dobrze wywiązuje się z powierzonych mu zadań;
d) systematycznie uczęszcza do szkoły,

e) otrzymuje tylko nieliczne, niepowtarzające się uwagi;

f) troszczy się o mienie szkolne, społeczne i kolegów, dba o porządek otoczenia;

g) dba o kulturę słowa, stosuje formy grzecznościowe, wobec dorosłych i kolegów, nie używa wulgarnego słownictwa;

h) prezentuje wysoki poziom kultury osobistej;

i) jest koleżeński i życzliwy wobec innych, chętnie pomaga innym; okazuje szacunek osobom starszym;

j) rozumie potrzeby osób niepełnosprawnych;
k) jest tolerancyjny wobec innych kultur, religii, narodowości;

l) dba o swój estetyczny wygląd: przestrzega zasad higieny osobistej, ubiera się regulaminowo na co dzień i od święta

ł) dba o zdrowie swoje i innych, nie ulega nałogom;
m) bezwzględnie przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią;

n) uczęszcza na zajęcia edukacyjne, nie ma nieusprawiedliwionych spóźnień
i nieobecności;

7.3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który:
a) przestrzega regulaminu szkolnego;

b) bierze udział w życiu klasy i szkoły;
c) dobrze wywiązuje się z powierzonych obowiązków;

d) systematycznie uczęszcza na zajęcia edukacyjne;

e) nie otrzymuje licznych, powtarzających się lub dotyczących rażącego naruszenia regulaminu szkolnego uwag;

f) szanuje mienie szkolne, społeczne i kolegów, pozostawia po sobie porządek;

g) dba o kulturę słowa, stosuje formy grzecznościowe wobec dorosłych i kolegów, nie używa wulgarnego słownictwa;

h) jest kulturalny, swoim zachowaniem stara się nie utrudniać pracy kolegom i pracownikom szkoły;

i) jest koleżeński i życzliwy dla innych, szanuje ludzi starszych
i niepełnosprawnych;

j) jest tolerancyjny wobec innych kultur, religii, narodowości;

k) dba o swój estetyczny wygląd: przestrzega zasad higieny osobistej ,do szkoły ubiera się schludnie i skromnie, na uroczystości szkolne przychodzi w stroju galowym;

l) dba o swoje zdrowie, nie ulega nałogom;

ł) przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią; m) nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności;

UWAGA!

Jeżeli choć jedno z kryteriów oceny nagannej dotyczy danego ucznia, nie może on otrzymać oceny wyższej niż poprawna !

7.4. Ocenę poprawną z zachowania otrzymuje uczeń, który :

a) na ogół spełnia obowiązki wynikające z regulaminu szkoły ( zdarzają mu się drobne uchybienia);

b) uczestniczy w życiu szkoły i klasy;

c) systematycznie uczęszcza na zajęcia edukacyjne,

d) nie otrzymuje licznych, powtarzających się uwag dotyczących niewłaściwego zachowania się podczas zajęć;

e) poprawnie zachowuje się w stosunku do pracowników szkoły

i kolegów;

f) na ogół wywiązuje się z obowiązków dyżurnego i powierzonych mu prac;

g) przestrzega zasad higieny osobistej, dba o zdrowie swoje i innych, nie ulega nałogom;

h) przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w szkole i poza nią; szanuje mienie szkolne, społeczne i prywatne, w przypadku zniszczenia własności szkolnej lub prywatnej dokonuje naprawy lub w inny sposób rekompensuje szkodę;

i) nie znęca się fizycznie ani psychicznie nad innymi, szczególnie młodszymi i słabszymi;

j)stara się unikać kłótni i konfliktów;

k) wykazuje chęć współpracy z wychowawcą, pedagogiem, nauczycielami, reaguje na uwagi pracowników szkoły, stara się poprawić swoje zachowanie (widać postępy w pracy nad sobą);

l) stara się być tolerancyjnym wobec innych kultur, narodowości i religii;

ł) stara się nie spóźniać na lekcje;
m) nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności;

