Wymagania edukacyjne z informatyki klasa 7

 1. Kontrakt między nauczycielem a uczniem:
  1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości
  2. Prace klasowe, odpowiedzi ustne i ćwiczenia praktyczne są obowiązkowe.
  3. Prace klasowe ( praktyczne lub teoretyczne ) są zapowiadane, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i podany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy.
  4. Uczeń nieobecny na sprawdzianie musi go zaliczyć w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
  5. Prace klasowe, wykonane na ocenę nie satysfakcjonującą ucznia, można poprawić. Poprawa jest dobrowolna i odbywa się w ciągu 1 tygodnia od dnia podania informacji o ocenach. Uczeń poprawia pracę tylko raz i brana jest pod uwagę ocena z pracy poprawianej.
  6. Uczeń ma prawo do jednokrotnego, w ciągu semestru, zgłoszenia nie przygotowania się do lekcji.
  7. Uczeń ma prawo do trzykrotnego, w ciągu semestru, zgłoszenia bz. Przez co rozumie się brak zeszytu i zadania.
  8. Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych
  9. Aktywność na lekcji nagradzana jest „plusami” lub „minusami”. Za 3 zgromadzonych „+” lub „–” uczeń otrzymuje ocenę ( +++ : bdb; lub —: ndst). Przez aktywność na lekcji rozumiemy: częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi, samodzielne wykonywanie ćwiczeń praktycznych, wykonywanie ćwiczeń dodatkowych.
  10. Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia.
 1. Narzędzia, czas pomiaru i obserwacji osiągnięć uczniów:

Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą następujących narzędzi;

 1. Prace klasowe ( praktyczne lub teoretyczne )
 2. Prace domowe
 3. Zeszyty
 4. Prace długoterminowe
 5. Bieżąca realizacja ćwiczeń wynikających z programu nauczania
 6. Inne formy aktywności np.: udział w konkursach, przygotowanie pomocy dydaktycznych, dyplomów, kartek okolicznościowych itp.– wykonanych techniką komputerową.
 7. Obserwacja ucznia :
  • Przygotowanie do lekcji
  • Aktywność na lekcji
 8. Obszary aktywności

Na lekcjach informatyki oceniane są następujące obszary aktywności ucznia:

 1. Praktyczna sprawność w posługiwaniu się komputerem i jego narzędziami oraz oprogramowaniem
 2. Rozumienie pojęć z dziedziny informatyki i znajomość ich definicji
 3. Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem technologii informacyjnej i komunikacyjnej
 4. Umiejętność stosowania Internetu do wyszukiwania informacji z różnych dziedzin
 5. Stosowanie wiedzy przedmiotowej w rozwiązywaniu problemów pozainformatycznych
 6. Prezentowanie wyników swojej pracy w różnych formach
 7. Aktywność na lekcjach, praca w grupach i własny wkład pracy ucznia

Ocena ćwiczeń wykonywanych podczas lekcji

Jeśli podczas zajęć komputerowych dwie osoby pracują przy jednym komputerze, należy tak planować lekcję, aby uczniowie mogli wykonywać ćwiczenia na zmianę. Tej zasady należy przestrzegać i egzekwować ją, by nie dochodziło do sytuacji, w której pracuje tylko uczeń np. bardziej sprawny.

W trakcie zajęć nauczyciel powinien zwrócić szczególną uwagę na samodzielność wykonywania ćwiczeń przez uczniów i korzystanie z instrukcji, a nie wyłącznie z pomocy „sąsiedzkiej” czy pytań kierowanych do nauczyciela.

Należy obserwować, czy działania podejmowane przez uczniów w celu rozwiązania zadania wynikają z wiedzy na dany temat i nabytych umiejętności, czy są to działania świadome oraz czy uczeń wykonuje wszystkie czynności planowo i nie działa chaotycznie lub przypadkowo.

