Regulamin Pracowni Technicznej

I. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW

Uczeń ma prawo:

1.         Znać program nauczania techniki w danym roku szkolnym.

2.         Znać na bieżąco oceny z przedmiotu.

3.         Zgłaszać nauczycielowi wnioski dotyczące przebiegu zajęć.

4.         Uczestniczyć w konkursach wiedzy technicznej.

5.         Korzystać z narzędzi, urządzeń i materiałów znajdujących się w pracowni.

6.         Wybierać i być wybieranym do pełnienia funkcji brygadzisty i narzędziowego.

Uczeń ma obowiązek:

1.         Systematycznie wzbogacać swoje wiadomości i umiejętności techniczne.

2.         Dbać o bezpieczeństwo swoje i kolegów.

3.         Przestrzegać zasad organizacji pracy.

4.         Szanować mienie pracowni.

5.         Dbać o estetykę, ład i porządek w pomieszczeniu pracowni.

6.         Dbać o oszczędne wykorzystanie materiałów.

7.         Wykonywać polecenia nauczyciela.

8.         Przestrzegać regulaminu pracowni.

Uczeń przestrzega następujących zasad organizacyjnych:

1.         Uczniowie wchodzą do pracowni po dzwonku na lekcję. 

2.         Uczniowie prowadzą systematycznie zeszyt przedmiotowy.

3.         Uczniowie korzystają z urządzeń i maszyn po udzielonym instruktażu i pod nadzorem nauczyciela.

4.         Uczniowie korzystają z narzędzi, sprzętu i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem.

5.         Fakt uszkodzenia sprzętu lub narzędzia należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi.

6.         Za zaginiony sprzęt lub narzędzie (względnie uszkodzone z winy ucznia) odpowiada materialnie

uczeń lub zespół klasowy.

8.         Uczniowie przestrzegają przepisów BHP omówionych w toku zajęć.

9.         Utrzymanie ładu i porządku w pracowni oraz sprzątanie miejsca pracy należy do obowiązków

ucznia.

Uczniowi kategorycznie zabrania się:

1.         Samowolnie włączać (uruchamiać) urządzenia techniczne.

2.         Dotykać części maszyn będących w ruchu.

II. OBOWIĄZKI UCZNIÓW FUNKCYJNYCH

Obowiązki dyżurnych:

Przygotowują pracownie do zajęć.

Sprzątają pracownie po zajęciach.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich uczniów, którzy przebywają w pracowni.

BHP PRZEPISY OGÓLNE OBOWIĄZUJĄCEW PRACOWNI TECHNICZNEJ

1.         Podczas trwania zajęć kategorycznie zabrania się wszelkich zabaw i żartów.

2.         Uczeń pracuje według wskazań nauczyciela i zgodnie z przepisami BHP omówionymi w toku

zajęć.

3.         Każde nowe narzędzie może być użyte po uprzednim instruktażu nauczyciela.

4.         Korzystanie z urządzeń mechanicznych pracowni jest dozwolone tylko za zgodą i pod nadzorem

nauczyciela.

5.         Do poszczególnych rodzajów obróbki należy stosować odpowiednie narzędzia.

6.         Podczas pracy narzędziem należy pamiętać, aby jego element roboczy nie był skierowany w stronę

ciała ludzkiego.

7.         Nie pracować uszkodzonymi narzędziami.

8.         Przestrzegać czystości, ładu i porządku na stanowisku pracy.

9.         Urządzenia elektryczne można włączać do sieci 230 V tylko za zgodą nauczyciela.

10.       O każdym uszkodzeniu ciała należy meldować nauczycielowi.

Z przepisami BHP oraz regulaminem pracowni

zapoznałem(łam) się dnia …………………………

(podpis ucznia)