7.5. Ocenę nieodpowiednią z zachowania otrzymuje uczeń, który :
a) często łamie zasady regulaminu szkolnego;

b) lekceważy obowiązki szkolne ( nie wykonuje poleceń nauczycieli, swoim zachowaniem utrudnia prowadzenie zajęć );

c)nie bierze udziału w życiu klasy i szkoły;

d) ma liczne, powtarzające się uwagi, świadczące o wielokrotnym i świadomym łamaniu obowiązujących norm i zasad;
e) nie stosuje się do zaleceń dotyczących stroju i wyglądu;

f) nie wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków lub wykonuje je niedbale;

g) nie jest tolerancyjny wobec innych kultur, narodowości i religii;
h) nie szanuje cudzej własności, niszczy mienie klasy, szkoły i kolegów;

i) nie przestrzega zasad kulturalnego zachowania się wobec nauczycieli, personelu szkoły i kolegów, używa wulgarnych słów;

j) swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla siebie i innych ( przynosi do szkoły niebezpieczne przedmioty, samowolnie opuszcza teren szkoły lub oddala się od grupy, na przerwach zachowuje się w sposób zagrażający bezpieczeństwu swojemu i innych);

k) bierze udział w bójkach, kłamie, oszukuje;
l) ulega nałogom np. pali papierosy, pije alkohol lub zażywa narkotyki;

m) dokucza młodszym i słabszym;

ł) nie dba o strój i wygląd (np. wyzywający makijaż, pomalowane paznokcie, farbowane fryzury, skąpy strój na lekcjach);

m) niewłaściwie zachowuje się na lekcji (rozmowy, rzucanie różnymi przedmiotami, chodzenie po klasie bez zgody nauczyciela, jedzenie, żucie gumy, używanie telefonu komórkowego itp.);

n) używa wulgarnego słownictwa;
o) wagaruje;

7.6. Ocenę naganną z zachowania otrzymuje uczeń, który:

a) nie przestrzega zasad regulaminu szkolnego;

b) nie wykazuje poprawy mimo podejmowanych przez szkołę środków zaradczych;

c) nie wywiązuje się z obowiązków ucznia;

d) nie jest tolerancyjny wobec innych kultur, narodowości i religii;

e) swoim zachowaniem uniemożliwia prowadzenie lekcji, daje zły przykład rówieśnikom, wpływa na nich demoralizująco, zagraża bezpieczeństwu własnemu i innych;

f) prowokuje bójki, często bierze w nich udział, dopuścił się kradzieży;
g) znęca się psychicznie i fizycznie nad słabszymi, stosuje szantaż,

wyłudzanie, zastraszanie, bierze udział w samosądach;

h) rozmyślnie niszczy mienie szkolne lub prywatne, nie wywiązuje się z obowiązku naprawienia szkody;

i) wobec nauczycieli, personelu szkoły i kolegów jest arogancki, wulgarny i agresywny;

j) ulega nałogom ( pali papierosy lub pije alkohol albo stosuje środki odurzające lub je rozprowadza);

k) wagaruje, spóźnia się na zajęcia;

l) wykorzystuje innych, oszukuje, kłamie;

ł) nie dba o zdrowie własne i godność osobistą;

 1. W przypadku udowodnienia uczniowi jednego z takich wykroczeń

jak:
wyłudzanie pieniędzy,

picie alkoholu,

używanie lub handel środkami odurzającymi, wybryki chuligańskie
udział w zorganizowanej przemocy,

znieważenie nauczyciela, innego pracownika szkoły lub ucznia, kradzież,

celowa dewastacja sprzętu szkolnego, urządzeń, budynku, rzeczy innych osób,

opuszczenie i nieusprawiedliwienie powyżej 20% godzin w danym
semestrze,

sprawy karne,

uczeń otrzymuje ocenę nie wyższą niż nieodpowiednia, bez możliwości odwołania się od ustalonej oceny zachowania.

9.Wychowawca systematycznie obserwuje w czasie trwania roku szkolnego indywidualną postawę społeczną ucznia oraz stopień respektowania przez niego zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

10.Wychowawca oraz pozostali nauczyciele regularnie odnotowują uwagi o zachowaniu ucznia ( pozytywne i negatywne) w dzienniku lekcyjnym lub zeszycie klasowym, informując o tym ucznia. Uwagi te są systematycznie omawiane z uczniami na lekcjach wychowawczych.

11.Wychowawca przekazuje rodzicom (prawnym opiekunom) bieżące informacje o zachowaniu ucznia podczas spotkań z rodzicami, dniach otwartych.

12.Ocenę zachowania wystawia wychowawca klasy uwzględniając:

a) opinię nauczycieli i innych pracowników szkoły o zachowaniu ucznia, która wyrażona jest poprzez:

• pisemne uwagi o uczniach w dzienniku lekcyjnym,

• ustne uwagi skierowane do wychowawcy klasy

b) opinię uczniów danego zespołu klasowego,
c) samoocenę ucznia.

