Przedmiotowy system Oceniania – Technika

TECHNIKA

Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z roz­porządzeniem Ministra Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83 poz. 562).

Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z We­wnątrz Szkolnym Systemem oceniania.

 1. Kontrakt między nauczycielem a uczniem:
  1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości
  1. Prace klasowe, odpowiedzi ustne i ćwiczenia praktyczne są obowiązkowe.
  1. Prace klasowe ( praktyczne lub teoretyczne ) są zapowiadane, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i podany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy.
  1. Uczeń nieobecny na sprawdzianie musi go zaliczyć w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
  1. Prace klasowe, wykonane na ocenę nie satysfakcjonującą ucznia, można poprawić. Poprawa jest dobrowolna i odbywa się w ciągu 2 tygodni od dnia podania informacji o ocenach. Uczeń poprawia pracę tylko raz i brana jest pod uwagę ocena z pracy poprawianej.
  1. Uczeń ma prawo do jednokrotnego, w ciągu semestru, zgłoszenia nie przygotowania się do lekcji  przez co rozumie się również brak  pracy. (brak pracy należy uzupełnić w ciągu  tygodnia od daty zgłoszenia np).
  1. Uczeń ma prawo do trzykrotnego, w ciągu semestru, zgłoszenia bz. Przez co rozumie się brak zeszytu, podręcznika i zadania.
  1. Na koniec semestru  nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych i prac praktycznych.
  1. Aktywność na lekcji nagradzana jest  „plusami” lub „minusami”. Za 3 zgromadzonych „+” lub „–” uczeń otrzymuje ocenę ( +++ : bdb; lub —: ndst).Przez aktywność na lekcji rozumiemy: częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi, samodzielne wykonywanie ćwiczeń praktycznych, wykonywanie ćwiczeń dodatkowych.
  1. Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne i manualne ucznia.
 2. Narzędzia, czas pomiaru i obserwacji osiągnięć uczniów:

Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą następujących narzędzi;

 1. Prace klasowe ( praktyczne lub teoretyczne )
  1. Prace domowe
  1. Zeszyt
  1. Prace długoterminowe
  1. Bieżąca realizacja ćwiczeń wynikających z programu nauczania
  1. Inne formy aktywności np.: udział w konkursach, przygotowanie pomocy dydaktycznych,
  1. Obserwacja ucznia :
   1. Przygotowanie do lekcji
   1. Aktywność na lekcji
 2. Obszary aktywności

Na lekcjach oceniane są następujące obszary aktywności ucznia:

 1. Praktyczna sprawność w posługiwaniu się narzędziami
 2. Rozumienie pojęć z dziedziny TECHNIKI i znajomość ich definicji
 3. Rozwiązywanie zadań z wykorzystanie między innymi  technologii informacyjnej i komunikacyjnej W TECHNICE.
 4. Stosowanie wiedzy przedmiotowej w rozwiązywaniu problemów technicznych
 5. Prezentowanie wyników swojej pracy w różnych formach
 6. Aktywność na lekcjach, praca w grupach i własny wkład pracy ucznia.

W regulaminie uwzględniono wskazówki opinii i orzeczeń z Poradni Pedagogiczno Psychologicznej, co do dostosowania warunków nauczania do możliwości psychofizycznej uczniów.

CELE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

Jednym z głównych celów nauczania zajęć technicznych w klasach IV–VI szkoły podstawowej jest wykształcenie w uczniach umiejętności planowania i realizowania praktycznych działań technicznych. Poprzez ich wykonywanie młodzi ludzie nauczą się dostrzegać w swoim otoczeniu elementy środowiska technicznego i zdobędą wiedzę na temat ich funkcjonowania. W trakcie przeprowadzania tych działań powinni również wypracować umiejętność sprawnego i bezpiecznego posługiwania się sprzętem technicznym. Ważnym celem nauczania przedmiotu na tym etapie jest także umożliwienie uczniom zdobycia karty rowerowej i przygotowanie ich do bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym.

Szczegółowe cele kształcenia

• Określanie właściwości podstawowych materiałów konstrukcyjnych.

• Wskazywanie możliwości zastosowania w praktyce różnych materiałów.

