Wymagania edukacyjne, kryteria oceniania – technika klasa 4

Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Wewnątrz szkolnym Systemem oceniania.

1. Kontrakt między nauczycielem a uczniem:
a. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości
b. Prace klasowe, odpowiedzi ustne i ćwiczenia praktyczne są obowiązkowe.
c. Prace klasowe ( praktyczne lub teoretyczne ) są zapowiadane, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i podany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy.
d. Uczeń nieobecny na sprawdzianie musi go zaliczyć w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
e. Prace klasowe, wykonane na ocenę nie satysfakcjonującą ucznia, można poprawić. Poprawa jest dobrowolna i odbywa się w ciągu 2 tygodni od dnia podania informacji o ocenach. Uczeń poprawia pracę tylko raz i brana jest pod uwagę ocena z pracy poprawianej.
f. Uczeń ma prawo do jednokrotnego, w ciągu semestru, zgłoszenia nie przygotowania się do lekcji.
g. Uczeń ma prawo do trzykrotnego, w ciągu semestru, zgłoszenia bz. Przez co rozumie się brak zeszytu i zadania, podręcznika.
h. Uczeń ma prawo do jednokrotnego, w ciągu semestru, zgłoszenia bp. Przez co rozumie się brak pracy. (brak pracy należy uzupełnić w ciągu tygodnia od daty zgłoszenia bp).
i. Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych
j. Aktywność na lekcji nagradzana jest „plusami” lub „minusami”. Za 3 zgromadzonych „+” lub „–” uczeń otrzymuje ocenę ( +++ : bdb; lub —: ndst). Przez aktywność na lekcji rozumiemy: częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi, samodzielne wykonywanie ćwiczeń praktycznych, wykonywanie ćwiczeń dodatkowych.
k. Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne i manualne ucznia.

2. Narzędzia, czas pomiaru i obserwacji osiągnięć uczniów:
Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą następujących narzędzi;
a. Prace klasowe ( praktyczne lub teoretyczne )
b. Prace domowe
c. Zeszyt
d. Prace długoterminowe
e. Bieżąca realizacja ćwiczeń wynikających z programu nauczania
f. Inne formy aktywności np.: udział w konkursach, przygotowanie pomocy dydaktycznych,
g. Obserwacja ucznia :
• Przygotowanie do lekcji
• Aktywność na lekcji
3. Obszary aktywności
Na lekcjach oceniane są następujące obszary aktywności ucznia:

a. Praktyczna sprawność w posługiwaniu się narzędziami
b. Rozumienie pojęć z dziedziny TECHNIKI i znajomość ich definicji
c. Rozwiązywanie zadań z wykorzystanie między innymi technologii informacyjnej i komunikacyjnej W TECHNICE.
d. Stosowanie wiedzy przedmiotowej w rozwiązywaniu problemów technicznych
e. Prezentowanie wyników swojej pracy w różnych formach
f. Aktywność na lekcjach, praca w grupach i własny wkład pracy ucznia.

W regulaminie uwzględniono wskazówki opinii i orzeczeń z Poradni Pedagogiczno Psychologicznej, co do dostosowania warunków nauczania do możliwości psychofizycznej uczniów.

Kryteria oceniania

Oceniając osiągnięcia, należy zwrócić uwagę na:

 • rozumienie zjawisk technicznych,
 • umiejętność wnioskowania,
 • czytanie ze zrozumieniem instrukcji urządzeń i przykładów dokumentacji technicznej,
 • czytanie rysunków złożeniowych i wykonawczych,
 • umiejętność organizacji miejsca pracy,
 • właściwe wykorzystanie materiałów, narzędzi i urządzeń technicznych,
 • przestrzeganie zasad BHP,
 • dokładność i staranność wykonywania zadań.

Ocenę osiągnięć ucznia można sformułować z wykorzystaniem zaproponowanych kryteriów odnoszących się do sześciostopniowej skali ocen.

 • Stopień celujący otrzymuje uczeń, który pracuje systematycznie, wykonuje wszystkie zadania samodzielnie, a także starannie i poprawnie pod względem merytorycznym. Opanował wymaganą wiedzę i umiejętności, wykazuje się dużym zaangażowaniem na lekcji, a podczas wykonywania praktycznych zadań przestrzega zasad BHP, bezpiecznie posługuje się narzędziami i dba o właściwą organizację miejsca pracy.
 • Stopień bardzo dobry przysługuje uczniowi, który pracuje systematycznie i z reguły samodzielnie oraz wykonuje zadania poprawnie pod względem merytorycznym. Ponadto wykonuje działania techniczne w odpowiednio zorganizowanym miej­scu pracy i z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa.
 • Stopień dobry uzyskuje uczeń, który podczas pracy na lekcjach korzysta z niewielkiej pomocy nauczyciela lub koleżanek i kolegów. W czasie wykonywania prac praktycznych właściwie dobiera narzędzia i utrzymuje porządek na swoim stanowisku pracy.
 • Stopień dostateczny przeznaczony jest dla ucznia, który pracuje systematycznie, ale podczas realizowania działań technicznych w dużej mierze korzysta z pomocy innych osób, a treści nauczania opanował na poziomie niższym niż dostateczny.

Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który z trudem wykonuje działania zaplanowane do zrealizowania podczas lekcji, ale podejmuje w tym kierunku starania.