13.Ocenę zachowania uczniów, u których stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe ustala wychowawca wraz z nauczycielami uczącymi, uwzględniając zawarte w orzeczeniach i opiniach wskazania i diagnozy specjalistów. Pod uwagę bierze się indywidualne możliwości ucznia co do funkcjonowania w środowisku szkolnym.

14.Uczniowie o przewidywanej ocenie nagannej z zachowania są informowani na miesiąc przed zakończeniem zajęć edukacyjnych, a o pozostałych ocenach na tydzień przed planowanym posiedzeniem Rady Pedagogicznej w danym okresie edukacyjnym.

 1. Informację o przewidywanej ocenie zachowania przekazuje uczniowi wychowawca klasy w formie pisemnej. Uczeń natomiast zobowiązany jest przekazać informację rodzicom (prawnym opiekunom ).

16.W przypadku, gdy przewidywana ocena zachowania jest niższa niż uczeń oczekiwał, może on wnioskować do wychowawcy o możliwość starania się o wyższą ocenę zachowania w trybie zgodnym z przepisami wyższego szczebla.

17.W przypadku, gdy rodzic stwierdza, że roczna ocena klasyfikacyjna
z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi
trybu ustalania ocen stosuje się działanie określone w trybie odwoławczym,
zgodnie z przepisami wyższego szczebla.

 1. Uczeń, który łamie regulamin szkolny nie może reprezentować szkoły w konkursach, zawodach sportowych na wniosek Rady Pedagogicznej.
 2. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 7 pkt 25.
 3. W skład pocztu sztandarowego wchodzą wyróżniający się uczniowie. O składzie decyduje nauczyciel odpowiedzialny za sztandar.
 4. Zachowanie uczniów pełniących funkcje w samorządzie szkolnym nie może budzić zastrzeżeń.
 5. Uczeń na ocenę z zachowania pracuje systematycznie przez cały rok szkolny.
 6. Nie dopuszcza się możliwości poprawy oceny z zachowania o więcej niż jeden stopień w ostatnim miesiącu nauki.
 7. W szkole obowiązuje Regulamin procedur postępowania w trudnych sytuacjach wychowawczych (załącznik nr 1).
 8. W przypadku , gdy uczeń rażąco łamie statut szkoły lub prawo, ocena proponowana z zachowania może zostać obniżona.

§ 7 UPRAWNIENIA UCZNIÓW

Ustala się następujące uprawnienia uczniów:

1.a) Uczeń winien być poinformowany z pięciodniowym wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów z wiadomości (sprawdzian jest to każde pisemne oceniane sprawdzenie wiadomości powyżej 5 minut, i obejmujące materiał nie tylko z ostatniej lekcji).

b) W tygodniu nie może być więcej niż trzy sprawdziany
c) W ciągu dnia może się odbyć tylko jeden sprawdzian.

d) Sprawdziany nie mogą odbywać się w poniedziałki, chyba że jest to jedyny dzień, w którym jest dany przedmiot lub na wniosek uczniów.

e) Każda praca winna być sprawdzona i oddana w ciągu dwóch tygodni

f) Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom)

g) Uczeń ma prawo do uzyskania wyjaśnień dotyczących kryteriów zastosowanych przy ocenie.

 1. a) Każdy uczeń może dwa razy w ciągu semestru być nieprzygotowany do lekcji z przedmiotu jeśli zajęcia odbywają się co najmniej dwa razy w tygodniu i jeden raz jeśli jest jedna godzina tygodniowo (brak zadania domowego jest również nieprzygotowaniem do lekcji).

b) Uczeń nie ma prawa zgłosić nieprzygotowania na dwóch kolejnych lekcjach oraz na zapowiedzianej wcześniej lekcji powtórzeniowej lub kartkówce.

c) W pierwszym dniu po dłuższej nieobecności uczeń ma prawo zgłosić,

że jest nieprzygotowany do lekcji.

 1. Jeżeli uczeń chce odpowiadać, powinien być odpytany w pierwszej kolejności, gdy na to zasługuje.
 2. Uczeń ma prawo do dodatkowej pomocy nauczyciela wtedy, gdy nie radzi

sobie z opanowaniem materiału, z przyczyn niezależnych od siebie, i powtórnego, w uzgodnionym terminie, sprawdzenia wiedzy lub umiejętności.