• Ocena rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych spotykanych w bliższym i dalszym otoczeniu.

• Tworzenie dokumentacji technicznej w postaci odręcznych szkiców technicznych i prostych rysunków rzutowych.

• Czytanie ze zrozumieniem dokumentacji technicznej spotykanej w katalogach i instrukcjach obsługi urządzeń.

• Poznawanie zasad działania urządzeń technicznych znajdujących się w bliższym i dalszym otoczeniu.

• Bezpieczna obsługa i regulacja podstawowych urządzeń technicznych.

• Racjonalne planowanie praktycznych działań technicznych.

• Organizowanie miejsca pracy.

• Prawidłowe posługiwanie się narzędziami służącymi do obróbki materiałów konstrukcyjnych.

• Bezpieczne poruszanie się po drogach publicznych jako pieszy, pasażer komunikacji publicznej i rowerzysta.

• Wskazywanie sposobów racjonalnego gospodarowania surowcami wtórnymi w najbliższym i dalszym otoczeniu.

Szczegółowe cele wychowania

• Rozbudzanie myślenia technicznego.

• Kształtowanie potrzeby eksperymentowania i stawiania pytań.

• Rozwijanie zainteresowań technicznych.

• Dostrzeganie problemów otaczającego świata i poszukiwanie ich rozwiązań.

• Rozbudzanie ciekawości poznania świata.

• Wdrażanie do współpracy z innymi.

• Kształcenie wyobraźni przestrzennej.

• Wdrażanie do precyzyjnego formułowania myśli, jasnego i logicznego wypowiadania się.

• Wyrabianie nawyku korzystania z różnych źródeł informacji i umiejętności ich przetwarzania.

• Przygotowanie do życia w społeczeństwie informacyjnym.

• Kształtowanie osobowości ucznia poprzez rozwijanie takich cech charakteru, jak: systematyczność, odpowiedzialność,

pracowitość, kreatywność.

• Poszerzanie świadomości ekologicznej.

KRYTERIA OCENIANIA

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który pracuje systematycznie, wykonuje wszystkie zadania samodzielnie, a także starannie i poprawnie pod względem merytorycznym. Opanował wiedzę wykraczającą poza wymagania programowe,

uzyskuje bardzo dobre oceny ze sprawdzianów, a podczas wykonywania praktycznych zadań bezpiecznie posługuje

się narzędziami i dba o właściwą organizację miejsca pracy. Ponadto bierze udział w konkursach przedmiotowych,

np. z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Stopień bardzo dobry przysługuje uczniowi, który pracuje systematycznie i z reguły samodzielnie oraz wykonuje

zadania poprawnie pod względem merytorycznym. Ponadto uzyskuje co najmniej dobre oceny ze sprawdzianów

i wykonuje działania techniczne w odpowiednio zorganizowanym miejscu pracy i z zachowaniem podstawowych zasad

bezpieczeństwa.

Stopień dobry uzyskuje uczeń, który podczas pracy na lekcjach korzysta z niewielkiej pomocy nauczyciela lub koleżanek

i kolegów. Ze sprawdzianów otrzymuje co najmniej oceny dostateczne, a podczas wykonywania prac praktycznych właściwie dobiera narzędzia i utrzymuje porządek na swoim stanowisku.

Stopień dostateczny przeznaczony jest dla ucznia, który pracuje systematycznie, ale podczas realizowania działań technicznych w dużej mierze korzysta z pomocy innych osób, a treści nauczania opanował na poziomie niższym niż dostateczny. Na stanowisku pracy nie zachowuje porządku.

Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który z trudem wykonuje działania zaplanowane do zrealizowania podczas lekcji, ale podejmuje w tym kierunku starania. Ze sprawdzianów osiąga wyniki poniżej oceny dostatecznej. Pracuje niesystematycznie, często jest nieprzygotowany do lekcji.

Stopień niedostateczny uzyskuje uczeń, który nie zdobył wiadomości i umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia. W trakcie pracy na lekcji nie wykazuje zaangażowania, przeważnie jest nieprzygotowany do zajęć i lekceważy podstawowe obowiązki szkolne.