Można premiować uczniów, którzy wykonają zadanie samodzielnie i poprawnie, jednakże czas wykonania zadania nie powinien być miernikiem oceny. Niektórzy uczniowie, zwłaszcza na początku, mniej sprawnie posługują się klawiaturą czy myszą.

W regulaminie uwzględniono wskazówki opinii i orzeczeń z Poradni Pedagogiczno Psychologicznej, co do dostosowania warunków nauczania do możliwości psychofizycznej uczniów.

Na sprawdzianie (np. praktycznym z informatyki) można dopuścić możliwość skorzystania przez ucznia z podręcznika i własnego zeszytu przedmiotowego. Pozwala to na kształcenie umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji, a nie uczenia się tekstu na pamięć, często bez zrozumienia. Takie postępowanie jest uzasadnione metodycznie i dydaktycznie. Szybko przekonamy się, że uczniowie, którzy nie przygotowywali się na bieżąco do zajęć i nie czytali treści tematów, nawet nie będą wiedzieli, gdzie szukać ewentualnej odpowiedzi, a czasu na sprawdzianie nie ma tyle, by przeglądać wszystko po kolei.

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie 7 szkoły podstawowej

 1. W zakresie rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów uczeń:
  • wymienia dziedziny, w których wykorzystuje się komputery,
  • opisuje sposoby reprezentowania danych w komputerze,
  • wymienia etapy rozwiązywania problemów,
  • wyjaśnia, czym jest algorytm,
  • buduje algorytmy do rozwiązywania problemów,
  • przedstawia algorytm w postaci listy kroków,
  • przedstawia algorytm w postaci schematu blokowego.
 2. W zakresie programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych uczeń: • opisuje rodzaje gra ki komputerowej,
 • wymienia formaty plików graficznych,
 • tworzy kompozycje graficzne w edytorze grafiki,
  • wykonuje zdjęcia i poddaje je obróbce oraz nagrywa filmy,
  • tworzy dokumenty komputerowe różnego typu i zapisuje je w plikach w różnych formatach,
  • wykonuje podstawowe operacje na plikach i folderach (kopiowanie, przenoszenie, usuwanie, zmiana nazwy),
  • porządkuje pliki w folderach,
  • sprawdza rozmiar pliku lub folderu,
  • wykorzystuje chmurę obliczeniową podczas pracy,
  • wyszukuje w sieci informacje i inne materiały niezbędne do wykonania zadania,
  • wyjaśnia, co to znaczy programować,
  • buduje skrypty w języku Scratch, wykorzystując gotowe bloki,
  • stosuje pętlę powtórzeniową w tworzonych programach,
  • stosuje sytuację warunkową w tworzonych programach,
  • wykorzystuje zmienne podczas programowania,
  • tworzy procedury z parametrami i bez parametrów,
  • steruje żółwiem na ekranie, wykorzystując polecenia języka Logo,
  • pisze i formatuje tekst w dokumencie tekstowym,
  • umieszcza w dokumencie tekstowym obrazy oraz symbole i formatuje je,
  • łączy ze sobą teksty w edytorze tekstu,
  • wykorzystuje szablony do tworzenia dokumentów tekstowych,
  • drukuje przygotowane dokumenty oraz skanuje papierowe wersje dokumentów.
 1. W zakresie posługiwania się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi uczeń:
  • korzysta z różnych urządzeń peryferyjnych,
  • wyjaśnia, czym jest sieć komputerowa i jakie pełni funkcje,
  • omawia budowę szkolnej sieci komputerowej,
  • wyszukuje w internecie informacje i dane różnego rodzaju (tekst, obrazy, muzykę, filmy),
  • sprawnie posługuje się urządzeniami elektronicznymi takimi jak skaner, drukarka, aparat fotograficzny, kamera,
  • prawidłowo nazywa programy, narzędzia i funkcje, z których korzysta,
  • wyjaśnia działanie narzędzi, z których korzysta.
 2. W zakresie rozwijania kompetencji społecznych uczeń:
  • współpracuje z innymi, wykonując złożone projekty,
  • komunikuje się z innymi przez sieć lokalną oraz przez internet, wykorzystując komunikatory,
  • wysyła i odbiera pocztę elektroniczną,
  • selekcjonuje i ocenia krytycznie informacje znalezione w internecie.
 3. W zakresie przestrzegania praw i zasad bezpieczeństwa uczeń:
  • przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerze,
  • wymienia i opisuje rodzaje licencji na oprogramowanie,
  • przestrzega postanowień licencji na oprogramowanie i materiały pobrane z internetu,
  • przestrzega zasad etycznych, korzystając z komputera i internetu,
  • dba o swoje bezpieczeństwo podczas korzystania z internetu,
  • przestrzega przepisów prawa podczas korzystania z internetu,
  • wie, czym jest netykieta, i przestrzega jej zasad, korzystając z internetu.