 1. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) lub na wniosek rodziców po zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy.
 2. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 3. Uczeń nieklasyfikowany z jednego lub więcej przedmiotów może przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego.
 4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin zdawania egzaminu uzgadnia dyrektor szkoły z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

Ostateczny termin składania podania (z uzasadnieniem) upływa w dniu

posiedzenia klasyfikacyjnej rady pedagogicznej. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 1. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

a) realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki

b) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzony dla ucznia, o którym mowa w §7 pkt 9b), nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyki,

muzyki, techniki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 1. Uczniowi, o którym mowa w §7 pkt 9b), zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny z zachowania.
 2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem: plastyki, muzyki, techniki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki i wychowania fizycznego. Z tych zajęć egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 3. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

1) W przypadku ucznia, o którym mowa w §7 pkt. 7, 9a)

a) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako przewodniczący komisji

b) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne

2) W przypadku ucznia, o którym mowa w punkcie §7 9b)

a) dyrektor szkoły albo inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

b )nauczyciel lub nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

 1. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w punkcie §7 9b) oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
 2. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin

b) skład komisji;
c) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

d) imię i nazwisko ucznia;
e) zadania (ćwiczenia egzaminacyjne);

f) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły. Egzamin przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

a) dyrektor szkoły albo inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły -jako przewodniczący komisji;

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne- jako egzaminujący;

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne- jako członek komisji.

 1. Nauczyciel, o którym mowa w punkcie §7 19b) może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku

dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 1. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

g) a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin

b) skład komisji;

c) termin egzaminu poprawkowego;
d) imię i nazwisko ucznia;

e) pytania egzaminacyjne;
f) wyniki egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie

później niż do końca września.

 1. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę. W wyjątkowych przypadkach, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

24.Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone przez rodziców (prawnych opiekunów) w formie pisemnej z uzasadnieniem w terminie do 2 dni roboczych od zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

25.W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości

i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

26.Termin sprawdzianu, o którym mowa w §7 pkt.25a) uzgadnia się

z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

 1. W skład komisji wchodzą:

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) dyrektor szkoły albo inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne

c) nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzących takie same zajęcia edukacyjne;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) dyrektor szkoły albo inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

b) wychowawca klasy;

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;

d) pedagog;

e) psycholog-jeśli jest zatrudniony w szkole
f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego

g) przedstawiciel rady rodziców.

 1. Nauczyciel, o którym mowa w §7 27 1b) może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że

powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 1. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin skład komisji;

b) skład komisji;
c) termin sprawdzianu, o którym mowa w §7 pkt. 25a);

d) imię i nazwisko ucznia;
e) zadania (pytania) sprawdzające;

f)wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: a)skład komisji;

b)termin posiedzenia komisji; c)wynik głosowania;

d)ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.
Do protokołu, o którym mowa w punkcie 31. 1)dołącza się

pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

30.Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w §7 pkt.25a), w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 2. Przepisy §7 pkt. 24-31 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej

oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych

średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej

z wyróżnieniem.

 1. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata lub finalisty otrzymał po ustaleniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
 2. Uczeń kończy szkołę podstawową , jeżeli:

a) w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (śródroczne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne (śródroczne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach

programowo niższych w szkole danego typu uzyskał oceny wyższe od oceny niedostatecznej,
b) przystąpił do egzaminu ósmoklasisty.

 1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej – szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków.

§ 8

PODSUMOWANIA KOŃCOWE

 1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostaniu wymogom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.
 2. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I – III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej i zajęć komputerowych na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej i zajęć komputerowych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”/ „zwolniona”.

Zwolnienie z wychowania fizycznego może obejmować tylko wykonywanie niektórych ćwiczeń.

 1. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.

W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia

specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”/ „ zwolniona”.

 1. Na tydzień przed śródrocznym i końcowo rocznym klasyfikacyjnym
  posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne

zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy informują ucznia i jego
rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej dla niego ocenie

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie
klasyfikacyjnej zachowania. Informacja ta ma formę ustną i jest

przekazywana na zajęciach edukacyjnych.
Fakt jej udzielenia nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.

 1. O przewidywanym dla ucznia stopniu niedostatecznym śródrocznym
  i końcoworocznym informuje się ucznia i jego rodziców

(prawnych opiekunów) na miesiąc przed klasyfikacją śródroczną (roczną).
Informacja dla rodziców ma formę pisemną.

 1. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia z listy uczniów ucznia, który ukończył 18 lat, gdy spełnia jeden z punktów:

a) ma powyżej 21 dni nieusprawiedliwionej nieobecności
b) pije alkohol, zażywa narkotyki, pali tytoń

c) rażąco łamie postanowienia statutu szkoły
d) nie rokuje nadziei na ukończenie szkoły podstawowej

Zasady Oceniania Wewnątrzszkolnego wchodzą w życie z dniem 1 września 2019r.