Regulamin pracowni Informatycznej

Regulamin pracowni Informatycznej

REGULAMIN PRACOWNI INFORMATYCZNEJ
Zespół Szkół Samorządowych w Targanicach

 1. W zakresie korzystania z pracowni :
  1. w czasie zajęć pod nadzorem nauczyciela prowadzącego zajęcia;
  1. po lekcjach za zgodą dyrektora lub opiekuna pracowni (pod opieką nauczyciela).

2. W zakresie korzystania z pracowni przez nauczycieli prowadzących zajęcia 
(również nauczyciele innych przedmiotów niż informatyka), nauczyciel:

 1. posiada podstawowe wiadomości i umiejętności obsługi komputerów;
 2. zna organizację pracy w pracowni;
 3. w pełni odpowiada za pracownię w czasie prowadzenia zajęć;
 4. dba o prawidłowe funkcjonowanie zestawów komputerowych;
 5. zgłasza opiekunowi pracowni wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania pracowni;
 6. nadzoruje przestrzeganie przez uczniów przepisów BHP, praw autorskich oraz racjonalne i właściwe wykorzystywanie zasobów sieciowych.
 7. W zakresie zachowania się w pracowni komputerowej należy:
  1. zachować spokój i rozwagę;
  1. dbać o ład i porządek;
  1. zaraz po wejściu sprawdzić swoje stanowisko pracy, a w razie zauważonych usterek, zgłosić ten fakt nauczycielowi prowadzącemu zajęcia;
  1. czytać uważnie komunikaty pojawiające się na ekranie monitora;
  1. wykonywać czynności dokładnie wg poleceń i instrukcji;
  1. użytkować sprzęt zgodnie z wymogami bezpieczeństwa, jego przeznaczeniem i warunkami pracy;
  1. po skończonych zajęciach poprawnie zakończyć pracę komputera.
 • W zakresie zakazów dotyczących użytkownika – nie wolno:
  • samowolnie włączać i wyłączać zestawu komputerowego (stacji roboczej);
  • bez zgody nauczyciela dołączać lub odłączać dodatkowych urządzeń zewnętrznych komputera;
  • zmieniać konfiguracji składników zestawu komputerowego i zainstalowanego w nim oprogramowania;
  • używać siły fizycznej podczas wkładania i wyjmowania dyskietek lub dysków kompaktowych, (w przypadku kłopotów należy zgłosić ten fakt prowadzącemu zajęcia);
  • bez zgody prowadzącego zajęcia wykonywać wydruków na urządzeniach drukujących;
  • zmieniać ustawienia: Panelu sterowania, Drukarek, Plików;
  • instalować nielegalne oprogramowanie;
  • samowolnie używać w pracowni własnych dyskietek; użycie dyskietek możliwe jest jedynie po uzyskaniu zgody nauczyciela i sprawdzeniu programem antywirusowym;
  • nielegalnie rozpowszechniać programy komputerowe i pliki z danymi;
  • wysyłać niegrzeczne listy, wiadomości, zdjęcia oraz SMS-y
  • przesyłać wielu egzemplarzy tego samego listu do wielu użytkowników (tzw. spam);
  • spożywać posiłków w pracowni.
  • Kategoryczny zakaz wchodzenia na strony internetowe od lat 18 (strony pornograficzne, erotyczne itp.) informacja do wychowawcy klasy, rodziców, ocena niedostateczna do dziennika,
  • Korzystanie z (internet)  CZATA tylko za zgodą i pod nadzorem nauczyciela,
 • W zakresie praw użytkownika – użytkownik ma prawo:
  • korzystać z poprawnie funkcjonującej stacji roboczej;
  • oczekiwać rzetelnej pomocy od nauczyciela prowadzącego zajęcia;
  • chronić swoje wytwory intelektualne i pliki z danymi.
 • W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w pracowni :
  • odpowiednie biurko, pozwalające zachować właściwą odległość monitora od oczu (35-70 cm);
  • prawidłowe oświetlenie, dające niezbyt duże różnice jasności ekranu monitora i pomieszczenia oraz eliminujące odbicia;
  • w wystroju pomieszczenia zapewnienie barw ochronnych dla wzroku (np. pastelowe kolory ścian, blatów, obić itp.);
  • uczeń (pracownik) korzysta z przerw regulaminowych (5 min. po 1 godz. lekcyjnej);
  • monitory nie migające o zmniejszonym promieniowaniu,

f. podczas zajęć wykonywane są ćwiczenia relaksujące wzrok.

 • Uwagi:

Logowanie do systemu: Każdy uprawniony użytkownik identyfikuje się w systemie, podając:

 • Nazwę użytkownika: ************,
  • Hasło: ************.

(dane te można uzyskać od opiekuna pracowni).

 1. Bezpieczeństwo danych: Jedynym bezpiecznym miejscem do przechowywania swoich poufnych informacji jest folder „Moje dokumenty” umieszczony na Pulpicie w Windows lub na dysku „C” w katalogu swojej klasy (nie należy zapisywać ich w żadnych innych folderach).
  1. Zasoby sieciowe: Użytkownicy mogą korzystać z zasobów sieciowych (drukarki, skaner) tylko za zgodą opiekuna pracowni.
  1. Na serwerze mogą pracować jedynie uprawnieni nauczyciele.
  1. Po skończonych zajęciach należy poprawnie wyłączyć wszystkie zestawy komputerowe. Za wszelkie wyrządzone szkody pełną odpowiedzialność ponosi ich sprawca, łącznie z kosztami naprawy lub wymiany sprzętu i oprogramowania.

Pamiętaj, że urządzenia, w które wyposażona jest pracownia działają pod napięciem elektrycznym,
 dlatego uważaj, możesz zostać porażony !!!