Wymagania na poszczególne oceny

Ocena
Stopień dopuszczający
Uczeń:
Stopień dostateczny
Uczeń:
Stopień dobry
Uczeń:
Stopień bardzo dobry
Uczeń:
•         wymienia dwie dziedziny, w których wykorzystuje się komputery

•         identyfikuje elementy podstawowego zestawu komputerowego

•         wyjaśnia, czym jest program komputerowy

•         wyjaśnia, czym jest system operacyjny

•         uruchamia programy komputerowe

•         kopiuje, przenosi oraz usuwa pliki i foldery, wykorzystując Schowek

•         wyjaśnia, czym jest złośliwe oprogramowanie

•         otwiera, zapisuje i tworzy nowe dokumenty

•         wymienia sposoby pozyskiwania obrazów cyfrowych

•         tworzy rysunki w edytorze grafiki GIMP

•         stosuje filtry w edytorze grafiki GIMP

•         zaznacza, kopiuje, wycina i wkleja fragmenty obrazu w edytorze grafiki GIMP

•         tworzy animacje w edytorze grafiki GIMP

•         wyjaśnia, czym są sieć komputerowa i internet

•         przestrzega przepisów prawa podczas korzystania z internetu

•         przestrzega zasad netykiety w komunikacji internetowej

•         tworzy, wysyła i odbiera pocztę elektroniczną

•         wyjaśnia, czym jest algorytm

•         wyjaśnia, czym jest programowanie

•         wyjaśnia, czym jest program komputerowy

•         buduje proste skrypty w języku Scratch

•         używa podstawowych poleceń języka Logo do tworzenia rysunków

•         wyjaśnia, czym jest dokument tekstowy

•         pisze tekst w edytorze tekstu

•         włącza podgląd znaków niedrukowanych w edytorze tekstu

•         wymienia dwie zasady redagowania dokumentu tekstowego

•         wymienia dwie zasady doboru parametrów formatowania tekstu

•         zna rodzaje słowników w edytorze tekstu.

•         wstawia obraz do dokumentu tekstowego

•         wykonuje operacje na fragmentach tekstu

•         wstawia proste równania do dokumentu tekstowego

•         wykonuje zrzut ekranu i wstawia go do dokumentu tekstowego

•         korzysta z domyślnych tabulatorów w edytorze tekstu

•         drukuje dokument tekstowy

•         wstawia do dokumentu tekstowego prostą tabelę

•         wstawia do dokumentu tekstowego listy numerowaną lub wypunktowaną

•         wstawia nagłówek i stopkę do dokumentu tekstowego

•         wyszukuje słowa w dokumencie tekstowym

•         wstawia przypisy dolne w dokumencie tekstowym

•         dzieli cały tekst na kolumny

•         odczytuje statystyki z dolnego paska okna dokumentu

 

•         wymienia cztery dziedziny, w których wykorzystuje się komputery

•         opisuje najczęściej spotykanie rodzaje komputerów (komputer stacjonarny, laptop, tablet, smartfon)

