Wymagania edukacyjne z techniki

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z  ZAJĘĆ TECHNICZNYCH 

 1. Kontrakt między nauczycielem a uczniem:
  1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości
  2. Prace klasowe, odpowiedzi ustne i ćwiczenia praktyczne są obowiązkowe.
  3. Prace klasowe ( praktyczne lub teoretyczne ) są zapowiadane, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i podany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy.
  4. Uczeń nieobecny na sprawdzianie musi go zaliczyć w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
  5. Prace klasowe, wykonane na ocenę nie satysfakcjonującą ucznia, można poprawić. Poprawa jest dobrowolna i odbywa się w ciągu 2 tygodni od dnia podania informacji o ocenach. Uczeń poprawia pracę tylko raz i brana jest pod uwagę ocena z pracy poprawianej.
  6. Uczeń ma prawo do jednokrotnego, w ciągu semestru, zgłoszenia nie przygotowania się do lekcji.
  7. Uczeń ma prawo do trzykrotnego, w ciągu semestru, zgłoszenia bz. Przez co rozumie się brak zeszytu i zadania.
  8. Uczeń ma prawo do jednokrotnego, w ciągu semestru, zgłoszenia bp. Przez co rozumie się brak (brak pracy należy uzupełnić w ciągu  tygodnia od daty zgłoszenia bp).
  9. Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych
  10. Aktywność na lekcji nagradzana jest „plusami” lub „minusami”. Za 3 zgromadzonych „+” lub „–” uczeń otrzymuje ocenę ( +++ : bdb; lub —: ndst). Przez aktywność na lekcji rozumiemy: częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi, samodzielne wykonywanie ćwiczeń praktycznych, wykonywanie ćwiczeń dodatkowych.
  11. Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne i manualne ucznia.

 

 1. Narzędzia, czas pomiaru i obserwacji osiągnięć uczniów:

Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą następujących narzędzi;

 1. Prace klasowe ( praktyczne lub teoretyczne )
 2. Prace domowe
 3. Zeszyt
 4. Prace długoterminowe
 5. Bieżąca realizacja ćwiczeń wynikających z programu nauczania
 6. Inne formy aktywności np.: udział w konkursach, przygotowanie pomocy dydaktycznych,
 7. Obserwacja ucznia :
  • Przygotowanie do lekcji
  • Aktywność na lekcji
 8. Obszary aktywności

Na lekcjach oceniane są następujące obszary aktywności ucznia:

 

 1. Praktyczna sprawność w posługiwaniu się narzędziami
 2. Rozumienie pojęć z dziedziny TECHNIKI i znajomość ich definicji
 3. Rozwiązywanie zadań z wykorzystanie między innymi technologii informacyjnej i komunikacyjnej W TECHNICE.
 4. Stosowanie wiedzy przedmiotowej w rozwiązywaniu problemów technicznych
 5. Prezentowanie wyników swojej pracy w różnych formach
 6. Aktywność na lekcjach, praca w grupach i własny wkład pracy ucznia.

 

W regulaminie uwzględniono wskazówki opinii i orzeczeń z Poradni Pedagogiczno Psychologicznej, co do dostosowania warunków nauczania do możliwości psychofizycznej uczniów.