XVI Międzybibliotecznym Konkursie Plastycznym pt.: „O czym śnią postaci z książek?” 

REGULAMIN konkursu 

ZSS w Targanicach im. Jana Pawła II oraz Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie zapraszają do udziału  w XVI Międzybibliotecznym Konkursie Plastycznym pt.: „O czym śnią postaci z książek?” 

I. CELE KONKURSU 

– wspomaganie edukacji czytelniczej i literackiej; 

– rozwijanie umiejętności manualnych; 

– rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży; 

– prezentacja możliwości twórczych; 

– kształtowanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni i umiejętności wypowiedzi artystycznej; 

– zachęcanie dzieci i młodzieży do czytania książek. 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1.W Konkursie mogą brać udział uczniowie klas IV-VI oraz VII-VIII szkół podstawowych. 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch grupach wiekowych: 

I grupa: uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych  

II grupa: uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych    

3. Tematem tegorocznego Konkursu pn. „O czym śnią postaci z książek?” jest wykonanie pracy plastycznej inspirowanej dowolnym dziełem literackim. Biorący udział w Konkursie przedstawiają w swojej pracy postać dowolnego bohatera  literackiego oraz próbują wykreować jego sen.

4. Prace muszą być wykonane samodzielnie. 

5. Organizatorzy Konkursu pozostawiają uczestnikom dowolność w doborze technik i materiałów wykonywanych prac. 6. Do każdej pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia. 

III. TERMIN I PRZEBIEG KONKURSU 

1. Prace plastyczne na kartce formatu A3 wraz z wypełnionymi kartami zgłoszeń należy złożyć 

do 21 listopada 2022 r. w bibliotece szkolnej ZSS w Targanicach. 

2. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia w każdej grupie wiekowej. 

3. Od werdyktu Jury nie ma odwołania.  

4. Laureaci zostaną poinformowani o wynikach Konkursu do 5 grudnia 2022 r. 

5. Dyplomy, nagrody i wyróżnienia zostaną dostarczone laureatom przez Organizatora w grudniu 2022 r. 

6. Prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora Konkursu i mogą być wykorzystywane  według jego potrzeb (związanych z prezentacją prac). 

7. Kontakt z Organizatorem: dorotamar0@op.pl / tel. 33 875 12 24  

ZESPÓŁ SZKÓŁ  SAMORZĄDOWYCH  W TARGANICACH