•         nazywa najczęściej spotykane urządzenia peryferyjne i omawia ich przeznaczenie

•         przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerze

•         wymienia rodzaje programów komputerowych

•         wymienia trzy popularne systemy operacyjne dla komputerów

•         kopiuje, przenosi oraz usuwa pliki i foldery, wykorzystując metodę „przeciągnij i upuść”

•         wyjaśnia, dlaczego należy tworzyć kopie bezpieczeństwa danych

•         wymienia rodzaje złośliwego oprogramowania

•         wymienia rodzaje grafiki komputerowej

•         opisuje zasady tworzenia dokumentu komputerowego

•         zmienia ustawienia narzędzi programu GIMP

•         wymienia etapy skanowania i drukowania obrazu

•         wymienia operacje dotyczące koloru możliwe do wykonania w programie GIMP

•         zapisuje w wybranym formacie obraz utworzony w programie GIMP

•         drukuje dokument komputerowy

•         wyjaśnia różnice pomiędzy kopiowaniem a wycinaniem

•         omawia przeznaczenie warstw obrazu w programie GIMP

•         tworzy i usuwa warstwy w programie GIMP

•         umieszcza napisy na obrazie w programie GIMP

•         stosuje podstawowe narzędzia Selekcji

•         tworzy proste animacje w programie GIMP

•         używa narzędzia Inteligentne nożyce programu GIMP do tworzenia fotomontaży

•         sprawnie posługuje się przeglądarką internetową

•         wymienia rodzaje sieci komputerowych

•         omawia budowę prostej sieci komputerowej

•         wyszukuje informacje w internecie

•         przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z sieci i internetu

•         pobiera różnego rodzaju pliki z internetu

•         dodaje załączniki do wiadomości elektronicznych

·         przestrzega postanowień licencji, którymi objęte są materiały pobrane z internetu

·         unika zagrożeń związanych z komunikacją internetową

·         wymienia etapy rozwiązywania problemów

·         opisuje algorytm w postaci listy kroków

·         omawia różnice pomiędzy kodem źródłowym a kodem wynikowym

·         tłumaczy, czym jest środowisko programistyczne

·         tłumaczy, do czego używa się zmiennych w programach

·         przedstawia algorytm w postaci schematu blokowego

·         omawia budowę okna programu Scratch

·         wyjaśnia, czym jest skrypt w języku Scratch

·         stosuje powtarzanie poleceń (iterację) w budowanych skryptach

·         dodaje nowe duszki w programie Scratch

·         dodaje nowe tła w programie Scratch

·         omawia budowę okna programu Logomocja

·         tworzy pętle w języku Logo, używając polecenia Powtórz

·         wyjaśnia pojęcia: akapit, wcięcie, margines

·         tworzy nowe akapity w dokumencie tekstowym

·         stosuje podstawowe opcje formatowania tekstu

·         korzysta ze słownika ortograficznego w edytorze tekstu

•         korzysta ze słownika synonimów w edytorze tekstu

•         wymienia trzy zasady redagowania dokumentu tekstowego

•         wymienia trzy zasady doboru parametrów formatowania tekstu

•         stosuje różne sposoby otaczania obrazu tekstem

•         korzysta z gotowych szablonów podczas tworzenia dokumentu tekstowego

•         przemieszcza obiekty w dokumencie tekstowym

•osadza obraz w dokumencie tekstowym

•         modyfikuje obraz osadzony w dokumencie tekstowym

•         stawia i modyfikuje obraz jako nowy obiekt w dokumencie tekstowym

•         stosuje indeksy dolny i górny w dokumencie tekstowym

•         wstawia do dokumentu tekstowego równania o średnim stopniu trudności

•         wymienia zastosowania tabulatorów w edytorze tekstu,

•         stosuje spację nierozdzielającą w edytorze tekstu

•         stosuje style tabeli w edytorze tekstu

•         stosuje różne formaty numeracji i wypunktowania w listach wstawianych w edytorze tekstu

