Regulamin pracowni technicznej

Regulamin pracowni zajęć techniczny – pobierz

REGULAMIN PRACOWNI TECHNICZNEJ

I. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW

Uczeń ma prawo:

 1. Znać program nauczania techniki w danym roku szkolnym.

 2. Znać na bieżąco oceny z przedmiotu.

 3. Zgłaszać nauczycielowi wnioski dotyczące przebiegu zajęć.

 4. Uczestniczyć w konkursach wiedzy technicznej.

 5. Korzystać z narzędzi, urządzeń i materiałów znajdujących się w pracowni.

 6. Wybierać i być wybieranym do pełnienia funkcji brygadzisty i narzędziowego.

Uczeń ma obowiązek:

 1. Systematycznie wzbogacać swoje wiadomości i umiejętności techniczne.

 2. Dbać o bezpieczeństwo swoje i kolegów.

 3. Przestrzegać zasad organizacji pracy.

 4. Szanować mienie pracowni.

 5. Dbać o estetykę, ład i porządek w pomieszczeniu pracowni.

 6. Dbać o oszczędne wykorzystanie materiałów.

 7. Wykonywać polecenia nauczyciela.

 8. Przestrzegać regulaminu pracowni.

Uczeń przestrzega następujących zasad organizacyjnych:

 1. Uczniowie wchodzą do pracowni po dzwonku na lekcję.

 2. W czasie przerwy w pracowni przebywają tylko dyżurni.

 3. Uczniowie prowadzą systematycznie zeszyt przedmiotowy.

 4. Uczniowie korzystają z urządzeń i maszyn po udzielonym instruktażu i pod nadzorem nauczyciela.

 1. Uczniowie korzystają z narzędzi, sprzętu i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem.

 1. Fakt uszkodzenia sprzętu lub narzędzia należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi.

 1. Za zaginiony sprzęt lub narzędzie (względnie uszkodzone z winy ucznia odpowiada materialnie uczeń lub zespół klasowy.

 1. Uczniowie przestrzegają przepisów BHP omówionych w toku zajęć.

 2. Utrzymanie ładu i porządku w pracowni oraz sprzątanie miejsca pracy należy do obowiązków ucznia.

Uczniowi kategorycznie zabrania się:

 1. Samowolnie włączać (uruchamiać) urządzenia techniczne.

 2. Dotykać części maszyn będących w ruchu.

II. OBOWIĄZKI UCZNIÓW FUNKCYJNYCH

Obowiązki dyżurnych:

Przygotowują pracownie do zajęć.

Pilnują sprzętu i materiał w czasie przerwy.

Sprzątają pracownie po zajęciach.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich uczniów, którzy przebywają w pracowni.

BHP PRZEPISY OGÓLNE OBOWIĄZUJĄCEW PRACOWNI TECHNICZNEJ

 1. Podczas trwania zajęć kategorycznie zabrania się wszelkich zabaw i żartów.

 2. Uczeń pracuje według wskazań nauczyciela i zgodnie z przepisami BHP omówionymi w toku zajęć.

 1. Każde nowe narzędzie może być użyte po uprzednim instruktażu nauczyciela.

 2. Korzystanie z urządzeń mechanicznych pracowni jest dozwolone tylko za zgodą i pod nadzorem nauczyciela.

 1. Do poszczególnych rodzajów obróbki należy stosować odpowiednie narzędzia.

 2. Podczas pracy narzędziem należy pamiętać, aby jego element roboczy nie był skierowany w stronę ciała ludzkiego.

 3. Nie pracować uszkodzonymi narzędziami.

 4. Przestrzegać czystości, ładu i porządku na stanowisku pracy.

 5. Urządzenia elektryczne można włączać do sieci 240 V tylko za zgodą nauczyciela.

 6. O każdym uszkodzeniu ciała należy meldować nauczycielowi.

Z przepisami BHP oraz regulaminem pracowni zapoznałem(łam) się dnia ……………….

(podpis ucznia)…………………………………….

Targanice dnia;                                        

(Miejscowość i data)                                      (Podpis Opiekuna pracowni)                              (Pieczątka i podpis Dyrektora)