Przedmiotowy System Ocenienia – EdB

Edukacja dla bezpieczeństwa

Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z roz­porządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83 poz. 562).

Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z We­wnątrz Szkolnym Systemem oceniania w ZSS w Targanicach.

 1. Kontrakt między nauczycielem a uczniem:
  1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości
  2. Prace klasowe, odpowiedzi ustne i ćwiczenia praktyczne są obowiązkowe.
  3. Prace klasowe ( praktyczne lub teoretyczne ) są zapowiadane, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i podany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy.
  4. Uczeń nieobecny na sprawdzianie musi go zaliczyć w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
  5. Prace klasowe, wykonane na ocenę nie satysfakcjonującą ucznia, można poprawić. Poprawa jest dobrowolna i odbywa się w ciągu 1 tygodnia od dnia podania informacji o ocenach. Uczeń poprawia pracę tylko raz i brana jest pod uwagę ocena z pracy poprawianej.
  6. Uczeń ma prawo do jednokrotnego, w ciągu semestru, zgłoszenia nie przygotowania się do lekcji.
  7. Uczeń ma prawo do trzykrotnego, w ciągu semestru, zgłoszenia bz. Przez co rozumie się brak podręcznika,  zeszytu,  zadania.
  8. Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych
  9. Aktywność na lekcji nagradzana jest  „plusami” lub „minusami”. Za 3 zgromadzonych „+” lub „–” uczeń otrzymuje ocenę ( +++ : bdb; lub —: ndst).Przez aktywność na lekcji rozumiemy: częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi, samodzielne wykonywanie ćwiczeń praktycznych, wykonywanie ćwiczeń dodatkowych.
  10. Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia.
 • Narzędzia, czas pomiaru i obserwacji osiągnięć uczniów:

Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą następujących narzędzi;

 1. Prace klasowe ( praktyczne lub teoretyczne )
  • Prace domowe
  • Zeszyty
  • Prace długoterminowe (referaty, prezentacje)
  • Bieżąca realizacja ćwiczeń praktycznych z pierwszej pomocy wynikających z programu  nauczania
  • Inne formy aktywności np.: udział w konkursach, przygotowanie pomocy dydaktycznych,
  • Obserwacja ucznia :
   • Przygotowanie do lekcji
   • Aktywność na lekcji

W regulaminie uwzględniono wskazówki opinii i orzeczeń z Poradni Pedagogiczno Psychologicznej, co do dostosowania warunków nauczania do możliwości psychofizycznej uczniów.

Ocena niedostateczna

Uczeń:

 • pomimo pomocy nauczyciela nie potrafi się wypowiedzieć
 • nie opanował wiedzy i umiejętności w zakresie wymagań koniecznych niezbędnych do dalszego kształcenia
 • nie potrafi wykonać prostego polecenia
 • wykazuje się brakiem systematyczności i chęci do nauki
 • nie interesuje się przedmiotem

Ocena dopuszczająca

Uczeń:

 • przy pomocy nauczyciela jest w stanie wykonać proste polecenia
 •  ma braki w opanowaniu wiedzy i umiejętności, które są konieczne do dalszego kształcenia; posiada minimum wiedzy
 • nie potrafi sformułować jasnej wypowiedzi na tematy poruszane na lekcjach
 • jego postawa na lekcjach jest bierna, ale wykazuje chęć do współpracy

Ocena dostateczna

Uczeń:

 • jest aktywny na lekcjach sporadycznie
 • jego wiedza jest fragmentaryczna i wyrywkowa
 • ma problemy z samodzielnym sformułowaniem i uzasadnieniem swoich wypowiedzi
 • udziela odpowiedzi na proste pytania nauczyciela
 • wykonuje samodzielnie proste zadania, które przydzieli mu grupa

Ocena dobra 

Uczeń:

 • w dużej mierze opanował treści i umiejętności zawarte w programie
 • chętnie pracuje w grupie
 • jest aktywny na zajęciach
 • umiejętnie wykorzystuje zdobyte informacje
 • wykonuje samodzielnie typowe zadania związane z tokiem lekcji i zlecone przez nauczyciela
 • umie formułować proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne
 • porównuje zachowania pozytywne i negatywne oraz ich wpływ na postawę ludzi
 • prezentuje różne sposoby rozwiązywania konfliktów
 • poprawnie stosuje pojęcia:   efekt cieplarniany, dziura ozonowa, kwaśne deszcze
 • poprawnie wykonuje czynności ratownicze, umie dobrać potrzebny sprzęt i wykorzystać niektóre środki ratownicze

Ocena bardzo dobra 

Uczeń:

 • bardzo aktywnie uczestniczy w zajęciach
 • sprawnie samodzielnie posługuje się różnymi źródłami wiedzy, uzasadnia odpowiedzi korzystając z wiadomości prasowych i telewizyjnych
 • uzasadnia własne poglądy i stanowiska
 • dokonuje samodzielnej oceny wydarzeń i zjawisk
 • dostrzega związki przyczynowo- skutkowe
 • potrafi łączyć wiedzę z różnych przedmiotów
 • interpretuje teksty źródłowe
 • rozumie, że oprócz praw uczeń ma obowiązki
 • bezbłędnie wykonuje czynności ratownicze, koryguje błędy kolegów
 • odpowiednio wykorzystuje sprzęt i środki ratownicze
 • zdobył pełen zakres wiedzy przewidziany w programie
 • sprawnie wykorzystuje wiedzę z różnych przedmiotów do rozwiązywania      zadań z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa
 • umie pokierować grupą rówieśników;

Ocena celująca 

Uczeń:

 • posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza program
 • rozwija własne zainteresowania
 • bierze udział z sukcesami w konkursach, olimpiadach, mistrzostwach
 • jest bardzo aktywny na lekcjach
 • wykonuje szereg zadań dodatkowych z własnej inicjatywy
 • jest żywo zainteresowany tym co dzieje się w Polsce i na świecie
 • angażuje się w akcje humanitarne, ekologiczne, wolontariackie
 • umiejętnie formułuje argumenty, wypowiada się bardzo poprawnym językiem
 • potrafi doskonale zaplanować i zorganizować pracę swoją i innych

Propozycje osiągnięć  edukacyjnych według przyjętych zasad oceniania dotyczących tematów i działów, ujętych w 30 tematach planu wynikowego, są zgodne z aktualną podstawą programową.