•         wstawia numer strony w stopce dokumentu tekstowego

•         zmienia znalezione słowa za pomocą opcji Zamień w edytorze tekstu

•         dzieli fragmenty tekstu na kolumny

•         przygotowuje harmonogram w edytorze tekstu

•         przygotowuje kosztorys w edytorze tekstu

 

•         wymienia sześć dziedzin, w których wykorzystuje się komputery,

•         opisuje rodzaje pamięci masowej

•         omawia jednostki pamięci masowej

•         wstawia do dokumentu znaki, korzystając z kodów ASCII

•         przyporządkowuje program komputerowy do odpowiedniej kategorii

•         wymienia trzy popularne systemy operacyjne dla urządzeń mobilnych

•         przestrzega zasad etycznych podczas pracy z komputerem

•         kompresuje i dekompresuje pliki i foldery, wykorzystując popularne programy do archiwizacji

•         kompresuje i dekompresuje pliki i foldery, wykorzystując funkcje systemu operacyjnego

•         sprawdza, ile miejsca na dysku zajmują pliki i foldery

•         zabezpiecza komputer przez wirusami, instalując program antywirusowy

•         wymienia trzy formaty plików graficznych

•         tworzy w programie GIMP kompozycje z figur geometrycznych

•         ustawia parametry skanowania i drukowania obrazu

•         wykonuje w programie GIMP operacje dotyczące koloru,

•         korzysta z podglądu wydruku dokumentu

•         używa skrótów klawiszowych do wycinania, kopiowana i wklejania fragmentów obrazu

•         wyjaśnia, czym jest Selekcja w edytorze graficznym

•         charakteryzuje narzędzia Selekcji dostępne w programie GIMP

•         używa narzędzi Selekcji dostępnych w programie GIMP

•         zmienia kolejność warstw obrazu w programie GIMP

•         kopiuje teksty znalezione w internecie i wkleja je do innych programów komputerowych

•         zapamiętuje znalezione strony internetowe w pamięci przeglądarki

•         korzysta z komunikatorów internetowych do porozumiewania się ze znajomymi

•         wkleja do edytora tekstu obrazy pobrane z internetu

•         opisuje algorytm w postaci schematu blokowego

•         wymienia przykładowe środowiska programistyczne

•         stosuje podprogramy w budowanych algorytmach

•         wykorzystuje sytuacje warunkowe w budowanych algorytmach

•         używa zmiennych w skryptach budowanych w języku Scratch

•         wykorzystuje sytuacje warunkowe w skryptach budowanych w języku Scratch

•         konstruuje procedury bez parametrów w języku Scratch

•         używa sytuacji warunkowych w skryptach budowanych w języku Scratch

•         korzysta ze zmiennych w skryptach budowanych w języku Scratch

•         wykorzystuje pętle powtórzeniowe (iteracyjne) w skryptach budowanych w języku Scratch

•         wykorzystuje sytuacje warunkowe w języku Logo

•         używa zmiennych w języku Logo

•         otwiera dokument utworzony w innym edytorze tekstu

•         zapisuje dokument tekstowy w dowolnym formacie

•         kopiuje parametry formatowania tekstu

•         wymienia kroje pisma

•wymienia cztery zasady redagowania dokumentu tekstowego

•         wymienia cztery zasady doboru formatowania tekstu

•         stosuje zasady redagowania tekstu

•         przycina obraz wstawiony do dokumentu tekstowego

•formatuje obraz z wykorzystaniem narzędzi z grupy Dopasowywanie

•         zna co najmniej trzy układy obrazu względem tekstu

•         wyjaśnia zasadę działania mechanizmu OLE

•         wymienia dwa rodzaje obiektów, które można osadzić w dokumencie tekstowym

