Wymagania edukacyjne –Edukacja dla bezpieczeństw

Wymagania edukacyjne –Edukacja dla bezpieczeństwa

Kontrakt między nauczycielem a uczniem:

Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości
Prace klasowe, odpowiedzi ustne i ćwiczenia praktyczne są obowiązkowe.
Prace klasowe ( praktyczne lub teoretyczne ) są zapowiadane, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i podany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy.
Uczeń nieobecny na sprawdzianie musi go zaliczyć w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
Prace klasowe, wykonane na ocenę nie satysfakcjonującą ucznia, można poprawić. Poprawa jest dobrowolna i odbywa się w ciągu 1 tygodnia od dnia podania informacji o ocenach. Uczeń poprawia pracę tylko raz i brana jest pod uwagę ocena z pracy poprawianej.
Uczeń ma prawo do jednokrotnego, w ciągu semestru, zgłoszenia nie przygotowania się do lekcji.
Uczeń ma prawo do trzykrotnego, w ciągu semestru, zgłoszenia bz. Przez co rozumie się brak podręcznika, zeszytu,
Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych
Aktywność na lekcji nagradzana jest „plusami” lub „minusami”. Za 3 zgromadzonych „+” lub „–” uczeń otrzymuje ocenę ( +++ : bdb; lub —: ndst). Przez aktywność na lekcji rozumiemy: częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi, samodzielne wykonywanie ćwiczeń praktycznych, wykonywanie ćwiczeń dodatkowych.
Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia.
Narzędzia, czas pomiaru i obserwacji osiągnięć uczniów:
Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą następujących narzędzi;

Prace klasowe ( praktyczne lub teoretyczne )
Prace domowe
Zeszyty
Prace długoterminowe (referaty, prezentacje)
Bieżąca realizacja ćwiczeń praktycznych z pierwszej pomocy wynikających z programu nauczania
Inne formy aktywności np.: udział w konkursach, przygotowanie pomocy dydaktycznych,
Obserwacja ucznia :
Przygotowanie do lekcji
Aktywność na lekcji