•         wykonuje zrzut aktywnego okna i wstawia go do dokumentu tekstowego

•         zna rodzaje tabulatorów specjalnych

•         wymienia zalety stosowania tabulatorów

•         formatuje komórki tabeli

•         zmienia szerokość kolumn i wierszy tabeli

•         modyfikuje nagłówek i stopkę dokumentu tekstowego

•         modyfikuje parametry podziału tekstu na kolumny

•         opracowuje projekt graficzny e-gazetki

•         łączy ze sobą kilka dokumentów tekstowych

•         współpracuje z innymi podczas tworzenia projektu grupowego

 

•         wymienia osiem dziedzin, w których wykorzystuje się komputery

•         wyjaśnia, czym jest system binarny (dwójkowy) i dlaczego jest używany w informatyce

•         samodzielnie instaluje programy komputerowe

•         wymienia i opisuje rodzaje licencji na oprogramowanie

•         stosuje skróty klawiszowe, wykonując operacje na plikach i folderach

•         zabezpiecza komputer przez zagrożeniami innymi niż wirusy

•         charakteryzuje rodzaje grafiki komputerowej

•         zapisuje obrazy w różnych formatach

•wyjaśnia, czym jest plik

•         wyjaśnia, czym jest ścieżka dostępu do pliku

•         wyjaśnia, czym jest rozdzielczość obrazu

•         charakteryzuje parametry skanowania i drukowania obrazu

•         poprawia jakość zdjęcia

•         wyjaśnia różnicę pomiędzy ukrywaniem a usuwaniem warstwy

•         wyjaśnia, czym jest i do czego służy Schowek

•         łączy warstwy w obrazach tworzonych w programie GIMP

•         wskazuje różnice między warstwą Tło a innymi warstwami obrazów w programie GIMP

•         pracuje na warstwach podczas tworzenia animacji w programie GIMP

•         korzysta z przekształceń obrazów w programie GIMP

•         wyjaśnia różnice pomiędzy klasami sieci komputerowych

•         dopasowuje przeglądarkę internetową do swoich potrzeb

•         korzysta z chmury obliczeniowej podczas tworzenia projektów grupowych

•         samodzielnie buduje złożone schematy blokowe do przedstawiania różnych algorytmów

•         konstruuje złożone sytuacje warunkowe (wiele warunków) w algorytmach

•         konstruuje procedury z parametrami w języku Scratch

•         dodaje nowe (trudniejsze) poziomy do gry tworzonej w języku Scratch

•         tworzy w języku Logo procedury z parametrami i bez nich

•         zmienia domyślną postać w programie Logomocja

•         ustala w edytorze tekstu interlinię pomiędzy wierszami tekstu oraz odległości pomiędzy akapitami

•         wymienia i stosuje wszystkie omówione zasady redagowania dokumentu tekstowego

•         wymienia i stosuje wszystkie omówione zasady doboru parametrów formatowania tekstu

•         rozumie różne zastosowania krojów pisma w dokumencie tekstowym

•         zna i charakteryzuje wszystkie układy obrazu względem tekstu

•         grupuje obiekty w edytorze tekstu

•         wymienia wady i zalety różnych technik umieszczania obrazu w dokumencie tekstowym i stosuje te techniki

•         wymienia trzy rodzaje obiektów, które można osadzić w dokumencie tekstowym, oraz ich aplikacje źródłowe

•         formatuje zrzut ekranu wstawiony do dokumentu tekstowego

•         wstawia do dokumentu tekstowego równania o wyższym stopniu trudności

•         zna zasady stosowania w tekście spacji nierozdzielających

•         stosuje tabulatory specjalne

•         tworzy listy wielopoziomowe

•         stosuje w listach ręczny podział wiersza

•         wyszukuje i zamienia znaki w dokumencie tekstowym

•         różnicuje treść nagłówka i stopki dla parzystych i nieparzystych stron dokumentu tekstowego

•         wyjaśnia, na czym polega podział dokumentu na sekcje

•         zapisuje dokument tekstowy w formacie PDF